beste zorgverzekering 3

Menzis Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel volledig bij uw geval past? Er is namelijkeen kans dat u nu voor zaken verzekerdbent, waar u compleet geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél premie voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat in de regel uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Zorgverzekering vergelijken en tijd geld besparen

Bij onze website vind jesnel en gemakkelijk de goedkooste zorgverzekering bij jouw wensen. Hoe dat werkt? Heelsimpel: we stellen je meerdere vragen over je geval en wat jijdoorslaggevendvindt. Bijvoorbeeld of je kosten verwacht voorde tandarts of fysiotherapeut. En of je het van invloed vindt dat je bijbepaalde zorgverleners terecht kunt zonder bij te betalen. Zo kunnenwij voor jou de zorgverzekeringvergelijken en selecteren die precies bij je wensen past. In onsoverzicht zie je dan welke verzekeringen dat zijn. Je kuntze simpel met elkaar vergelijken, naast elkaar zetten of dieper in devoorwaarden van de polis van de dekking duiken. Over het algemeen kunnen we jeook nog een betere prijs geven dan de andere prijsvergelijkers van zorgverzekeringen. Demeest voordelige en bestpassende zorgverzekering gevonden? Dan kun je dielinea recta via ons aan gaan. Binnen 10 minuten is alles online geregeld voor je nieuweziektekostenverzekering.

Wat is een restitutiepolis?

Een restitutiepolis houdt in dat je naar iedere zorgverlener kuntzonder dat je bij moet betalen. Je hoeft hierbij geen rekening te houden metcontracten. Gaat het om zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaal je wel altijd eerst je eigen risico.

Let op: ga je naar een dure privékliniek waarmee jeoverdreven hoge zorgkosten hebt? Dan kan deverzekeringsmaatschappij besluiten dat je niet de hele rekening betaaldkrijgt. 

Voordeel restitutiepolis

Het grote gewin van een restitutiepolis is dat jeeen volledig vrije zorgkeuze hebt. In tegenstelling tot de combinatie- of naturapolis hoefje nooit een gedeelte van de rekening zelf te betalen (tenzij het nuttelooshoge kosten zijn).

Op welk moment moet ik eigen risico betalen?

Als je onkosten maakt die onder het eigen risico vallen,krijg je hiervan een rekening van je zorgverzekeraar. Je betaalt alleen voor deonkosten die je gemaakt hebt. Als dit bedrag hoger is dan het eigenrisico van 385 euro, krijg je de overige onkostenbetaald van je zorgverzekeraar. 

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt jaarlijks eenaardig geldbedrag bijelkaarsparen op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte maken. Het betere van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datalle aanwezigezorgverzekeraars naast elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt bedenkenwat het beste bij jouw situatie past. Weetje misschien al dat je het aanstaandezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditaangeven in onze filters.

iedereen in dit land is geboden een zorgverzekering af te sluiten. Daarom is het verstandig dat je goed nadenkt over je wensen voordat je een zorgverzekering gaat zoeken. Je kunt tenslotte , meestal, niet gedurende het lopende jaar overstappen. Dit kan maar 1 maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitsluitingen. Onder meer als je volwassen wordt, als je gaat scheiden of als je uit het buitenland komt. Bij sommige zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een exceptie. Onder meer bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een tijdje geleden één keer je zorgverzekering tussentijds met zekere redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 typenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is het contrast? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgaanbieders, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over de3 typen typen die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietallezorgverzekeringsmaatschappijen bieden een budgetpolis. Eental van populaire zorgverzekeraarswel. Normaal gesproken is bij dezepolis de maandprijs hetkleinst, maar het aantalzorgverleners waaruit je kan kiezen beperkter.Het nare hiervan is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgverleners gaat, jeveel meer moet bijbetalen voor de zorg. De extra kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus het overdenken waard om dezorgpolis door te nemen voordat je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het goede is wel dat dezepolis goedkoop is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgspecialist

Naturapolis: Alsje een naturapolis afsluitword je zorg gelijk door dezorgverzekeringsmaatschappij betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgspecialist voor planbare zorg. Er is eenextra volwaardig aanbod aanzorgaanbieder. Check welaltijd even de polisvoorwaarden en of jouw zorgverlenererbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenuitbetaald. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgbedrijvenvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgaanbiederterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen overeenkomst metde zorgverleners, je kuntaltijd overal terecht en de uitgavenworden meestal betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je af entoe in eerste instantie de kostenzelf moet betalen en dat je daarna jeuitgaven terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Aan de handere hand is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste kosten van de drietypen polissen.

Maak je geen zorgen: wat voor type polisje tevens bestelt, je kunt altijd bijalle zorgaanbieders terecht. Delasten worden alleen niet immer terug betaald. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt altijd bijieder ziekenhuis en zorgverlenersterecht zonder plotseonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligthelemaal aan je situatie. Nietiedereen heeft een aanvullende verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, omdat aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De uitgebreide verzekering is incontrast met de basisverzekering nietverplicht. Als je weet dat je volgens zorgjaar kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetover het algemeen welverstandig een aanvullende verzekering hiervoor af te sluiten. Zo ben je voor de meestekosten beschermd. Kijk eerst welgoed voor je gezin na of devergoedingen afwegen tegen dekosten die je ervoor gaat betalen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico is ertevens een facultatiefeigen risico. Het verplicht eigen risicowordt jaarlijks opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg gebruikt kan het zijn dat eenaantal onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetvoorgeschreven eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekeringnemern vanaf 18kalenderjaar of ouder. Je kunt naast hetvoorgeschreven eigen risico tevens kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jepremie moet afdragen.

Je eigen risico geldt voor een aantaldingen. Deze worden dus niet volledig uitgekeerd door je basisverzekering:

 • Met ambulancenaar ziekenhuis
 • Bloed prikken
 • Medicamenten
 • Opname in het ziekenhuis
 • Operatie door eenchirurg of arts
 • Fysiologische therapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Zorgkosten van de huisarts
 • Zorgkosten voor verloskunde
 • Tandartskostenonder de 18 jaar
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • vergoedingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen vanonder meer thuiszorg
 • Zorg van bepaalde chronische ziekten

Waarom is het belangrijk je zorgverzekering elk jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer 2 maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering door telichten en misschiente kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter pakket. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je zoeken op de beste zorgverzekeringpassend bij jouw gezin. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies debetere zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

Omdat je niet ieder kalenderjaar dezelfde zorgvraag hebt is hetverstandig je zorgverzekeringelke 12 maanden nogmaals onder de loep tenemen. Ben je bijvoorbeeld van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is belangrijk ieder jaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder jaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • in de regelvoordeliger dan via je werkgever
 •  gemakkelijk vergelijken op kostprijs éndekking
 • 2 weken bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven