rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd

Rechtsbijstandverzekering Particulier

Mocht u plotselingrechtshulp nodig hebben, dan kan een rechtsbijstandverzekeringu een hoop onkosten schelen. Bij het vinden vaneen rechtsbijstandverzekering bent unamelijk verzekerd voor de kosten van de benodigderechtshulp.

Wat valt er onder een rechtsbijstandverzekering?

Met een rechtsbijstandverzekeringverzeker je je van juridisch advies bij eenconflict. Meestal kun je ook advies inwinnen als er nog geengeschil is. Je wordt geholpen door advocatenof juristen die in dienst zijn van je rechtsbijstandverzekeraar. Met een rechtsbijstandverzekering krijg jeadvies en bemiddeling bij een geschil. Is er een rechterbij betrokken of is er specialistische kennis nodig? Dan wordt de zaakover het algemeen uitbesteed. Je hebt dan 2opties: zelf een advocaat kiezen of een advocaat regelen via deverzekeringsmaatschappij. Kies je voor een advocaat via de rechtsbijstandverzekering? Dan wordende kosten volledig betaald. In depolisvoorwaarden vind je tot welk bedrag dezeonkosten bij je rechtsbijstand verzekering zijn meeverzekerd.

Wat heb ik aan een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekeringis een verzekering die er onder zekere voorwaarden voor zorgt dat u juridische bijstand krijgt als ubetrokken raakt bij een juridisch geschil. In de praktijkwordt de juridische bijstand verzorgd door juristen die in dienst zijn bij de verzekeringsmaatschappij zelf, soms wordende onkosten van een externe advocaat betaald.

Dekking rechtsbijstandverzekering

Er zijn op hoofdlijnen twee soorten rechtsbijstandverzekeringen: de motorrijtuigrechtsbijstandverzekering en de gezinsrechtsbijstandverzekering. De1ste vorm biedt alleen recht op juridische bijstandals u een juridisch conflict heeft in verband met uwDeelname aan het verkeer. Als u niet alleen beschermingheeft bij problemen circa uw auto (of motor), maar ook als u alsfietser of voetganger deelneemt aan het verkeer, wordt ook wel gesprokenvan een verkeersrechtsbijstandverzekering.

De gezinsrechtsbijstandverzekeringkent een bescherming die is opgebouwd uitverscheidene door u te kiezen modules. U kunt hiermeedus zelf bepalen hoe beperkt of uitgebreid de bescherming van uw rechtsbijstandverzekering moet zijn. Demeest voorkomende modules zijn:

Consument & wonen

Deze module biedt dekking bij (online)krijgen die u als consument gedaan heeft.Tevens problemen met uw gas- en licht-, telefoon-of internet-leverancier zijn gedekt. En geschillen heeftover (de aankoop van) uw woning, problemen met uw buurman en eventueleletselschadekwesties vallen tevens binnen de dekking. Houd er welrekening mee dat een echtscheiding meestal in de polisvoorwaarden isuitgesloten.

Inkomen

Problemen om en nabij uwarbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld ontslag), pensioen en socialeverzekeringsuitkering worden betaalt in het kader van dezemodule. Let op: als u werkt als ZZP-er moetu vrijwel altijd een aparte verzekeringafsluiten.

Wachttermijn

De meesterechtsbijstandverzekeraars hanteren eenwachttermijn van drie maanden vanaf het afsluiten van depolis. Dit houdt in dat de rechtsbijstandverzekeringgeen dekking biedt voor ondertussenlopende conflicten.

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die ervoorzorgt dat de verzekeringnemer juridische bijstand krijgt bij een juridischprobleem. Als zo’n conflict zich voordoet, zal meestal eenjurist die voor de verzekeringsmaatschappij werkt deverzekerde verder helpen. In enkelesituaties moet iemand een advocaat in de arm nemen en worden dekosten daarvan uitbetaald.

Een rechtsbijstandverzekeringkan noodzakelijk zijn in juridischegeschillen, maar bekijk altijd goed de voor- en nadelen.Als de verzekerde vaak een beroep doet op de rechtsbijstandverzekering, kan deverzekeraar een waarschuwing sturen. Bijvoorbeeld dat deprijs voor depremie zal worden verhoogd of de dekking zal worden opgezegd. Daarom is het interessanteerst de gehele polis goed te lezen bij het rechtsbijstandverzekering vergelijken.

Scroll naar boven