beste zorgverzekering kiezen 1

Ohra Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel volledig bij uw situatie past? Er is namelijkeen kans dat u nu voor zaken gedektbent, waar u volledig geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél kosten voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat doorgaans uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan ook lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierverscheidene zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

 • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgverzekeraarsterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeraar wil dat je naarzorgverzekeraars gaat waar zeeen contract mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
 • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Tevens hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgprovider een overeenkomst heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
 • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeraar heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeraar heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
 • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je je laat behandelen. Door dezekeus vrijheid is eenrestitutiepolis gdegoedkoopste zorgverzekering. Je betaalteen hogere maandprijs dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan zie je gauw terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Goedkoopste zorgverzekering? Hier moet je op letten

Het belangrijkste aan je zorgverzekering is niet de premie,maar dat je zorgverzekering bij jewensen past. Tochook moet je wel goed naar depremie van je zorgverzekeringkijken. Om deslimstekeus zorgverzekering te vinden diewel voldoende dekking biedt voor je wensen, kun je daaromhet betere je zorgverzekering vergelijken.

In gaat de kosten vanje zorgverzekering waarschijnlijkflink omhoog. Op zoek naar degoedkoopste zorgverzekering? 3hints om de meestvoordelige zorgverzekeringte vinden:

 • Kijk iedere 12maanden goed naar je zorgwensen en zorg dat je zorgverzekering daarbij past. Goedvergelijken kun je zomaar enkele tientjes maandelijks schelen!
 • Kijk goed naar devergoeding die je krijgt. Zorg er voor dat jetenslotte niet meermaandprijs betaalt dan jebetaald krijgt uit de zorgverzekering.
 • Kijk naar je eigen risico. Is eenvrijwillig eigen risico iets voor jou?​

Tip: een collectieve verzekering is niet per definitie de voordeligste zorgverzekering.Je krijgt namelijk met een grote groep (collega’s) precies hetzelfdepakket. Daardoor kan het goedkoop zijn, maar de kans is zeerklein dat het pakket tevens bij je wensen past.Hierdoor verzeker je al simpelteveel of te weinig. En zo wordt goedkoop welbeschouwdduurkoop. Vergelijk je collectieve verzekering altijdmet niet-collectieve verzekeringen. Zo weet je zeker dat je devoordeligste engoedkoopste zorgverzekering hebt.

Wat is een naturapolis?

Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeraar met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je bijvoorbeeld naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, vergoedt deverzekeringsmaatschappij de rekening niet helemaal.Meestal moet je dan 20% van deonkosten zelf betalen. verzekeraars meteen naturapolis hebben gelukkig meestal eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

Hoe werkt een naturapolis?

Moet je naar het ziekenhuis of een andere zorgverlener?Dan betaalt je zorgverzekeraar dekosten alleen als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat.Kies je voor een zorgaanbieder waar de zorgverzekeringsmaatschappijgeen overeenkomst mee heeft? Dan moet je in de regel een deel van de kostenzelf betalen. Dit is vaak 20% van dehele rekening.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt jaarlijks eenenorm bedrag opsparen op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte doen. Het fijne van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datde beschikbarezorgverzekeringsmaatschappijen door elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt berekenenwat het ideale bij jouw situatie past. Weetje misschien al dat je het nieuwejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditinstellen in onze filters.

iedereen in dit land is vereist een zorgverzekering af te sluiten. Daarom is het belangrijk dat je goed luistert naar je behoeften voordat je een zorgverzekering gaat zoeken. Je kunt ook, over het algemeen, niet gedurende het lopende jaar overstappen. Dit kan maar één keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel afwijkingen. Bijvoorbeeld als je 18 jaar wordt, als je uit elkaar gaat of als je uit het buitenland komt. Bij enkele zorgverzekeraars geldt een afwijking. Bijvoorbeeld bij OHRA en Delta Lloyd kon je in enkele jaren geleden één keer je zorgverzekering gedurende het jaar met zekere redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel drie typenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is dediscrepantie? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgverleners, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over dedrie soorten typen die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietelkezorgverzekeringsmaatschappij biedt een budgetpolis. Eental van populaire zorgverzekeraarswel. In het algemeen is bij dezepolis de maandprijs hetkleinst, maar het aantalzorgverleners waaruit je kan kiezen beperkter.Het nadeel van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgaanbieders gaat, jenog meer moet bijbetalen voor de zorg. De extra kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus het overdenken waard om dezorgpolis door te nemen alvorens je een budgetpolis afsluit in jebasisverzekering. Het handige is wel dat dezepolis voordelig is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgaanbieder

Naturapolis: Alsje een naturapolis zoektword je zorg direct door dezorgverzekeraar betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgspecialist voor planbare zorg. Er is eenuitstekend uitgebreid aanbod aanzorgverleners. Check welaltijd even de polisvoorwaarden en of jouw zorgbedrijferbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenbetaald. De naturapolisis in verhouding iets duurder dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgbedrijvenvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgbedrijfterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeraar geen overeenkomst metde zorgspecialist, je kuntimmer overal terecht en de zorgkostenworden in de meeste gevallen vergoed (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel voorkomen dat je af entoe in 1ste instantie de zorgkostenzelf moet betalen en dat je daarna jeuitgaven terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Aan de handere hand is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste kosten van de drietypen polissen.

Maak je niet dik: wat voor type polisje tevens afsluit, je kunt te allen tijde bijalle zorgbedrijven terecht. Dekosten worden soms niet te allentijde terug betaald. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze regeling niet. Je kunt altijd bijieder ziekenhuis en zorgspecialistterecht zonder niet verwachteonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtvolledig aan jouw gezinssituatie. Nietiedereen heeft een aanvullende verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, aangezien aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De aanvullende verzekering is integenstelling tot de basisverzekering nietverplicht. Als je denkt dat je aankomend zorgkalenderjaar onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetin de regel welgoed een aanvullende verzekering hiervoor te kiezen. Zo ben je voor de meestekosten gedekt. Kijk voorafgoed voor je gezin na of devergoedingen afwegen tegen dekosten die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico is ertevens een facultatiefeigen risico. Het geboden eigen risicowordt jaarlijks opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg nodighebt kan het zijn dat sommige kosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetverplicht eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18jaar of ouder. Je kunt naast hetvereist eigen risico ook kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jepremie betaalt.

Je eigen risico geldt voor enkelezorgposten. Deze worden dus niet volledig uitgekeerd door je basisverzekering:

 • Ambulancevervoer
 • Bloed prikken
 • Medicamenten
 • Opname in het ziekenhuis
 • Operatie door eenchirurg of arts
 • Fysiotherapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Huisartsbezoeken
 • Kraamzorg
 • Tandartskostenonder de 18 jaar
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • vergoedingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen vanonder andere thuiszorg
 • Zorg van zekere chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering jaarlijks te vergelijken?

Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer twee maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenieder twaalf maanden het moment omje huidige zorgverzekering onder de loep te nemen en wellichtte kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter pakket. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je kijken naar devoorwaarden van de polis van de beste zorgverzekeringpassend bij jouw gezinssituatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • dekking (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies debeste zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

Omdat je niet elk kalenderjaar dezelfde zorgbehoefte hebt is hetinteressant je zorgverzekeringelk jaar eens onder de loep tenemen. Ben je onder meer van plan in het nieuwe jaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is van betekenis ieder jaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het voordeel vanieder 12 maanden opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • over het algemeenvoordeliger dan via je werkgever
 •  snel en simpel vergelijken op prijs éndekking
 • twee weken bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven