Zakelijke Aansprakelijkheidsverzekering

Volledig Casco

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de aangebrachte schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die waterschade veroorzaakte bij de buren, is bijvoorbeeld schade die je niet echt zelf veroorzaakt hebt. Uiteindelijk wordt de gebreken jou volgens de grondwet wel toegerekend. We noemen het in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Watis een WAverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij volledig casco is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of zaken. Als dat het geval is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je partner kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het spelen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor dit type gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de schade als jij of je vrouw per ongeluk de veroorzaker is van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je vrouw als privé-persoon maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een AVP biedt bescherming voor schade waar jij ofjouw vrouwaansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. ernaast ben je verzekerd voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,houdt in niet altijd dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook aansprakelijk voor schadeaangebracht door je kat.Hiernaast ben jijverantwoordelijk voor gebreken die isontstaan door een mankement aan jouw woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een gebreken veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u verantwoordelijk voor deze gebreken. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude schade die hieruit volgt zelf betalen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de onkosten omde gebreken te dekken betalen. Het is niet verplichtom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel handig zijn. Het hoeft trouwens nietzo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een kapottewaterleiding bij de buurman, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buurman. Het kan verkeren.Ook hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

Een AVP ga je aan om je te verzekeren voorschades waar je volgens de wetaansprakelijk voor bent. Dit zijngebreken die je toebrengt aan personen of de goederen van anderen.Denk aan de computer van je broerdie je uit je handen laat vallen. Of je broer diestruikelt over een losliggend snoer in je kameren zijn sleutelbeen breekt. Een AVP vergoedt niet alleen degebreken die jij hebt veroorzaakt, ook die vanonder meer je huisdieren. Met deWAverzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een schadebedrag van 1.250.000euro.

Met een aansprakelijkheidsverzekering bedisplay je niet alleen je eigen banksaldo,maar ook die van degene die je per abuisschade toebrengt. Wij begeleiden bijhet maken van eenkeuze voor de aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jouw situatie.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen schade aan anderen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel WAverzekering genoemd
  • Een WAverzekering vergoed letselschade en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt nietvergoed
  • Financiële schade die niet voortvloeit uiteen gebreken aan zaken of letselschade wordt niet uitbetaald

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die schade die jij alsverzekeringnemer aan iemand anders of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot om ennabij €1.250.000 vergoed perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In Nederland is hetafsluiten van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Vooral met kinderen zit eenongeval in een niet groot hoekje. Dekosten voor het betalen van deveroorzaakte gebreken kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met gezinsdekking (ongeveer €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enabsoluut geen reden om zo’n verzekeringspolosniet aan te gaan. daarnaast ben je als jegeen AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de WA verzekering valt schade veroorzaakt door:

Caravans, boten en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval vanjoyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zichmet geweld toegang. Heb je als automobilist de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als een persoon er met je auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van eenander die verzekerd is op jouwpolis (je partner of kind onderandere). Als je kind jouw iPad stuk maakt, zal de AVP geen beschermingbieden.

Gebreken door opzet, zoalsvernieling, maar tevens gebreken die je veroorzaaktonder invloed van onder meer drugs ofseksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaarbetreft, valt gebreken door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)verantwoordelijk worden gehouden voorgebreken die door andere personen is veroorzaakt als diegebreken werd toegebracht op het moment dat jesamen met die andere mensen in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig wasdat een weldenkend mens zich normaal gesproken uit degroep had moeten lopen. In dat situatie zal de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenkeuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogeremaandprijs die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel optie vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Iedereen doet wel eens iets ondoordachtsof kan een tegenslag veroorzaken. Als anderen hierdoor schadeervaren, kun je hiervoor aansprakelijk zijnen deze schade moeten uitbetalen. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA betaalttegen de financiële effecten hiervan.

Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering(AVP) of inboedelverzekeringsluit je op facultatieve basis af. Een WA verzekering isdochvereist als je in Nederland auto wilt rijden. Op hier vind jevergelijkingstools waar je zonder kosten gebruik van kunt maken.

Voor je een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken kunt hebben wij een aantal gegevens van jenodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekeringnemer, hette verzekeren bedrag en de limiet van heteigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst metverzekeraars uit de vergelijker rollendie voor jou slim kunnen zijn.Door het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegenschade of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De premievan aansprakelijkheidsverzekeringenis verhoudingsgewijs laag. Veelvoorkomende gebreken .

Een aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt gebreken die je per vergissing hebt veroorzaakt bijeen ander en waarvoor je zelf aansprakelijk bent.Onder andere: je laat een glas wijn over het tapijt vande buurman vallen. Of je zoontje fietst per ongelukeen voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt de ontstane gebreken aan anderen.

Een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken en linearecta afsluiten met korting doe je op dezewebsite. Een aansprakelijkheidsverzekeringtevens wel avp genoemd wordt meestal afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Jekan onder meer risico-verantwoordelijk zijnvoor je huisdier, woning, familieen uiteraard jezelf. Met een avp dekje de financiële gevolgen af waarvoor je verantwoordelijkgesteld kan worden. De kosten van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag.Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt vaak afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot pertegenslag een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken opde grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebtafgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jouaansprakelijk kunnen stellen voor de geleden materiëleschade van de vaas.

De aansprakelijkheidsverzekeringvoor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiëledreiging van aansprakelijkheid. Hetbeschermt je niet alleen tegen materiële gebreken, zoals de vaas in deeerder genoemde voorbeeld, maar ook tegen gebreken aanpersonen (ook wel letselschade) en gebreken aan zaken.

Het plezierige aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een gebreken niet perse door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je bijvoorbeeld de geval in dat er een waterleiding in je huisspringt en dat de vrijgekomen water gebreken bij je buurmanveroorzaakt. Deze schade heb je niet acuut veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt schade op de grond van de wet.

Op welk moment u verschillendeverzekeringen en verzekeraars met elkaarvergelijkt, zal het u wellicht opvallen dat uiteenlopendeverzekeringsproducten en aanbieders veelovereenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in hetgegeven dat veel verzekeringsmaatschappijen van aansprakelijkheidsverzekeringen defeitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerdeorganisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er ookgrote verschillen die ook te vinden zijn in de gebodenpakketten en modules, evenals in de hoogte van de premies.Daarnaast is het ook goed, wanneer u aleen aansprakelijkheidsverzekering heeft,uw huidige verzekering te vergelijken met andereverzekeringsmaatschappijen.

Ook helpen wij jou graagmet het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering(een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vulthier jouw gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode,gebrekenvrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risicoen aantal kilometers per 12 maanden – en opbasis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met deverzekeraars die hetslimste bij jouw gevalpassen. Een WA verzekering vinden is nog nooit zosnelen simpel geweest.

Wij doen ons best om de lijst van aanbieders up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de voordeligste aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan tevens groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

Veel mensen in onsland hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf inde hand hebben van bepaalde zaken. Zonder teveel te generaliseren,kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben wedesondanks niet overal invloed op. ‘Een ongeluk zit in eenniet groot hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde.‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt eenbekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van deNederlanders beseft dan tevens dat het van invloed is om goed verzekerdte zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kanbepalen. Het is van invloed om bij alle type verzekeringen goed alle voorwaarden te lezen.

Snel overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor volledig casco vinden.

Scroll naar boven