rechtsbijstandverzekering betekenis

Premie Rechtsbijstandverzekering

Mocht u op een momentrechtshulp nodig hebben, dan kan een rechtsbijstandverzekeringu een hoop kosten schelen. Bij het afsluiten vaneen rechtsbijstandverzekering bent unamelijk gedekt voor de kosten van de benodigderechtshulp.

Dehoogte van de kosten wordt verder beïnvloed door uwgezinssamenstelling (alleenstaanden betalen minder premie) en devraag of u een facultatief eigen risico wilt accepteren.Tevens kennen niet alle rechtsbijstandverzekeringen een limiet aan externe (advocaat)kostenin het geval er welbeschouwd een advocaat moet wordeningeschakeld. Een ongelimiteerde dekking van deze externekosten leidt over het algemeen tot eenwat hogere premie.

Probeer dus aan de hand vanrecensies of via de Consumentenbond tevens na te gaan welkeverzekeraar de slimstebeoordelingen heeft gekregen.

De voor- en nadelen van een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringheeft ten opzichte van andere juridische adviseurs enkelevoor- en nadelen. Ga voor uzelf goed na welke van onderstaande punten voor uwpersoonlijke geval belangrijk zijnalvorens u besluit om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten.

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die ervoorzorgt dat de verzekeringnemer juridische bijstand krijgt bij een juridischprobleem. Als zo’n geval zich voordoet, zal meestal eenjurist die voor de verzekeringsmaatschappij werkt deverzekeringnemer verder helpen. In bepaaldesituaties moet iemand een advocaat in de arm nemen en worden deonkosten daarvan vergoed.

Een rechtsbijstandverzekeringkan belangrijk zijn in juridischegeschillen, maar bekijk altijd goed de voor- en nadelen.Als de verzekeringnemer vaak een beroep doet op de rechtsbijstandverzekering, kan deverzekeraar een waarschuwing sturen. Bijvoorbeeld dat depremieprijs zal worden verhoogd of de dekking zal worden opgezegd. Daarom is het interessanteerst de gehele polis goed te lezen bij het rechtsbijstandverzekering vergelijken.

Scroll naar boven