Vergelijk Aansprakelijkheidsverzekering

Zakelijke Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is belangrijk om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering bedoeld voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt schade of letsel aan anderen veroorzaken.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij zakelijke aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen gebreken aan personen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een tegenslag zit in een nihil hoekje. Je zoon kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het tennissen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor deze gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de schade als jij of je partner per abuis de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je familielid als particulier maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade waar jij ofjouw dochteraansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. ernaast ben je verzekerd voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,houdt in niet dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens verantwoordelijk voor schadeaangebracht door je kat.Hiernaast ben jijaansprakelijk voor schade die isontstaan door een gebrek aan je woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jewoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een WA verzekering is nietverplicht voorNederlanders, maar wel aan te raden. Als jij of jegezinslid ietsdoet waarmee gebreken ontstaat, kun jenamelijk verantwoordelijk worden gesteldvoor de veroorzaakte schede. Dat betekent dat de verzekerde opdraait voor degebreken aan goederen, maar ook voor letselschade. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U kuntbij de verzekeraar kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt aan gaan. Dit ligt vrijwel altijd tussen de €500.000 en €2.500.000 pergeval. U kunt dit terug vinden in uwvoorwaarden. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Wanneer je iets doet dat gebreken veroorzaakt, ben je er volgens dewet verantwoordelijk voor. Dat houdtin dat je de kosten van de gebreken moet betalen. Spullen kunnen zijn beschadigd, maar jekunt ook iemand per ongeluk verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan is de ouder verantwoordelijk voor de schade die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de gebreken met eigen middelen betalen.Een kleine gebreken is normaal gesproken niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of hulpbehoevend raakt? Dan looptde gebreken al in enkele stappen op.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

 • Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel WAverzekering genoemd
 • Een AVP vergoed letselschade en zaakschade
 • Opzettelijke schade is nietverzekerd
 • Financiële schade die niet voortvloeit uiteen gebreken aan zaken of letselschade wordt niet vergoed

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jij aan iemand anders of zijn goederen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeraar hetzelfde. Als u alsconsument schade aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 gedekt pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een AVP verplicht?

In ons land is hetafsluiten van een AVP niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Vooral met huisdieren zit eentegenslag in een niet groot hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deschade kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jeafdraagt voor een AVP met dekking voor het gehelegezin (bij benadering €50 per 12maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enzeker geen reden om een polisniet aan te gaan. Ook ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Dekking aansprakelijkheidsverzekering

Een WAverzekering vergoedt over het algemeen:

 • schade waar jijverantwoordelijk voor bent zoals letselschade bij derden en schade aan goederen
 • schade die per abuis toegebracht is
 • schade aangericht door jezoon
 • gebreken als gevolg van eenprobleem aan je huis

  Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogeremaandprijs die je per maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel keus vrijheid in.

  Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

  Een ieder doet wel eens iets domsof kan een tegenslag veroorzaken. Als anderen hierdoor schadeondervinden, kun je hiervoor verantwoordelijk zijnen deze gebreken moeten vergoeden. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA dekttegen de financiële gevolgen hiervan.

  Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering(AVP) of inboedelverzekeringsluit je op vrijwillige basis af. Een WA verzekering isnietteminverplicht als je in onsland auto wilt rijden. Op onze website vind jevergelijkingstools waar je gratis gebruik van kunt maken.

  Voor je een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken kunt hebben wij een aantal gegevens van jenodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekerde, hetbedrag dat je verzekert en de hoogte van heteigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst metverzekeringsmaatschappijen uit de vergelijker rollendie voor jou interessant kunnen zijn.Door het aan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegengebreken of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De premievan aansprakelijkheidsverzekeringenis betrekkelijk laag. Veelvoorkomende gebreken .

  Een aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt schade die je per vergissing hebt veroorzaakt bijeen ander en waarvoor je zelf aansprakelijk bent.Onder meer: je laat een glas wijn over het tapijt vande buren vallen. Of je zoontje fietst per ongelukeen voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt de ontstane schade aan anderen.

  Een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken en gauw afsluiten met korting doe je op onze website. Een aansprakelijkheidsverzekeringook wel avp genoemd wordt vaak afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Jekan onder meer risico-aansprakelijk zijnvoor je huisdier, huis, familieen allicht jezelf. Met een avp dekje de financiële gevolgen af waarvoor je verantwoordelijkgesteld kan worden. De kosten van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag.Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt in de regel afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

  Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot perongeval een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken opde grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebtafgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jouverantwoordelijk kunnen stellen voor de geleden materiëleschade van de vaas.

  De aansprakelijkheidsverzekeringvoor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiëlegevaar van aansprakelijkheid. Hetbeschermt je niet alleen tegen materiële gebreken, zoals de vaas in deeerder genoemde voorbeeld, maar ook tegen schade aanpersonen (tevens wel letselschade) en schade aan zaken.

  Het plezierige aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een schade niet perse door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je onderandere de situatie in dat er een waterleiding in je huisspringt en dat de vrijgekomen water schade bij je buurmanveroorzaakt. Deze schade heb je niet ogenblikkelijk veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt schade op de grond van de wet.

  Op welk moment u verscheideneverzekeringen en verzekeringsmaatschappijen met elkaarvergelijkt, zal het u wellicht opvallen dat diverseverzekeringsproducten en aanbieders veelovereenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in hetgegeven dat veel verzekeringsmaatschappijen van aansprakelijkheidsverzekeringen defeitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerdeorganisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er ookgrote verschillen die ook te vinden zijn in de aangebodenpakketten en modules, evenals in de hoogte van de premies.Daarnaast is het ook goed, op welk moment u aleen aansprakelijkheidsverzekering heeft,uw huidige verzekering te vergelijken met andereverzekeraars.

  Tevens begeleiden wij jou graagmet het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering(een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vulthier je gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode,schadevrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risicoen aantal kilometers per 12 maanden – en opbasis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met deverzekeraars die hetbeste bij je gevalpassen. Een WA verzekering afsluiten is nog nooit zosimpel geweest.

  Wij doen ons best om de lijst van verzekeraars up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de betere aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan tevens groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

  Veel klanten in Holland hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf inde hand hebben van zekere zaken. Zonder teveel te generaliseren,kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben wedesondanks niet overal invloed op. ‘Een ongeval zit in eennihil hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde.‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt eenbekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van deNederlanders beseft dan tevens dat het cruciaal is om goed gedektte zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kanbepalen. Het is van belang om bij alle type verzekeringen goed alle voorwaarden te lezen.

  Snel overstappen WA verzekering

  Het klinkt moeilijk om je oude AVP te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor zakelijke aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll naar boven