inboedelverzekering verplicht

Prijs Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzekert u uw eigendommen. Deze verzekering vergoedt de gebreken als gevolg van onder andere brand, diefstal en storm. De beste inboedelverzekering vindt u met behulp van onze gemakkelijke vergelijkingsmodule voor inboedelverzekeringen. Start onmiddellijk met het vergelijken van de verschillende inboedelverzekeringen en bijbehorende voorwaarden en sluit de best passende verzekering via onze site af.

Inboedelverzekering vergelijken en afsluiten

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdeinboedel van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’betekent alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u snel eneasy via deze website.

Brand of inbraak is voor heel veelconsumenten een grote angst. Een brand kan al je(persoonlijke) spullen in 1 klap verwoesten. Gelukkig kun jeje voor de materiële schade verzekeren met een inboedelverzekering. Op onzesite vind je snel eneasy de inboedelverzekeringdie het slimste bij je past. Je kunt de inboedelverzekering tevens meteenaan gaan.

Verscheidene soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan diversesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er diverseuitgebreide inboedelverzekeringen met verscheideneaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld gevolgen van schroei- en smeltgebreken ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ook heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er twee soortendekking van schade:

  1. Extra uitgebreid (eug), dektalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
  2. Allrisk, dekt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua maandprijs als qua dekking, telkensgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaardenvan de polis en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood ondermeer). Zie tevens onze hintsvoor het aan gaan van een inboedel- en opstalverzekering.

Premiehoogte van inboedelverzekering bepalen

De hoogte van uw inboedelverzekeringwordt over het algemeen berekend doormiddel van je postcode, type huis en uw inboedelwaarde. De premies diehoren bij de diverse typenbescherming zijn hoger naarmate de dekking uitgebreideris. Daarnaast hangt de premie dusook af van de waarde van uw inboedel. Naarmate deze waarde hoger is,is tevens de kosten hoger. Om te weten hoeveel u kuntgeld besparen op uwkosten voor de inboedelverzekering,gebruikt u eenvoudig eneenvoudig de Inboedelverzekeringvergelijker.

Glasverzekering

Een glasverzekering, vaak onderdeel van de woonverzekering, is geenovertollige luxe. Glasschade zit uiteindelijk in een klein hoekje. Zeker als je naast eenvoetbalveldje woont en een grote kans loopt op een bal door het raam. Of als jeveel duur glas in huis hebt, zoals glas in lood. Er sneuvelen ook nogweleens wat ruiten bij slecht weer.

Het is daarom aan te raden niet alleen op demaandprijs te letten, maar tevens op de dekking, wantonderverzekering kun je duur komen te staan. Maar baseer deoptie voor een verzekering nietalleen op de glasdekking. Kijk naar de totale prijs-kwaliteitverhouding van dewoonhuisverzekering. Houd tevens rekening met de tenhoogste uitbetaling die sommige verzekeringsmaatschappijen rekenen. Dievarieert soms van €250 tot €500. Kijk voor meer informatie inonze vergelijker voor inboedel en opstalverzekering voor advies op maat.

Bijzonder glas

Kies voor een glasverzekering die het soort ramen of glas betaaltdie jij in huis hebt. Heb je veel glas in lood in huis, kies dan eenverzekering die deze glassoort tevens dekt. De woonhuisverzekering vanFBTO betaalt bijvoorbeeld geen enkelebijzondere glassoort. De Cardif inboedel- en opstalverzekering en verzekeringen van Klaverblad ookniet. Een aantal andere verzekeringen dekken alleengebogen glas dat veel wordt gebruikt in de erkers van oude huizen.

Douchecabine

Een glazen douchecabine of een glazen gevelversiering vallensoms tevens onder je glasverzekering. Ook lichtdoorlatendedakplaten en een terrasscherm worden soms gedekt. Of die van glas ofkunststof zijn, maakt niet uit. We hebben niet onderzocht welkeverzekeraars douchecabines, gevelversiering endakplaten vergoeden, dus let hierop bij het afsluiten van een verzekering. dan ook kom je alleen voorbetaling in aanmerking als schade ontstaatdoor een niet verwachtegebeurtenis. Als een dakplaat gaat lekken als gevolg van slijtage kun je ditdus niet claimen.

Glasgebreken en aansprakelijkheid

gebreken die jij of je gezinsleden aan een andertoebrengen, kun je claimen op de AansprakelijkheidsverzekeringParticulieren (AVP). Dit is een onmisbare verzekering, omdat dezegebreken zo groot kan zijn dat je hem niet zelf kunt dragen.Onder andere, omdat een ander door je toedoenernstige fysieke gebreken oploopt. Als je perongeval het raam van de buren stuk tikt, dan zalde AVP de schade betalen. Dit is tevenshet situatie als een dakpan door de ruit van de buren vliegt.Als dit bij storm (windkracht 7 of hoger) gebeurt, zal de buurmanechter een beroep moeten zijn op zijn eigen woonverzekering. Gooit zoonlief van12 de ruit van buurman in? Dan kunt u een beroep doen op de AVP. Dit isechter niet het geval als een volwassene met opzet een ruit ingooit.Opzet is bij elke verzekering uitgesloten, tenzij de dader jonger is dan 14twaalf maanden.

Nieuwsgierig welke inboedel- of opstalverzekering (mét of zonder glasdekking) hetbeste bij jou past. Kijk dan in onzevergelijker.

Kostbare collectie

Wie een bijzondere inboedel heeft metonder meer een kostbarebundelof een huis met een rieten dak, gebrandschilderd glas of een onder architectuuraangelegde tuin, kan beter op zoek naar polissen met gunstigepolisvoorwaarden voor die situatie.Vraag immer meerdereoffertes aan.

Heb jij onder meer veel duresieraden of een kostbare muziekinstallatie, vergelijk goed wat hetuiterste bedrag is dat deverzekeringsmaatschappij uitkeert bij diefstal. Dat kan variërenvan €2500 tot €20.000.

Verbouwing

Let ook goed op de bescherminggedurende een verbouwing, want daarmee kun je veel geldgeld besparen. Een ongelukje zitop de keper beschouwd in een nihil hoekje als je tijdens een verbouwingbijvoorbeeld de restanten verf en afplaktape van een ruitmoet schrapen of een glazen deur eruit haalt om die te schilderen. De meesteverzekeraars sluiten om die reden een verbouwinguit.

Leegstand

Uit angst voor vandalisme beperken de meesteverzekeringsmaatschappijen de bescherming bij langdurigeleegstand. Je huis staat onder meer enkele maanden leegomdat je in een nieuwe huis woont maar de oude nog niet hebt verkocht.De dekkingsbeperking verschilt per verzekeringsmaatschappij,tevens de termijn dat de dekkingsbeperking van kracht wordt. Ga bij jeopstalverzekeraar na welke dekkingsbeperkingen (of dekkingsuitsluitingen) ervan toepassing zijn.

Scroll naar boven