Uitvaartverzekering Nederland

Uitvaartverzekering Vergelijken

Veel mensen hebben specifieke wensen voor een uitvaart. Hier wordt in deze vergelijker geen rekening mee gehouden. Wel is het bij enkele begrafenisverzekeraars een mogelijkheid om tot een zeker niveau zelf de verzekering samen te stellen, opdat de verzekering altijd op maat is voor de eigen wensen.

Uitvaartverzekering Vergelijken

Aandachtspunten begrafenisverzekering vergelijken

Een voor de handliggende eigenschap is dekostprijs van debegrafenisverzekeringen. Deze kan met namebepaald worden aan de hand van de leeftijdvan de klant, maar ook op basis van de dekking.De uitvaartverzekering met de laagstemaandpremie is daarom niet perdefinitie de beste optie voor jou. Kijk dan ook nietpuur naar de voordeligsteuitvaartverzekeringen, maar houd tevensrekening met alle eigenschappen die jij belangrijk vindt bij eenbegrafenis.

Vergelijk demaandpremie van verschillendebegrafenisverzekeraars alleenwanneer het dekkingsbedrag gelijk of vrijwelgelijk is. Ga je eenuitvaartverzekeringen vergelijken met anderebegrafenisverzekeringen, neem dan teallen tijde de volgende drie opties mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Bij eenuitvaartverzekering waarin diensten kunnen wordenverzekerd, kan het per begrafenisverzekeraar verschillenwelke diensten dit zouden zijn.ordinairegedekte diensten zijn onder meer de zaalhuur voor de plechtigheid, een standaardkist eneen rouwauto.

2. Indexatie

Dooronder meer waardevermindering van ons geld is 8000euro op het moment vanschrijven meer waard dan overenkele jaren, op welk moment deklant komt te overlijden. Met indexatiewordt onder meer voor inflatie gecorrigeerd, waardoorde waarde die een uitvaartverzekeringen op het momentvan afsluiten representeert tevens na eenaantal jaren nog gelijk is.

3. Aanpasbaarheid

Bij eenaantaluitvaartverzekeraarsis het maken van aanpassingen moeilijker dan bij anderebegrafenisverzekeraars. Ga je een begrafenisverzekeringvergelijken met andere uitvaartverzekeringen,kijk dan de polisvoorwaarden ommeer te weten te komen over de optie tot aanpassingen.In een aantal gevallen kan dedekking in hoge mate gepersonaliseerd worden. Wel kan dit gepaard gaan met een verhoging van deprijs, bijvoorbeeld als het maximale aantal gasten opde uitvaart uitgebreid moet worden.Diverse soorten uitvaartverzekeringen vergelijken

​Een groot deel vande begrafenisverzekeringen is Vandaag de dag een kapitaalverzekering of een combinatieverzekering.verschillende begrafenisverzekeringen hebbenverschillende voordelen. Houd rekening met de diversetypen begrafenisverzekeringen wanneerje uitvaartverzekeringen vergelijkt. Soms zijndiverse typen verzekeringen niet goed vergelijkbaar.

Veeluitvaartverzekeraars hebben deals met bedrijven, zodatzij voordeliger diensten kunnen afnemen. Zo kan hetgebeuren dat een naturaverzekering ter waarde van € 6.000,00 meerdiensten een mogelijkheid maakt dan een kapitaalverzekeringter waarde van € 7000, omdat je als particulier geen grotekortingsdeals hebt die de uitvaartverzekeraar welheeft.{

Uitvaartverzekeringen

Er zijn meerdere uitvaartverzekeringsmaatschappijenactief, allen met hun eigen voor-en nadelen en voorwaarden. Elkeverzekeringsmaatschappij wilt u graag als nieuweklant verwelkomen en probeert in te spelen op de wensen van deklant. Desondanks is een uitvaartverzekering afhankelijk van uw persoonlijkewensen, hierdoor is er niet een provider die perse debeste is. De vraag is enkel welkeaanbieder het beste bij upast!

Verzekeraars

Eenuitvaartverzekering is persoonlijk, niet alleen op de voorwaarden, maartevens op de te betalen premie. 2 Factoren diegrotendeels de maandprijs bepalen zijn uw leeftijd engezondheid. U kunt op deze website uw uitvaartverzekering vergelijken op basisvan uw leeftijd, het verzekerde minimumbedrag en aan de hand van de keuzeof uw begraven of gecremeerd wilt worden.

