rechtsbijstandverzekering betekenis

Rechtsbijstandverzekering Wonen

Een juridisch probleem kaneen ieder krijgen. Dan is het fijn als u een rechtsbijstandverzekering hebt. Maar u wiltvanzelfsprekend niet te veel maandprijsbetalen voor die enkele keer dat u een conflict hebt. Kies daarom voor een complete rechtsbijstandverzekeringmet eigen bijdrage en bespaar op uw maandelijksemaandprijs.

Wat valt er onder een rechtsbijstandverzekering?

Met een rechtsbijstandverzekeringverzeker je jouw van juridisch advies bij eenconflict. In de regel kun je tevens advies inwinnen als er nog geengeschil is. Je wordt geholpen door advocaten die in dienst zijn van je rechtsbijstandverzekeraar. Met een rechtsbijstandverzekering krijg jeadvies en bemiddeling bij een probleem. Is er een rechterbij betrokken of is er specialistische kennis nodig? Dan wordt de zaakover het algemeen uitbesteed. Je hebt dan 2opties: zelf een advocaat kiezen of een advocaat regelen via deverzekeringsmaatschappij. Kies je voor een advocaat via de rechtsbijstandverzekering? Dan wordende kosten volledig uitbetaald. In depolisvoorwaarden vind je tot welk bedrag dezeonkosten bij je rechtsbijstand verzekering zijn meeverzekerd.

Is een rechtsbijstandverzekering nodig?

Dat hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Hoe groterde kans dat u juridische problemen krijgt, hoe zinvoller het is om een rechtsbijstandverzekering te nemen.Enkele mensen dierechtsbijstand nodig hebben, komen in aanmerking voor gesubsidieerderechtshulp. Er zijn tevens organisaties die hun leden hulp bieden bijspecifieke problemen, zoalsVereniging Eigen Huis en vakbonden.

Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeraar. U kunthierbij kiezen uit 5 verschillende typen dekkingen, namelijk: consumentenrecht,inkomen,en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van conflicten bij hetkopen of huren van consumentengoederen, een probleemmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn op zichzelf simpel op te lossengeschillen.

Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander conflict met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw werken inkomen. De dekking voor conflicten met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

Een derde mogelijkheid die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op problemen met een verkopervan een huis. Ook problemen die u met uw burenof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om conflicten diebetrekking hebben op uw woning.

De verkeerdekking beschermt u tegen de hogeonkosten voor juridische hulp bijgeschillen die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om conflicten die ontstaan zijn bij personenvervoer, maar ook om conflictenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op geschillen op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een geschilverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden dekosten voor juridische hulp verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeraarsaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll naar boven