rechtsbijstandverzekering vergelijken

Rechtsbijstandverzekering Interpolis

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die hulpen advies biedt bij juridische problemen. Bijvoorbeeld als je wordt ontslagen omdat het bedrijf gaat reorganiseren. Een rechtsbijstandverzekeringvergoedt de onkosten van deze rechtsbijstand.

Rechtsbijstandverzekering: verscheidene dekkingen

Bij een rechtsbijstandverzekeringkun je kiezen uit diverse dekkingen:

Consument: denk aan een geschil bijaanschaffen of huren, of onder meereen probleem met je interneprovider.

Inkomen: bijvoorbeeld een (dreigend) ontslagof een ander geschil met je werkgever. Overhet algemeen valt hier tevens eenprobleem met je pensioenfonds of uitkeringsinstantie onder.

Wonen: Hiermee verzeker je je voorproblemen over je huur- of koopwoning.Bijvoorbeeld een conflict rond hethuren of aankopen van een huis, of over een verbouwing. Inde meeste gevallen ben je tevens gedekt voor eenmeningsverschil met je buren.

Verkeer: Je verzekert je voorproblemen die in het verkeer ontstaan.Bijvoorbeeld als je het oneens bent over degebrekenafhandeling na een tegenslag in hetverkeer.

Rechtsbijstandverzekering

Ongeveer 45% van de Nederlandsebevolking heeft een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Met een rechtsbijstandverzekeringkunt u juridische hulp krijgen om uw recht te halen in een geschil.

Een geschil kan op verschillendefronten ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een conflict na eenongeluk, een geschil bij de overname van een huis,een geschil op relationeel gebied, enzovoorts. Voor een rechtsbijstandverzekering betaalt u opjaarbasis een maandprijs die ongeveer gelijk is aan het uurloon van een goede advocaat.Het kan dus geen kwaad om het aanvragen van een rechtsbijstandverzekering te overwegen! Op die manier bespaart uhoge onkosten als het tot een geschil zou komen.

Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeringsmaatschappij. U kunthierbij kiezen uit vijf verschillende soorten dekkingen, namelijk: consumentenrecht,inkomen,en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van geschillen bij hetaankopen of huren van consumentengoederen, een geschilmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn relatief makkelijk op te lossengeschillen.

Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander conflict met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw inkomen. De dekking voor problemen met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

Een derde optie die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op problemen met een verkopervan een woning. Ook problemen die u met uw burenof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om geschillen diebetrekking hebben op uw woning.

De verkeerdekking beschermt u tegen de hogekosten voor juridische hulp bijproblemen die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om conflicten die ontstaan zijn bij hetvervoer per auto, maar ook om geschillenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op conflicten op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een conflictverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden dekosten voor juridisch advies verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeringsmaatschappijenaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll naar boven