Beste Aansprakelijkheidsverzekering

Rabobank Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is van betekenis om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering bedoeld voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, ook uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt schade of letsel aan derden veroorzaken.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij rabobank aansprakelijkheidsverzekering is dat jij verantwoordelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je vrouw kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet verzekerd bent voor dit type gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten van de schade als jij of je familie per abuis de veroorzaker is van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familielid als particulier maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een AVP biedt dekking voor schade waar jij ofjouw vriendinaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je gedekt voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,houdt in niet dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens verantwoordelijk voor schadeaangebracht door je huisdier.Ook ben jijaansprakelijk voor gebreken die ontstaat door een gebrek aan je woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jehuis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een WA verzekering is nietverplicht in ons land, maar wel aan te raden. Als jij of jepartner ietsdoet waardoor gebreken wordt veroorzaakt, kun jeover het algemeen verantwoordelijk worden gesteldvoor de geleden gebreken. Dat houdtin dat jij opdraait voor degebreken aan goederen, maar tevens voor schade aan degezondheid van mensen. Zeker die letselschade kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U wilt nietdubbel verzekerd zijn en tevens nietvoor elk klein dingetje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering iswaarschijnlijk geenonnodige luxe. U acht de kans over hetalgemeen klein, maar u zitover het algemeenop de keper beschouwd watontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die gebreken aanricht bij de buurman voor u financieelgeen effecten heeft. Een ongeluk zit helaas ineen nihil hoekje en komt immer opeen moment dat het u niet goed uitkomt, met name financieel niet.

De kostenkunnen nogal in enkele stappen oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage premie elke maand kunt u ditperikel al afdekken. Voor zo’n €34 perkalenderjaar bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

 • De WAverzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
 • De aansprakelijkheidsverzekering uitgekeerd letselgebreken en zaakschade
 • Opzettelijke schade is nietverzekerd
 • Zuivere vermogensschade istevens uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die schade die iemand aan een ander of zijn goederen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsconsument schade aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 gedekt pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een AVP verplicht?

In ons land is hetvinden van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Ook met kleinekinderen zit eenongeluk in een nihil hoekje. Deonkosten voor het betalen van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met gezinsdekking (bij benadering €50 per twaalf maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enabsoluut geen reden om zo’n verzekeringniet aan te gaan. Ook ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Een WA verzekering dekt niet:

 • schade die met opzet veroorzaakt is
 • gebreken veroorzaakt door motorrijtuigen, luchtvaartuigen of vaartuigen
 • gebreken aan gehuurde of geleasede zaken

  Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogerepremie die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel optie vrijheid in.

  Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

  Iedereen doet wel eens iets onbezonnenof kan een ongeluk veroorzaken. Als derden hierdoor schadeervaren, kun je hiervoor verantwoordelijk zijnen deze schade moeten vergoeden. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA betaalttegen de financiële effecten hiervan.

  Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering(AVP) of inboedelverzekeringsluit je op facultatieve basis af. Een WA verzekering isevenwelvereist als je in Nederland auto wilt rijden. Op hier vind jevergelijkingstools waar je voor niks gebruik van kunt maken.

  Voor je een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken kunt hebben wij enkele gegevens van jenodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekeringnemer, hette verzekeren bedrag en de hoogte van heteigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst metaanbieders uit de vergelijker rollendie voor jou slim kunnen zijn.Door het vinden van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegengebreken of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De kostenvan aansprakelijkheidsverzekeringenis betrekkelijk laag. Veelvoorkomende schades .

  Een aansprakelijkheidsverzekeringdekt schade die je per abuis hebt veroorzaakt bijeen ander en waarvoor je zelf aansprakelijk bent.Onder meer: je laat een glas wijn over het tapijt vande buren vallen. Of je zoontje fietst per ongelukeen voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt de ontstane schade aan anderen.

  Een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken en subiet afsluiten met korting doe je op dezewebsite. Een aansprakelijkheidsverzekeringook wel avp genoemd wordt meestal afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Jekan onder meer risico-aansprakelijk zijnvoor je kat, woonhuis, familieledenen uiteraard jezelf. Met een avp dekje de financiële effecten af waarvoor je aansprakelijkgesteld kan worden. De kosten van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag.Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt in de regel afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

  Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot perongeluk een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken opde grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebtafgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jouverantwoordelijk kunnen stellen voor de geleden materiëlegebreken van de vaas.

  De aansprakelijkheidsverzekeringvoor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiëlegevaar van aansprakelijkheid. Hetbeschermt je niet alleen tegen materiële schade, zoals de vaas in deeerder genoemde voorbeeld, maar tevens tegen schade aanpersonen (tevens wel letselschade) en gebreken aan zaken.

  Het plezierige aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een schade niet perse door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je ondermeer de situatie in dat er een waterleiding in je huisspringt en dat de vrijgekomen water gebreken bij je burenveroorzaakt. Deze schade heb je niet linearecta veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt gebreken op de grond van de wet.

  Op welk moment u diverseverzekeringen en verzekeraars met elkaarvergelijkt, zal het u soms opvallen dat diverseverzekeringsproducten en aanbieders veelovereenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in hetgegeven dat veel verzekeraars van aansprakelijkheidsverzekeringen defeitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerdeorganisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er tevensgrote verschillen die met name te vinden zijn in de gedektpakketten en modules, alsook in de hoogte van de premies.Ook is het ook goed, wanneer u aleen aansprakelijkheidsverzekering heeft,uw huidige verzekering te vergelijken met andereverzekeringsmaatschappijen.

  Ook assisteren wij jou graagmet het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering(een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vulthier je gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode,gebrekenvrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risicoen aantal kilometers per jaar – en opbasis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met deverzekeringsmaatschappijen die hetbetere bij je gevalpassen. Een WA verzekering afsluiten is nog nooit zoeasy geweest.

  Wij doen ons best om de lijst van verzekeraars up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de slimste aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan tevens groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

  Veel consumenten in Nederland hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf inde hand hebben van bepaalde zaken. Zonder teveel te generaliseren,kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben wedesondanks niet overal invloed op. ‘Een ongeval zit in eenniet groot hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde.‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt eenbekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van deNederlanders beseft dan ook dat het van invloed is om goed gedektte zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kanbepalen. Het is van belang om bij alle type verzekeringen goed alle polisvoorwaarden te lezen.

  Eenvoudig overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

  Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor rabobank aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll naar boven