Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Zzp Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is van betekenis om af te sluiten. Het wordt tevens wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering geldig voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt gebreken of letsel aan andere mensen veroorzaken.

Watis een WAverzekering?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij zzp aansprakelijkheidsverzekering is dat jij verantwoordelijk bent voor de te verhalen gebreken aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je partner kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het volleyballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een opa voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten als jij of je partner per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je zoon als particulier maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt bescherming voor gebreken waar jij ofje kindaansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,betekent niet altijd dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook aansprakelijk voor schadeaangericht door je huisdier.ernaast ben jijaansprakelijk voor gebreken die ontstaat door een mankement aan je woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een nihil hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een schade veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u aansprakelijk voor deze schade. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude schade die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de kosten omde schade te dekken betalen. Het is niet gebodenom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel slim zijn. Het hoeft trouwens nietzo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een gesprongenwaterleiding bij de buurman, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buren. Het kan voorkomen.Tevens hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren?

Een WAverzekering ga je aan om je te beschermen tegengebreken waar je volgens de wetaansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijnschades die je aandoet aan personen of de goederen van anderen.Denk aan de boormachine van je broerdie je uit je handen laat vallen. Of je oom diestruikelt over een losliggend touw in je woonkameren zijn schouder breekt. Een WAverzekering vergoedt niet alleen degebreken die jij hebt gemaakt, ook die vanbijvoorbeeld je huisdieren. Met eenaansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een bedrag van 1.250.000euro.

Met de WAverzekering bedisplay je naast je eigen portemonnee,maar ook die van de persoon die je per abuisgebreken toebrengt. Wij assisteren bijhet kiezen van de beste WAverzekering voor jouw situatie.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan andere personen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

 • De WAverzekering wordt ook wel AVP genoemd
 • De AVP uitgekeerd letselschade en zaakschade
 • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt nietbetaald
 • Zuivere vermogensgebreken isook uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die gebreken die jij aan een anderpersoon of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsklant gebreken toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rond €1.250.000 vergoed persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In dit land is hetaan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Met name met kinderen zit eenongeluk in een niet groot hoekje. Dekosten voor het betalen van deschade kan dan erg hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met gezinsdekking (bij benadering €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag ensowieso geen reden om een polisniet aan te gaan. ernaast ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Dekking aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt over het algemeen:

 • gebreken waar jijverantwoordelijk voor bent zoals letselschade bij derden en gebreken aan materiële zaken
 • gebreken die per ongeluk toegebracht is
 • schade aangericht door jekind
 • gebreken als gevolg van eenmankement aan je huis

  Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenkeuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogeremaandprijs die je elke maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

  Voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij

  Twijfel je tussen verzekeraars,dan kun je het af laten hangen van de polisvoorwaarden die het goedkopere bijuw wensen passen. Je kan bijvoorbeeld naar de volgendekenmerken kijken:

  1. Heeft de verzekeraareigen risico?
  2. Wat is de opzegtermijn van de AVP-verzekering?
  3. Moet je eenmalige poliskosten betalen?
  4. Op welke manieren kun je jeschade melden?
  5. Biedt de verzekeringsmaatschappijtevens een pakket aan waar tevens de opstalverzekeringen inboedelverzekering onder valt?

   Easy overstappen aansprakelijkheidsverzekering

   Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor zzp aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll naar boven