inboedelverzekering verplicht

Opstal Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzeker je alle verplaatsbare eigendommen in je woning tegen beschadigingen en onvoorziene kosten die hieruit zijn ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan diefstal van je computer, of een meubelstuk met waterschade. Wees je ervan bewust dat bijna iedere verzekeraar zijn eigen simpele voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurwoning of koopwoning?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële gebreken aan jouw eigendommen in en om de woning. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals onder meerhuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestvoorkomende oorzaken van gebreken zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en aan gaan

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdeinventaris van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’betekent alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwhuis zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u efficiënt ensnelen simpel via deze site.

Een inboedelverzekeringafsluiten is niet verplicht, maar wel eeninteressantekeus. Op welk moment jehuis afbrandt is het fijn als je je meubels weer kuntaanschaffen. Ook op welk moment bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,toestel en camera aanschaffen. Brand-,of inbraakgebreken is niet het enige wat een inboedelverzekering betaald. Bekijk op onzedekkingen pagina wanneer je bij je inboedelverzekering terecht kunt.trouwens dekt de inboedelverzekering geen gebreken aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Diverse typen inboedelverzekeringen

Er bestaan verschillendesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er verschillendeuitgebreide inboedelverzekeringen met diverseaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan ondermeer effecten van schroei- en smeltgebreken ofschade aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ook heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar preciesonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 typenbescherming van gebreken:

  1. Extra uitgebreid (eug), betaaltalleen voorvallen die in de polisvoorwaarden staan
  2. Allrisk, betaalt alleschadegevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua maandprijs als qua dekking, continugroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaardenvan de polis en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood ondermeer). Zie tevens onze aanwijzingenvoor het vinden van een inboedel- en opstalverzekering.

Premiehoogte van inboedelverzekering bepalen

De hoogte van uw inboedelverzekeringwordt in de regel berekend doormiddel van je postcode, type woning en uw inboedelwaarde. De premies diehoren bij de verschillende typenbescherming zijn hoger naarmate de dekking uitgebreideris. Ernaast hangt de premie dustevens af van de waarde van uw inboedel. Naarmate deze waarde hoger is,is tevens de premie hoger. Om te weten hoeveel u kuntgeld besparen op uwpremie voor de inboedelverzekering,gebruikt u simpel eneenvoudig de Inboedelverzekeringvergelijker.

Glasverzekering

Een glasverzekering, vaak onderdeel van de woonverzekering, is geenovertollige luxe. Glasgebreken zit immers in een klein hoekje. Zeker als je naast eenvoetbalveldje woont en een grote kans loopt op een bal door het raam. Of als jeveel duur glas in huis hebt, zoals glas in lood. Er sneuvelen ook nogweleens wat ruiten bij slecht weer.

Bekijk onzekeuzemogelijkheidhulp Woonverzekering met ofzonder glasbescherming om te zien of hetgoed is om glas mee te verzekeren.

Bijzonder glas

Kies voor een glasverzekering die het soort ramen of glas betaaltdie jij in huis hebt. Heb je veel glas in lood in huis, kies dan eenverzekering die deze glassoort tevens dekt. De woonhuisverzekering vanFBTO betaalt bijvoorbeeld geen enkelebijzondere glassoort. De Cardif inboedel- en opstalverzekering en verzekeringen van Klaverblad ookniet. Niet alle andere verzekeringen dekken alleengebogen glas dat veel wordt gebruikt in de erkers van oude huizen.

Douchecabine

Een glazen douchecabine of een glazen gevelversiering vallensoms ook onder je glasverzekering. Tevens lichtdoorlatendedakplaten en een terrasscherm worden soms gedekt. Of die van glas ofkunststof zijn, maakt niet uit. We hebben niet onderzocht welkeverzekeraars douchecabines, gevelversiering endakplaten betalen, dus let hierop bij het aangaan van een verzekering. dan ook kom je alleen voorvergoeding in aanmerking als schade ontstaatdoor een plotselingegebeurtenis. Als een dakplaat gaat lekken als gevolg van slijtage kun je ditdus niet claimen.

Glasgebreken en aansprakelijkheid

schade die jij of je gezinsleden aan een andertoebrengen, kun je claimen op de AansprakelijkheidsverzekeringParticulieren (AVP). Dit is een onmisbare verzekering, omdat dezeschade zo groot kan zijn dat je hem niet zelf kunt dragen.Bijvoorbeeld, omdat een ander door jouw toedoenernstige fysieke schade oploopt. Als je perongeval het raam van de buurman stuk tikt, dan zalde AVP de schade uitbetalen. Dit is tevenshet geval als een dakpan door de ruit van de buren vliegt.Als dit bij storm (windkracht 7 of hoger) gebeurt, zal de burenechter een beroep moeten zijn op zijn eigen woonverzekering. Gooit zoonlief van12 de ruit van buren in? Dan kunt u een beroep doen op de AVP. Dit isechter niet het situatie als een volwassene met opzet een ruit ingooit.Opzet is bij elke verzekering uitgesloten, tenzij de dader jonger is dan 14jaar.

Nieuwsgierig welke inboedel- of opstalverzekering (mét of zonder glasdekking) hetbeste bij jou past. Kijk dan in onzevergelijker.

Kostbare collectie

Wie een bijzondere inventaris heeft metbijvoorbeeld een kostbareverzamelingof een huis met een rieten dak, gebrandschilderd glas of een onder architectuuraangelegde tuin, kan beter op zoek naar polissen met gunstigepolisvoorwaarden voor die situatie.Vraag altijd meer dan éénoffertes aan.

Heb jij onder meer veel duresieraden of een kostbare muziekinstallatie, vergelijk goed wat hetuiterste bedrag is dat deverzekeringsmaatschappij uitkeert bij diefstal. Dat kan variërenvan €2500 tot €20.000.

Verbouwing

Let tevens goed op de beschermingtijdens een verbouwing, want daarmee kun je veel geldgeld besparen. Een ongelukje zittenslotte in een klein hoekje als je tijdens een verbouwingonder andere de restanten verf en afplaktape van een ruitmoet schrapen of een glazen deur eruit haalt om die te schilderen. De meesteverzekeraars sluiten om die reden een verbouwinguit.

Leegstand

Uit angst voor vandalisme beperken de meesteverzekeraars de bescherming bij langdurigeleegstand. Je huis staat onder meer enkele maanden leegomdat je in een nieuwe huis woont maar de oude nog niet hebt verkocht.De dekkingsbeperking verschilt per verzekeraar,ook de termijn dat de dekkingsbeperking van kracht wordt. Ga bij jeopstalverzekeraar na welke dekkingsbeperkingen (of dekkingsuitsluitingen) ervan toepassing zijn.

Scroll naar boven