goedkoopste basis zorgverzekering

Umc Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel compleet bij uw geval past? Er is namelijkeen kans dat u nu voor zaken verzekerdbent, waar u helemaal geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél premie voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat in de regel uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan ook lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierdiverse zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

 • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgaanbiedersterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeringsmaatschappij wil dat je naarzorgverzekeraars gaat waar zeeen contract mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
 • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Ook hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgaanbieder een overeenkomst heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
 • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeraar heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeringsmaatschappij heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
 • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je je laat behandelen. Door dezemogelijkheid vrijheid is eenrestitutiepolis gdevoordeligste zorgverzekering. Je betaalteen hogere maandprijs dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan zie je meteen terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Goedkoopste zorgverzekering? Hier moet je op letten

Het belangrijkste aan je zorgverzekering is niet de kostprijs,maar dat je zorgverzekering bij jewensen past. Tenslotte moet je wel goed naar dekosten van je zorgverzekeringkijken. Om debeste zorgverzekering te vinden diewel voldoende dekking biedt voor jouw wensen, kun je daaromhet goedkopere je zorgverzekering vergelijken.

In gaat de maandprijs vanje zorgverzekering waarschijnlijkflink omhoog. Op zoek naar devoordeligste zorgverzekering? 3hints om de meestvoordelige zorgverzekeringte vinden:

 • Kijk ieder jaar goed naar je zorgwensen en zorg dat je zorgverzekering daarbij past. Goedvergelijken kun je zomaar een tientje maandelijks schelen!
 • Kijk goed naar debetaling die je krijgt. Zorg er voor dat jetochook niet meermaandprijs betaalt dan jebetaald krijgt uit de zorgverzekering.
 • Kijk naar je eigen risico. Is eenfacultatief eigen risico iets voor jou?​

Tip: een collectieve verzekering is niet per definitie de goedkoopste zorgverzekering.Je krijgt namelijk met een grote groep (collega’s) precies hetzelfdepakket. Hierdoor kan het goedkoop zijn, maar de kans is zeerklein dat het pakket tevens bij je wensen past.Hierdoor verzeker je al eenvoudigteveel of te weinig. En zo wordt goedkoop tenslotteduurkoop. Vergelijk je collectieve verzekering te allen tijdemet niet-collectieve verzekeringen. Zo weet je zeker dat je debeste engoedkoopste zorgverzekering hebt.

Wat is een combinatiepolis?

Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt overhet algemeen naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Bijvoorbeeld: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeraarwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jejouw rekening 100% vergoed. 

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief betaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

Pluspunten combinatiepolis

Je hebt met een combinatiepolis meestal vrije zorgkeuze. Je mag dus in de meestegevallen zelf kiezen naar welke zorgverlener je gaat. Omdat je geen gansevrije zorgkeuze hebt, is de combinatiepolis iets goedkoper dan derestitutiepolis.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt ieder jaar eenaardig geldbedrag bijelkaarsparen op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte doen. Het betere van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datde beschikbarezorgverzekeringsmaatschappijen met elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt aangevenwat het beste bij je gezinssituatie past. Weetje bijvoorbeeld al dat je het aanstaandezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditaanvinken in onze filters.

iedereen in Nederland is voorgeschreven een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het belangrijk dat je goed kijkt naar jouw behoeften voordat je een zorgverzekering gaat afsluiten. Je kunt namelijk, in de meeste gevallen, niet tussendoor overstappen. Dit kan maar één keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitsluitingen. Onder andere als je 18 jaar wordt, als je gaat scheiden of als je uit het buitenland komt. Bij enkele zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een uitzondering. Bijvoorbeeld bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een tijdje geleden één maal je zorgverzekering tussendoor met bepaalde redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel drie soortenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is de afwijking? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgaanbieders, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over dedrie typen soorten die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietallezorgverzekeringsmaatschappijen bieden een budgetpolis. Een aantal grote zorgverzekeraarswel. In het algemeen is bij dezepolis de premie hetkleinst, maar het aantalzorgbedrijven waaruit je kan kiezen beperkter.Het nadeel hiervan is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgverleners gaat, jeveel meer moet bijbetalen voor de zorg. De extra kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus beter om dezorgpolis door te nemen alvorens je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het prettige is wel dat dezepolis niet duur is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgbedrijf

Naturapolis: Alsje een naturapolis afsluitword je zorg vrijwel altijd door dezorgverzekeringsmaatschappij betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgspecialist voor planbare zorg. Er is eenuitstekend uitgebreid aanbod aanzorgspecialist. Check welimmer even de voorwaarden van depolis en of jouw zorgbedrijferbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenvergoed. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgaanbiedersvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgbedrijfterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen overeenkomst metde zorgspecialist, je kuntte allen tijde overal terecht en de kostenworden zoals ordinairis betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je soms in 1ste instantie de uitgavenzelf moet voorschieten en dat je daarna jezorgkosten terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Aan de handere hand is het geen voordelige zorgverzekering wantje betaalt de hoogste kosten van de 3soorten polissen.

Maak je geen zorgen: wat voor type polisje tevens aangaat, je kunt te allen tijde bijalle zorgspecialisten terecht. Delasten worden soms niet te allentijde terug betaald. Heb je eerste hulp nodig? Dangeldt deze regeling niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgverlenersterecht zonder onverwachtekosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtcompleet aan je gezinssituatie. Nietalle zieken hebben een uitgebreide verzekering nodig. Wel is hetvaak handig, aangezien aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De extra verzekering is incontrast met de basisverzekering nietverplicht. Als je voelt dat je aankomend zorgkalenderjaar kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetvaak welinteressant een aanvullende verzekering hiervoor bijte sluiten. Zo ben je voor de meestekosten gedekt. Kijk van tevorengoed voor jezelf na of devergoedingen afwegen tegen dekosten die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico is erook een vrijwilligeigen risico. Het vereist eigen risicowordt jaarlijks opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg nodighebt kan het zijn dat sommige onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetverplicht eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 1812 maanden of ouder. Je kunt naast hetvereist eigen risico ook kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jemaandprijs moet afdragen.

Je eigen risico geldt voor enkelezorgposten. Deze worden dus niet volledig uitbetaald door je basisverzekering:

 • Rit in ambulance
 • Bloed prikken
 • Medicamenten
 • Opname in het ziekenhuis
 • Ziekenhuisoperaties
 • Fysiotherapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Huisartsbezoeken
 • Zorgkosten voor verloskunde
 • Tandardskosten bij minderjarigen
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • vergoedingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Geleende hulpmiddelen
 • Zorg van bepaalde chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering elk jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer twee maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenieder 12 maanden het moment omje huidige zorgverzekering door te nemen en misschiente kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter pakket. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je op zoek naar eenvoordeligere zorgverzekeringpassend bij jouw situatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande eigenschappen:

 • Prijs
 • dekking (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies debetere zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

Omdat je niet elk kalenderjaar dezelfde zorgvraag hebt is hetslim je zorgverzekeringelke 12 maanden opnieuw onder de loep tenemen. Ben je bijvoorbeeld van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is van betekenis ieder jaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het voordeel vanieder jaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • in de regelvoordeliger dan via je werkgever
 •  easy vergelijken op prijs éndekking
 • veertien dagen bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven