rechtsbijstandverzekering zzp

Rechtsbijstandverzekering Consumentenbond

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die hulpen advies biedt bij juridische problemen. Bijvoorbeeldals je er niet uitkomt met de tegenpartij bij een ongeluk inhet verkeer. Een rechtsbijstandverzekeringbetaalt de onkosten van deze rechtsbijstand.

Rechtsbijstandverzekering opzeggen

Sommige rechtsbijstandverzekeringen kun je ieder momentopzeggen. Andere kun je pas na het eerstekalenderjaar dagelijksopzeggen met een opzegtermijn van eenmaand. Hoelang je opzegtermijn is, vind je in de polisvoorwaarden.

Wat kost een rechtsbijstandverzekering?

Bij hier kun jeverschillende rechtsbijstandverzekeringenmet elkaar vergelijken, zodat je weet wat je elkemaand betaalt voor de verzekering die hetbeste bij je past.

Modules rechtsbijstandverzekering

Bij de rechtsbijstandverzekeringwerken we met bescherming in meer dan 1modules. Hieronder ziet u een overzicht van de modules die u kunt kiezen.Wanneer u vragen heeft over de modules of over de rechtsbijstandverzekering kunt ualtijd de klantenservice bellen of chatten.

Consumentenconflicten

Met deze module heeft u recht bij ondermeer de volgende conflicten:

 • Verhalen van schade
 • Contracten. Problemen n.a.v. contracten overconsumentenzaken. conflicten over hetaanschaffen of huren van een artikel, of over een aan ugeleverde dienst.
 • Overheid. Persoonlijke conflictenmet de overheid. Geen belastingzaken.
 • Personen- en familierecht. Problemen metnalatenschappen en adoptie.
 • Strafzaken. Als u beschuldigd wordt van eenstrafbaar feit. Behalve als er sprake is van opzet.

  Fiscale en vermogensconflicten

  Deze module dekt geschillen met debelastingdienst. De dekking geldt pas vanaf het moment dat dezaak dient voor de Nederlandse belastingrechter (beroepsfase). Tevensgeschillen over de aan- en verkoop van aandelen, obligaties eneigenschappen in Nederland vallen onder deze module.

  Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

  De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeraar. U kunthierbij kiezen uit 5 verschillende typen dekkingen, namelijk: consumentenrecht,inkomen,en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van geschillen bij hetkopen of huren van consumentengoederen, een conflictmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn op zichzelf simpel op te lossengeschillen.

  Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander geschil met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw salaris. De dekking voor geschillen met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

  Een derde mogelijkheid die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op conflicten met een verkopervan een huis. Ook conflicten die u met uw buurmanof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om problemen diebetrekking hebben op uw woning.

  De verkeerdekking beschermt u tegen de hogeonkosten voor juridische hulp bijgeschillen die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om geschillen die ontstaan zijn bij personenvervoer, maar ook om conflictenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

  Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op conflicten op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een probleemverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden deonkosten voor juridische hulp verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeringsmaatschappijenaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll naar boven