rechtsbijstandverzekering nodig

Vergelijk Rechtsbijstandverzekering

Mocht u plotselingrechtshulp nodig hebben, dan kan een rechtsbijstandverzekeringu een hoop onkosten schelen. Bij het aan gaan vaneen rechtsbijstandverzekering bent unamelijk gedekt voor de onkosten van de benodigderechtshulp.

Rechtsbijstandverzekering vergelijken

Wilt u een rechtsbijstandverzekeringaan gaan dan doet u er goed aan eerst deverzekeringsmaatschappijen te vergelijken. Bedenkt uzich hierbij goed welke pakketten u nodig heeft. Er zijnbepaalde pakketten gericht opconsumentengeschillen.Met onze vergelijker kunt ugemakkelijk aangeven welk pakket u wilt verzekeren en hierbij vindenwij dan automatisch de goedkoopste verzekeringsmaatschappij.

Rechtsbijstandverzekeringenvergelijken bij deze website is heelsimpel. Je hoeft maar een paar gegevens in te vullen en je ziet linearecta welke rechtsbijstandverzekeringhet beste bij jou past. Als je wilt,kun je tevens de voorwaarden vande rechtsbijstandverzekeringbekijken.

Rechtsbijstandverzekering

Ongeveer 55% van de Nederlandsebevolking heeft een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Met een rechtsbijstandverzekeringkunt u juridische hulp krijgen om uw recht te halen in een conflict.

Een geschil kan op verschillendefronten ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een geschil na eenongeluk, een conflict bij de overname van een koopwoning,een conflict op relationeel gebied, enzovoorts. Voor een rechtsbijstandverzekering betaalt u opjaarbasis een maandpremie die ongeveer gelijk is aan het uurloon van een goede advocaat.Het kan dus geen kwaad om het aanvragen van een rechtsbijstandverzekering te overwegen! Op die manier bespaart uhoge onkosten als het tot een probleem zou komen.

Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeraar. U kunthierbij kiezen uit 5 verschillende soorten dekkingen, namelijk: consumentenrecht,inkomen,en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van problemen bij hetaanschaffen of huren van consumentengoederen, een conflictmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn op zichzelf simpel op te lossenproblemen.

Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander geschil met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw werken inkomen. De dekking voor problemen met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

Een derde mogelijkheid die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op problemen met een verkopervan een huis. Ook problemen die u met uw burenof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om problemen diebetrekking hebben op uw woning.

De verkeerdekking beschermt u tegen de hogekosten voor juridisch advies bijproblemen die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om problemen die ontstaan zijn bij personenvervoer, maar ook om problemenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op conflicten op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een geschilverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden deonkosten voor juridische hulp verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeraarsaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll naar boven