rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd

Rechtsbijstandverzekering Nodig

Of u nou een consument bent bent of een bedrijfheeft. Het kan immer voorkomen dat u in een juridischgeschil betrokken raakt. Veel consumentenhebben geen ervaring met het verloop van het juridische proces en daarom isprofessionele ondersteuning noodzakelijk. Dit kangemakkelijk in de papieren lopen. Het is daarominteressant om u te verzekeren tegen dekosten van rechtshulp. Hier komt een rechtsbijstandverzekering om de hoek kijken, hoe dit werkt leest uop deze website.

Rechtsbijstand verzekering vergelijken: zo werkt het

Bij onze website kun jeeenvoudig je rechtsbijstandverzekeringvergelijken en de verzekering vinden die bij jou past. Je beantwoordt eerstenkele vragen over je persoonlijke situatie. Ook kun jekiezen in welke gevallen je graag een beroep op rechtsbijstand wiltkunnen doen. Daarna zie je stantepede wat voor jou degoedkopere deals zijn die jeterstond kunt afsluiten. Je kunt alle rechtsbijstandverzekeringen bekijken enmet elkaar vergelijken. Binnen tien minuten heb je al een goede rechtsbijstandverzekering geregeld.

Wat heb ik aan een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekeringis een verzekering die er onder bepaalde voorwaarden voor zorgt dat u juridische bijstand krijgt als ubetrokken raakt bij een juridisch conflict. In de praktijkwordt de juridische bijstand verzorgd door advocaten die in dienst zijn bij de verzekeringsmaatschappij zelf, soms wordende onkosten van een externe advocaat betaald.

Gefinancierde rechtsbijstand

Als u qua inkomen en vermogen binnen de door de overheidvastgestelde grenzen blijft, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.Dit houdt in dat u een advocaat slechts een beperkte eigen bijdrage hoeft tebetalen. Daarnaast krijgt de advocaat eenvergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand. Een rechtsbijstandverzekering is dan nietonverwijld nodig.

De gezinsrechtsbijstandverzekeringkent een bescherming die is opgebouwd uitverscheidene door u te kiezen modules. U kunt hiermeedus zelf bepalen hoe beperkt of uitgebreid de dekking van uw rechtsbijstandverzekering moet zijn. Demeest voorkomende modules zijn:

Consument & wonen

Deze module biedt bescherming bij (online)krijgen die u als consument gedaan heeft.Ook problemen met uw gas- en licht-, telefoon-of internet-leverancier zijn gedekt. En geschillen heeftover (de aankoop van) uw woning, problemen met uw buren en eventueleletselschadekwesties vallen tevens binnen de dekking. Houd er welrekening mee dat een echtscheiding meestal in de voorwaarden van de polis isuitgesloten.

Fiscaal & vermogen

Bij deze module moet u denken aan geschillen over de aan- ofverkoop van effecten, problemen ruwweguw belastingaangifte en eventuele geschillen over een vakantiewoning.

Wachttermijn

De meesterechtsbijstandverzekeringsmaatschappijen hanteren eenwachttermijn van 3 maanden vanaf het aan gaan van depolis. Dit houdt in dat de rechtsbijstandverzekeringgeen dekking biedt voor ondertussenlopende geschillen.

Rechtsbijstandsverzekering vergelijken en eigen risico

Net als bij veel andere verzekeringen betaalt deverzekeringnemer ook de bij rechtsbijstandsverzekeringeen eigen risico. Bij het rechtsbijstandsverzekering vergelijken is het dusraadzaam rekening te houden met het eigen risicobedrag. Niet alle verzekeringmaatschappijenwerken met een eigen risico en bovendien is het eigen risicobedrag perverzekeraar verschillend. Hoe hoog het maximum verzekerd bedrag is, isafhankelijk van de dekking. Vergelijk rechtsbijstandsverzekering voor eenoverzicht van deze bedragen. Dat kan maandelijks behoorlijkwat schelen op de premie.

Scroll naar boven