vergelijk rechtsbijstandverzekering

Wat Doet Een Rechtsbijstandverzekering

Een juridisch probleem kaniedereen krijgen. Dan is het fijn als u een rechtsbijstandverzekering hebt. Maar u wiltzeker niet te veel kostenbetalen voor die enkele keer dat u een probleem hebt. Kies daarom voor een complete rechtsbijstandverzekeringmet eigen bijdrage en bespaar op uw maandelijksepremie.

Rechtsbijstandverzekering: verschillende dekkingen

Bij een rechtsbijstandverzekeringkun je kiezen uit diverse dekkingen:

Consument: Je bent gedekt voor problemen waarjij als consument mee te maken kunt krijgen. Onder andereals je niet blij bent met de koop van eenmotorfiets en je er met de verkoper nietuitkomt.

Inkomen: Je verzekert je voorconflicten over je werk, onder anderebij ontslag. Denk tevens aan problemen rond jepensioen.

Wonen: Hiermee verzeker je jouw voorproblemen over je huur- of koopwoning.Bijvoorbeeld een probleem rond hethuren of aankopen van een huis, of over een verbouwing. Inde meeste gevallen ben je tevens verzekerd voor eenmeningsverschil met je buren.

Verkeer: Je verzekert je voorproblemen die in het verkeer ontstaan.Onder meer als je het oneens bent over deschadeafhandeling na een tegenslag in hetverkeer.

Is een rechtsbijstandverzekering nodig?

Dat hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Hoe groterde kans dat u juridische problemen krijgt, hoe zinvoller het is om een rechtsbijstandverzekering te nemen.Sommige consumenten dierechtsbijstand nodig hebben, komen in aanmerking voor gesubsidieerderechtshulp. Er zijn ook organisaties die hun leden hulp bieden bijbepaalde problemen, zoalsANWB en de vakbond.

Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeringsmaatschappij. U kunthierbij kiezen uit vijf verschillende typen dekkingen, namelijk: consumentenrecht,inkomen,en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van conflicten bij hetaankopen of huren van consumentengoederen, een probleemmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn relatief gemakkelijk op te lossenproblemen.

Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander probleem met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw werken inkomen. De dekking voor geschillen met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

Een derde optie die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op problemen met een verhuurdervan een woning. Ook conflicten die u met uw buurmanof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om geschillen diebetrekking hebben op uw woning.

De verkeerdekking beschermt u tegen de hogeonkosten voor juridische hulp bijconflicten die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om geschillen die ontstaan zijn bij hetvervoer per auto, maar ook om geschillenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op conflicten op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een probleemverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden dekosten voor juridisch advies verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeringsmaatschappijenaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll naar boven