Aansprakelijkheidsverzekering Verplicht

Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is van betekenis om af te sluiten. Het wordt tevens wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering ten behoeve van uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt schade of letsel aan andere mensen veroorzaken.

Watis een WAverzekering?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te verhalen gebreken aan personen of goederen. Als dat het geval is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je partner kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het volleyballen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor deze schade. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de schade als jij of je familie per abuis de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je kind als particulier maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een WAverzekering biedt bescherming voor gebreken waar jij ofjouw partneraansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. ernaast ben je verzekerd voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,betekent niet altijd dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook aansprakelijk voor schadeaangebracht door je hond.Hiernaast ben jijaansprakelijk voor gebreken die isontstaan door een gebrek aan je woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwhuis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor gebreken waar je volgens de wet aansprakelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen.gebreken door opzet en schade door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf aan gaan, maar tevens voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit situatie onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ookals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor enkele euro elke maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,5miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U kuntbij de verzekeraar kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt aan gaan. Dit ligt vrijwel altijd tussen de €500.000 en €2.500.000 pergebeurtenis. U kunt dit terug vinden in uwpolisvoorwaarden. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Wanneer je iets doet dat gebreken veroorzaakt, ben je er volgens dewet verantwoordelijk voor. Dat betekent dat je de onkosten van de schade moet betalen. Spullen kunnen zijn beschadigd, maar jekunt tevens iemand onbedoeld verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan ben jij verantwoordelijk voor de gebreken die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de schade uit eigen zak betalen.Een kleine schade is normaal gesproken niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of gehandicapt raakt? Dan looptde schade al in enkele stappen op.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

  • Een WAverzekering wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering uitbetaald letselschade en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Alleenfinanciële gebreken uit zaken of letsel wordenbetaald door de aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die gebreken die jij aan iemand anders of zijn spullen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsconsument schade toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot om ennabij €1.250.000 gedekt pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In Nederland is hetvinden van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Met name met kinderen zit eentegenslag in een niet groot hoekje. Deonkosten voor het terug betalen van deveroorzaakte schade kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met bescherming voor het gehelegezin (bij benadering €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog enabsoluut geen reden om zo’n verzekeringniet af te sluiten. Ook ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen lopen flink uiteen: demeest voordelige aansprakelijkheidsverzekering bleek in een test van deConsumentenbond rondom 2 keerzo duur te zijn als de duurste aansprakelijkheidsverzekeringDat hoeft voor uw situatie niet automatisch deslimste aansprakelijkheidsverzekering te zijn. Vraag dus verscheideneoffertes op en vergelijk aansprakelijkheidsverzekeringenniet alleen op premie, maar tevens op voorwaarden vande polis. Kijk onder meer even bij Hema, Ditzo, FBTO, Univé enVerzekeruzelf.

De aansprakelijkheidsverzekeringvan OHRA kreeg in 2020 van onderzoeksbureau Moneyview 5 sterren voorzowel premie als voorwaarden. De aansprakelijkheidsverzekeringen van ABN Amro en Klaverblad kregentevens 5 sterren voor voorwaarden. Moneyview gaf tevens 5 sterren voorkosten aan Aon en gauw aan United Insurance. Zo is dehoogste vergoeding voorgebreken door vriendendiensten (een situatie waarin eenklant nietverantwoordelijk is) bij ABN AMRO en OHRA hoger dan bij demeeste andere producten. Wel sluiten ABN Amro en Inshared dedekking voor gebreken door drones nogsteeds expliciet uit. OHRA is nog steeds deenige die aansprakelijkheidsschades van dronesuitdrukkelijk wel dekt.

Wilt u weten wat de premieis voor uw situatie? Dan kunt u een aansprakelijkheidsverzekeringberekenen. Dit doet u in de vergelijker op deze website. U vult enkelegegevens in: uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum, de geboortedatum van uwpartner, het verzekerd bedrag, het eigen risico type en het eigenrisico algemeen. Aan de hand van deze gegevens kan de vergelijker demeest goedkope aansprakelijkheidsverzekering berekenen. Het kost u slechts 1minuut van uw tijd.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogeremaandprijs die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering met kinderen

Als je kinderen hebt, is het goed om te kijken naar een aansprakelijkheidsverzekering metsport- en spelmodule. Die vergoedt schadelopende onder anderesportwedstrijden. Lang niet elke verzekeringsmaatschappij biedtdie module aan. Als spelende vriendjes of oppassenbij jou thuis iets vernielen, kun je geen beroepdoen op je aansprakelijkheidsverzekering,maar wellicht wel op de AVP van de ouders vanhet vriendje. Maakt je eigen kind iets kapot bij een ander thuis, dan kun jedat laten vergoeden via je eigen aansprakelijkheidsverzekering, mits je een oppasmodule hebtafgesloten.

Spullen lenen van een ander of bij iemandassisteren klussen leidt soms ook totschade. Die is gedekt via respectievelijk deopzichtclausule en de vriendendienstclausule.

Let wel op of kinderen automatisch zijnmeeverzekerd of dat je ze apart moet aanmelden als er eenbaby geboren wordt. Dat verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Eenvoudig overstappen AVP

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor wettelijke aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll naar boven