rechtsbijstandverzekering

Prijs Rechtsbijstandverzekering

Een juridisch probleem kaniedereen krijgen. Dan is het fijn als u een rechtsbijstandverzekering hebt. Maar u wiltvanzelfsprekend niet te veel maandprijsbetalen voor die enkele keer dat u een probleem hebt. Kies hierom voor een complete rechtsbijstandverzekeringmet eigen bijdrage en bespaar op uw maandelijksekosten.

Prijs Rechtsbijstandverzekering: Wat is een rechtsbijstandverzekering?

De rechtsbijstandverzekering is een verzekering waarmee je jeletterlijk voor rechtsbijstand ofwel juridisch advies verzekert.Als je een beroep doet op je rechtsbijstandverzekeringkrijg je hulp van advocaten of juristen die werkzaam zijnbij je rechtsbijstandverzekeraar. De juridisch advies is danverzekerd. En dat is slim. Een advocaat kost per uur kost namelijk circa hetzelfde als wat een rechtsbijstandverzekering per kalenderjaar aan premie kost.

Als je een rechtsbijstandverzekeringaangaat kun je kiezen voor diversedekkingen. Zoals de dekking ‘consument’, de bescherming‘inkomen’, ‘wonen’ en ‘verkeer’. Heb je al een rechtsbijstandverzekering en wil je een dekkingtoevoegen? Maak dan eerst een nieuwe vergelijking van rechtsbijstandverzekeringen. Het kan zijn dat een andereverzekeraar beter past bij je situatie. Alsje een dekking wilt stopzetten, heb je vrijwel altijd 1 maand opzegtermijn.

Voordelen van de rechtsbijstandverzekering

De jaarmaandprijs van een rechtsbijstandverzekering (enkelehonderden euro’s per jaar) is in enkelestappen terugverdiend als u deze kosten vergelijkt met dekosten van een advocaat of jurist bij een juridisch geschil.

 • De dekking geldt niet alleen vooruzelf, maar tevens voor al uw gezinsleden.
 • U kunt door bepaalde modules wel ofjuist niet te selecteren, de bescherming van uw rechtsbijstandpolismin of meer op maat maken.
 • Een rechtsbijstandverzekeringkan bijdragen aan het gevoel dat u bij onvoorziene juridische problemen nietvoor grote juridische kosten komt te staan.

  Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

  De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeringsmaatschappij. U kunthierbij kiezen uit 5 verschillende typen dekkingen, namelijk: consumentenrecht,inkomen,en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van problemen bij hetaankopen of huren van consumentengoederen, een probleemmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn relatief simpel op te lossengeschillen.

  Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander probleem met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw inkomen. De dekking voor geschillen met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

  Een derde optie die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op conflicten met een verhuurdervan een woning. Ook problemen die u met uw buurmanof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om geschillen diebetrekking hebben op uw woning.

  De verkeerdekking beschermt u tegen de hogeonkosten voor juridische hulp bijproblemen die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om problemen die ontstaan zijn bij hetvervoer per auto, maar ook om conflictenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

  Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op conflicten op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een probleemverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden dekosten voor juridische hulp verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeraarsaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll naar boven