wat kost een rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Zonder Wachttijd

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die hulp en advies biedt bij juridische problemen. Bijvoorbeeldals je er niet uitkomt met de tegenpartij bij een tegenslag inhet verkeer. Dan is het fijn als iemand je helpt die weet wat jouw rechtenen plichten zijn.

Rechtsbijstand verzekering vergelijken: zo werkt het

Rechtsbijstandverzekering vergelijken? Dat doe je easyvia ons. Stel je voor: je komt in een situatie waarin je rechtsbijstandnodig hebt. Dan is het fijn als je hiervoor goed gedekt bent.Rechtsbijstand zonder verzekering is namelijk erg duur. En elke rechtsbijstandverzekeraar heeft weer andere beschermingenen hanteert andere premies. De rechtsbijstandverzekeringvergelijken is daarom verstandig. Hoe kun je rechtsbijstand vergelijken? Jevult eerst in de vergelijker je persoonsgegevens in. Dan geef je aan welke beschermingje wenst te hebben. Wij laten je dan de rechtsbijstandverzekeringenzien met onze scherpste deals die hetgoedkopere bij jou passen.

Wat heb ik aan een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekeringis een verzekering die er onder bepaalde voorwaardenvan de polis voor zorgt dat u juridische bijstand krijgt als ubetrokken raakt bij een juridisch geschil. In de praktijkwordt de juridische bijstand verzorgd door juristen die in dienst zijn bij de verzekeringsmaatschappij zelf, soms wordende kosten van een externe advocaat betaald.

Gefinancierde rechtsbijstand

Als u qua inkomen en vermogen binnen de door de overheidvastgestelde grenzen blijft, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.Dit houdt in dat u een advocaat slechts een beperkte eigen bijdrage hoeft tebetalen. Ook krijgt de advocaat eenuitbetaling van de Raad voor Rechtsbijstand. Een rechtsbijstandverzekering is dan nietmeteen nodig.

De gezinsrechtsbijstandverzekeringkent een dekking die is opgebouwd uitverschillende door u te kiezen modules. U kunt hiermeedus zelf bepalen hoe beperkt of uitgebreid de bescherming van uw rechtsbijstandverzekering moet zijn. Demeest voorkomende modules zijn:

Consument & wonen

Deze module biedt dekking bij (online)verkrijgen die u als consument gedaan heeft.Tevens problemen met uw gas- en stroom-, telecom-of internet-leverancier zijn gedekt. En geschillen heeftover (de aankoop van) uw woning, problemen met uw buren en eventueleletselschadekwesties vallen ook binnen de dekking. Houd er welrekening mee dat een echtscheiding in de regel in de voorwaarden van de polis isuitgesloten.

Inkomen

Problemen ruwweg uwarbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld ontslag), pensioen en socialeverzekeringsuitkering worden betaalt in het kader van dezemodule. Let op: als u werkt als ondernemer moetu vrijwel altijd een aparte verzekeringafsluiten.

Wachttermijn

De meesterechtsbijstandverzekeraars hanteren eenwachttermijn van drie maanden vanaf het afsluiten van depolis. Dit houdt in dat de rechtsbijstandverzekeringgeen dekking biedt voor intussenlopende problemen.

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die ervoorzorgt dat de verzekerde juridische bijstand krijgt bij een juridischprobleem. Als zo’n situatie zich voordoet, zal meestal eenjurist die voor de verzekeringsmaatschappij werkt deverzekerde verder helpen. In enkelesituaties moet iemand een advocaat in de arm nemen en worden dekosten daarvan uitbetaald.

Een rechtsbijstandverzekeringkan belangrijk zijn in juridischegeschillen, maar bekijk altijd goed de voor- en nadelen.Als de verzekeringnemer vaak een beroep doet op de rechtsbijstandverzekering, kan deverzekeraar een waarschuwing sturen. Bijvoorbeeld dat deprijs zal worden verhoogd of de dekking zal worden opgezegd. Daarom is het belangrijkeerst de gehele polis goed te lezen bij het rechtsbijstandverzekering vergelijken.

Scroll naar boven