rechtsbijstandverzekering

Kosten Rechtsbijstandverzekering

Of u nou een particulier bent bent of een bedrijfheeft. Het kan altijd voorkomen dat u in een juridischgeschil betrokken raakt. Veel consumentenhebben geen ervaring met het verloop van het juridische proces en daarom isprofessionele ondersteuning noodzakelijk. Dit kangemakkelijk in de papieren lopen. Het is daaromverstandig om u te verzekeren tegen dekosten van rechtshulp. Hier komt een rechtsbijstandverzekering om de hoek kijken, hoe dit werkt leest uop hier.

Dehoogte van de maandprijs wordt verder beïnvloed door uwgezinssamenstelling (alleenstaanden betalen minder premie) en devraag of u een facultatief eigen risico wilt accepteren.Tevens kennen een aantal rechtsbijstandverzekeringen een limiet aan externe (advocaat)kostenin het geval er immers een advocaat moet wordeningeschakeld. Een ongelimiteerde dekking van deze externeonkosten leidt over het algemeen tot eenwat hogere premie.

Bij de meesterechtsbijstandverzekeraars kunt u via hun websiteaan de hand van uw gezinssamenstelling en verstandigedekking zelf berekenen hoe veel premie u moetbetalen. Tevens kunt u op een aantal websitesverscheidene rechtsbijstandverzekeringsmaatschappijenmet elkaar vergelijken.

Wat heb ik aan een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekeringis een verzekering die er onder bepaalde voorwaardenvan de polis voor zorgt dat u juridische bijstand krijgt als ubetrokken raakt bij een juridisch geschil. In de praktijkwordt de juridische bijstand verzorgd door advocaten ofjuristen die in dienst zijn bij de verzekeringsmaatschappij zelf, soms wordende onkosten van een externe advocaat uitbetaald.

Gefinancierde rechtsbijstand

Als u qua inkomen en vermogen binnen de door de overheidvastgestelde grenzen blijft, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.Dit houdt in dat u een advocaat slechts een beperkte eigen bijdrage hoeft tebetalen. Ook krijgt de advocaat eenbetaling van de Raad voor Rechtsbijstand. Een rechtsbijstandverzekering is dan nietsubiet nodig.

De gezinsrechtsbijstandverzekeringkent een bescherming die is opgebouwd uitdiverse door u te kiezen modules. U kunt hiermeedus zelf bepalen hoe beperkt of uitgebreid de bescherming van uw rechtsbijstandverzekering moet zijn. Demeest voorkomende modules zijn:

Consument & wonen

Deze module biedt dekking bij (online)verkrijgen die u als consument gedaan heeft.Ook problemen met uw energie-, smartphone-of alles-in-1-leverancier zijn gedekt. En geschillen heeftover (de aankoop van) uw woning, problemen met uw buren en eventueleletselschadekwesties vallen tevens binnen de dekking. Houd er welrekening mee dat een echtscheiding in de regel in de voorwaarden van de polis isuitgesloten.

Inkomen

Problemen ruwweg uwarbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld ontslag), pensioen en socialeverzekeringsuitkering worden vergoedt in het kader van dezemodule. Let op: als u werkt als ondernemer moetu normaal gesproken een aparte verzekeringvinden.

Wachttermijn

De meesterechtsbijstandverzekeringsmaatschappijen hanteren eenwachttermijn van 3 maanden vanaf het vinden van depolis. Dit betekent dat de rechtsbijstandverzekeringgeen bescherming biedt voor intussenlopende conflicten.

Rechtsbijstandsverzekering vergelijken en eigen risico

Net als bij veel andere verzekeringen betaalt men ook de bij rechtsbijstandsverzekeringeen eigen risico. Bij het rechtsbijstandsverzekering vergelijken is het dusraadzaam rekening te houden met het eigen risicobedrag. Niet alle verzekeraarswerken met een eigen risico en bovendien is het eigen risicobedrag perverzekeraar verschillend. Hoe hoog het maximum verzekerd bedrag is, isafhankelijk van de dekking. Vergelijk rechtsbijstandsverzekering voor eenoverzicht van deze bedragen. Dat kan elke maand behoorlijkwat schelen op de kostprijs.

Scroll naar boven