Voorwaarden en premie

U kunteenvoudig een geïnformeerde mogelijkheidmaken. Naast dat u weet welk financiële producten er exact zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet tezoeken te gaan naar al deze aanbieders, maar het ismogelijk alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het een optie via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naarkeus te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

Verzekeraarsuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna 1 miljoen leden en is één van degrootste uitvaartorganisatie van ons land, metuiterste persoonlijke tijdvoor iedere afzonderlijke consument en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er gedurendede uitvaart, maar tevens in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor iedereen bereikbaar te maken.

Yarden

Mijn Laatste Wensen Uitvaartverzekering is deuitvaartverzekering die Yarden aanbiedt. Hijverandert met je mee. Kiest u vooreen verzekerd bedrag van 1500 euro dan hoort hierbij een lagemaandkosten van 1,99 euro.

De pre’s van Yarden zijn onder andere:

 • Voordelige premie
 • maandprijs indexatiemogelijk
 • Kinderen tot 21 twaalf maanden kosteloos meeverzekerd

Monuta

Met de verzekering van Monutazijn de belangrijkste kosten voor een begrafenis ofcrematie gedekt.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • Een begrafenisondernemer voor begeleiding vooren na een overlijden
 • {Vervoer van de overledene van de kerk naar het uitvaartcentrum
 • Condoleanceboek en een bewijsvan overlijden
 • De dragers, voor gedurende debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag is afhankelijk van welke vorm u kiest.

Extra voordelen van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaarkosteloos meeverzekerd
 • Bij Monutakunt u als een van de weinigeuitvaartverzekeringsmaatschappijen van te voren uw wensen vastlaten leggen. Uw nabestaanden kunnen u dan zorgeloos begraven of cremeren

BudgetUitvaartPolis

De bedenkers van deBudgetUitvaartPolis Uitvaartverzekeringen geven aan veel ervaring te hebben metuitvaartverzekeringen en -verzorgingen. Ze weten goed hoe de markt in elkaarzit en wat veel consumenten bezighoudt. daardoorontdekten ze bijvoorbeeld dat veelklanten het vinden van deuitvaartverzekering ver voor zich uit schuiven, in niet alle gevallen vanwege de kosten. BudgetUitvaartPolisprobeert er met de online uitvaartverzekering voor te zorgen dat deonkosten zo laag een optie liggen,waarmee het niet nodig is om een hoge premie tebetalen. Hier staat tegenover dat de verzekeringsmaatschappijverzekerden verschillende zaken zelfonline laat regelen en dat er een contactformulier beschikbaar is voor vragen.

Scherpe premie

Wat dat betreftlijkt de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis op een degelijkemanier in elkaar te zitten, waarbij het online element ervoor zorgt datde maandprijs niet te hoog oploopt. Deverzekeraar wil er op die manier voor zorgendat meer klanten tijdig een uitvaartverzekeringafsluiten, zodat de kosten voor de uitvaart netjesvergoedt zijn.

Nuvema

Nuvemais echt alleen een uitvaartverzekeraar, het verzorgen van de uitvaart wordtovergelaten aan andere uitvaartverzorgers. Hiervoor zijn 300samenwerkingsverbanden aangegaan waarbij nauwkeurig geselecteerd is.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Vrijemogelijkheid uitvaartverzorger
 • Scherpe premie
 • Werelddekking

Kapitaal uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering

Het is in Nederlandniet verplicht om een uitvaartverzekering af te sluiten. Toch zijn er veelconsumenten die voor een dergelijke verzekering wel afgesloten hebben! Met een uitvaartverzekering bent u verzekerdvoor de vaak hoge kosten van een uitvaart, in hetgeval van overlijden.

Het verschilt perverzekering en verzekeraar of uw nabestaanden eenfinanciële vergoeding krijgen bij uw overlijden ofdiensten aangeboden krijgen om de uitvaart te organiseren.

Verschillende uitvaartverzekeringenvergelijken 

Een andere populaire soortuitvaartverzekering is een kapitaalverzekering. Bij dit typeuitvaartverzekering krijgen uw nabestaanden een financiële uitbetalingvoor de organisatie van uw uitvaart. Het is bij dit type uitvaartverzekeringmogelijk om de hoogte van dit bedrag tussentijds aan te passen. gewoonlijkligt deze uitbetaling rond de zevenduizend euro, watgelijk is aan gemiddelde onkosten voor een uitvaart.}}

Scroll naar boven