Aansprakelijkheidsverzekering Betekenis

Nationale Nederlanden Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor particulieren (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de aangebrachte schade niet zelf gemaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die waterschade veroorzaakt bij de buren, is wel gebreken die je niet direct zelf veroorzaakt hebt. Tenslotte wordt de gebreken jou op grond van de wet wel aangerekend. We noemen het in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren bij nationale nederlanden aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of goederen. Als dat het geval is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je vriendin kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het volleyballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een vader voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor deze gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de kosten als jij of je familielid per ongeluk de veroorzaker is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je vrouw als particulier maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een AVP biedt bescherming voor gebreken waar jij ofjouw vriendinaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. ook ben je gedekt voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,betekent niet dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook verantwoordelijk voor gebrekenaangericht door je huisdier.Hiernaast ben jijverantwoordelijk voor gebreken die ontstaat door een gebrek aan je huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jewoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een AVP is nietgeboden voorNederlanders, maar wel aan te raden. Als jij of jouwvrouw ietsdoet waardoor gebreken wordt veroorzaakt, kun jeover het algemeen verantwoordelijk worden gesteldvoor de veroorzaakte schede. Dat houdtin dat jij opdraait voor deschadeaan spullen, maar tevens voor letselschade. Zeker die letselschade kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U kuntbij de verzekeringsmaatschappij kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt afsluiten. Dit ligt vrijwel altijd tussen de €500.000 en €2.500.000 pergebeurtenis. U kunt dit terug vinden in uwpolisvoorwaarden. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Wanneer je iets doet dat gebreken veroorzaakt, ben je er volgens dewet verantwoordelijk voor. Dat houdtin dat je de onkosten van de gebreken moet betalen. Eigendommen van een ander kunnen zijn beschadigd, maar jekunt ook iemand onbedoeld verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan ben jij verantwoordelijk voor de gebreken die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de gebreken uit eigen zak betalen.Een kleine gebreken is normaal gesproken niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of gehandicapt raakt? Dan looptde schade al in enkele stappen op.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

 • De WAverzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
 • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren uitgekeerd letselgebreken en zaakschade
 • Opzettelijke schade is nietverzekerd
 • Zuivere vermogensgebreken isook uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die iemand aan een anderpersoon of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsklant schade toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot circa €1.250.000 gedekt persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een AVP verplicht?

In dit land is hetaan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Ook met enthousiaste huisdieren zit eenongeluk in een nihil hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met bescherming voor het gehelegezin (circa €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag ensowieso geen reden om zo’n polisniet aan te gaan. daarnaast ben je als jegéén WAverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Bescherming WA verzekering

Een AVP vergoedt over het algemeen:

 • gebreken waar jijaansprakelijk voor bent zoals immateriëlegebreken bij anderemensen en schade aan materiële zaken
 • schade die niet metopzet toegebracht is
 • gebreken aangericht door jezoon
 • gebreken als gevolg van eenprobleem aan je huis

  Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogeremaandprijs die je per maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel optie vrijheid in.

  Aansprakelijkheidsverzekering met kinderen

  Als je kinderen hebt, is het goed om te kijken naar een aansprakelijkheidsverzekering metsport- en spelmodule. Die vergoedt gebrekengedurende onder anderesportwedstrijden. Lang niet elke verzekeraar biedtdie optie aan. Als spelende vriendjes of au pairsbij jou thuis iets stuk maken, kun je geen beroepdoen op je aansprakelijkheidsverzekering,maar wellicht wel op de AVP van de ouders vanhet vriendje. Maakt je eigen kind iets kapot bij een ander thuis, dan kun jedat laten vergoeden via je eigen aansprakelijkheidsverzekering, mits je een oppasmodule hebtafgesloten.

  Spullen lenen van een ander of bij iemandhelpen klussen leidt soms tevens totgebreken. Die is gedekt via respectievelijk deopzichtclausule en de vriendendienstclausule.

  Let wel op of kinderen automatisch zijngedekt of dat je ze extra moet aanmelden als er eenbaby geboren wordt. Dat verschilt per verzekeraar.

  Gemakkelijk overstappen aansprakelijkheidsverzekering

  Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor nationale nederlanden aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Scroll naar boven