rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd

Wat Kost Een Rechtsbijstandverzekering

Wat isrechtsbijstand? Rechtsbijstand is niets anders dan hulp bij juridischeproblemen. Maar soms lukt het nietom met de andere partij tot een passende overeenstemming te komen. Dan biedtde rechtsbijstandverzekeringgelukkig een uitkomst.

Wat Kost Een Rechtsbijstandverzekering: Wat is een rechtsbijstandverzekering?

De rechtsbijstandverzekering is een verzekering waarmee je jouwletterlijk voor rechtsbijstand ofwel juridische hulp verzekert.Als je een beroep doet op je rechtsbijstandverzekeringkrijg je hulp van advocaten of juristen die werkzaam zijnbij je rechtsbijstandverzekeraar. De juridisch advies is danverzekerd. En dat is slim. Een advocaat kost per uur kost namelijk omen nabij hetzelfde als wat een rechtsbijstandverzekering per kalenderjaar aan maandprijs kost.

Als je een rechtsbijstandverzekeringafsluit kun je kiezen voor verscheidenedekkingen. Zoals de bescherming ‘consument’, de bescherming‘inkomen’, ‘wonen’ en ‘verkeer’. Heb je al een rechtsbijstandverzekering en wil je een beschermingtoevoegen? Maak dan eerst een nieuwe vergelijking van rechtsbijstandverzekeringen. Het kan zijn dat een andereverzekeraar beter past bij je situatie. Alsje een dekking wilt stopzetten, heb je normaal gesproken een maand opzegtermijn.

Wat heb ik aan een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekeringis een verzekering die er onder bepaalde voorwaardenvan de polis voor zorgt dat u juridische bijstand krijgt als ubetrokken raakt bij een juridisch probleem. In de praktijkwordt de juridische bijstand verzorgd door advocaten die in dienst zijn bij de verzekeringsmaatschappij zelf, soms wordende kosten van een externe advocaat vergoed.

Gefinancierde rechtsbijstand

Als u qua inkomen en vermogen binnen de door de overheidvastgestelde grenzen blijft, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.Dit houdt in dat u een advocaat slechts een beperkte eigen bijdrage hoeft tebetalen. Ook krijgt de advocaat eenvergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand. Een rechtsbijstandverzekering is dan nietogenblikkelijk nodig.

De gezinsrechtsbijstandverzekeringkent een dekking die is opgebouwd uitverscheidene door u te kiezen modules. U kunt hiermeedus zelf bepalen hoe beperkt of uitgebreid de bescherming van uw rechtsbijstandverzekering moet zijn. Demeest voorkomende modules zijn:

Consument & wonen

Deze module biedt bescherming bij (online)verkrijgen die u als consument gedaan heeft.Tevens problemen met uw gas- en stroom-, smartphone-of internet-leverancier zijn gedekt. En geschillen heeftover (de aankoop van) uw woning, problemen met uw buurman en eventueleletselschadekwesties vallen tevens binnen de dekking. Houd er welrekening mee dat een echtscheiding in de regel in de polisvoorwaarden isuitgesloten.

Inkomen

Problemen circa uwarbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld ontslag), pensioen en socialeverzekeringsuitkering worden betaalt in het kader van dezemodule. Let op: als u werkt als ZZP-er moetu normaal gesproken een aparte verzekeringaan gaan.

Wachttermijn

De meesterechtsbijstandverzekeringsmaatschappijen hanteren eenwachttermijn van drie maanden vanaf het afsluiten van depolis. Dit betekent dat de rechtsbijstandverzekeringgeen dekking biedt voor alvastlopende problemen.

Verschillende soorten rechtsbijstandverzekeringen vergelijken voor wat kost een rechtsbijstandverzekering,wat-kost-een-rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering werkt doorgaans met diverse vergoedingen. Bij rechtsbijstandsverzekeringen vergelijkenis het interessant te weten welke dekking er gekozenmoet worden.

Wie kiest voor een dekking overhet inkomen, krijgt juridische hulp als hijdreigt ontslagen te worden of een ander juridisch probleem heeft metde werkgever. Deze dekking is niet alleen nuttig als men in dienstis.. Dedekking is alleen geldig voor mensen in loondienst. Wieeigen ondernemer of ZZP’er is, moet daarvoor een aparte verzekering afsluiten.

Scroll naar boven