Aansprakelijkheidsverzekering Kind

Wettelijke Aansprakelijkheid

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan welbeschouwd goed zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeringsmaatschappij je het betere kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest goedkope is? In dit artikel vindt je alle gegevens die je benodigd voorafgaand je begint met wettelijke aansprakelijkheid, en voorafgaand je er 1 gaat aan gaan.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij wettelijke aansprakelijkheid is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen schade aan mensen of goederen. Als dat het geval is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een ongeluk zit in een nihil hoekje. Je partner kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het volleyballen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een oom voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet verzekerd bent voor deze gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten van de gebreken als jij of je familielid per abuis de aanstichter is van schade aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je gezinslid als privé-persoon maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een AVP biedt bescherming voor gebreken waar jij ofjouw zoonverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet altijd dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens aansprakelijk voor schadeaangebracht door je huisdier.Ook ben jijverantwoordelijk voor gebreken die ontstaat door een mankement aan jouw huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde onkosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een WA verzekering is nietverplicht in Nederland, maar wel aan te raden. Als jij of jevriendin ietsdoet waardoor gebreken ontstaat, kun jenamelijk verantwoordelijk worden gesteldvoor de schade. Dat betekent dat jij opdraait voor degebreken aan goederen, maar ook voor letselschade. Zeker die letselschade kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een AVP?

Een aansprakelijkheidsverzekering sluit je af om je te verzekeren voorschades waar je volgens de wetverantwoordelijk voor bent. Dit zijngebreken die je toebrengt aan anderemensen of de spullen van personen.Denk aan de laptop van je collegadie je uit je handen laat vallen. Of je broer dievalt over een losliggend touw in jouw woonkameren zijn enkel breekt. De WAverzekering vergoedt bijna alleschade die jij hebt gemaakt, tevens die vanonder meer je logés. Met deaansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een bedrag van 1.250.000euro.

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je naast je eigen banksaldo,maar tevens die van de persoon die je per abuisschade toebrengt. Wij begeleiden bijhet kiezen van de beste AVP voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen gebreken aan andere personen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • De AVP wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren uitbetaald letselgebreken en zaakschade
  • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
  • Zuivere vermogensgebreken istevens uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan iemand anders of zijn goederen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in de basis bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsconsument gebreken toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 vergoed pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een WA verzekering verplicht?

In Holland is hetaan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Vooral met enthousiaste huisdieren zit eenongeluk in een nihil hoekje. Dekosten voor het terug betalen van deschade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jeafdraagt voor een WAverzekering met dekking voor het gehelegezin (ongeveer €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enzeker geen reden om een polisniet af te sluiten. Ook ben je als jegeen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat is verzekerd

Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerdtot een bedrag van 1.250.000 euro. De aansprakelijkheidsverzekeringheeft een ruime dekking. Als jij voor de wet verantwoordelijkbent, kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering.De aansprakelijkheidsverzekering dektniet alleen de gebreken die jij hebt veroorzaakt, maar ook dievan eventuele gezinsleden, uitwonende kinderen (vanwege studie), inwonendeouders en logés. Er zijn maar enkele situatiesdie zijn uitgesloten van de dekking.

Wat is niet verzekerd

De aansprakelijkheidsverzekering geldtniet voor schades die zijn veroorzaakt met een motorvoertuig. Wanthiervoor heb je dan een aparte brommer-, motor- of autoverzekering afgesloten. Ook gehuurde spullen,bijvoorbeeld voor een verbouwing of feest, zijn niet verzekerdvia de aansprakelijkheidsverzekering.Maar tevens het jachtgevaar en gebrekenbij riskante sporten is uitgesloten. gebrekendie je opzettelijk hebt veroorzaakt wordt niet vergoeddoor de aansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren kost enkele euro per maand. De exactekosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats enleeftijd. Tevens maakt het ook uit of je de aansprakelijkheidsverzekering particulieren alleen aangaat of dat je tevens je partneren/of kinderen meeverzekert.

Met een AVP bent u gedekt wanneer uaansprakelijk gesteld wordt.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogerepremie die je per maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

WA Verzekering verplicht

Nu is hetvanzelfsprekend niet de bedoeling dat jevoor elke kleinigheid (dubbel) gedekt bent, maar het kan geen kwaadom je als particulier goed te overwegen of je een verzekering wiltvinden als het om aansprakelijkheid gaat. Het is ergvervelend als je per ongeluk een gebeurtenis veroorzaaktwaar je niet de (financiële) verantwoordelijkheid voor kunt dragen.Ernaast is voor een ieder die een voertuig bezit,doorgaans een (personen-)auto,de WA Verzekering verplicht. Deze WA verzekering wordt door veelverzekeringsmaatschappijen dan tevens wel de WA Autoverzekering genoemd. De Nederlandsewetgever neemt de burger daarmee in bescherming. Op welk moment de WAAutoverzekering nietgeboden was, dan zou na veel aanrijdingenniet alleen het menselijke leed maar ook het financiële leed niet teoverzien zijn.

Efficiënt overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor wettelijke aansprakelijkheid vinden.

Scroll naar boven