Aansprakelijkheidsverzekering Betekenis

Interpolis Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de veroorzaakte schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die watergebreken veroorzaakte bij de buren, is ook gebreken die je niet direct zelf gemaakt hebt. Toch ook wordt de schade jou op grond van de wet wel toegerekend. We noemen het in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij interpolis aansprakelijkheidsverzekering is dat jij verantwoordelijk bent voor de te verhalen schade aan mensen of goederen. Als dat het geval is, zijn tevens de schades achteraf gedekt.

Een tegenslag zit in een klein hoekje. Je kind kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een vader voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor deze schade. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de kosten van de schade als jij of je gezinslid per abuis de veroorzaker is van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je partner als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een AVP biedt dekking voor schade waar jij ofjouw kindverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je verzekerd voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,houdt in niet altijd dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestalook aansprakelijk voor gebrekenaangericht door je huisdier.ook ben jijaansprakelijk voor gebreken die ontstaat door een mankement aan je huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jewoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een schade veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u verantwoordelijk voor deze gebreken. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude kosten die hieruit volgt zelf betalen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de kosten omde gebreken te dekken betalen. Het is niet voorgeschrevenom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel welzo verstandig zijn. Het hoeft overigens nietzo te zijn dat u de gebreken zelf veroorzaakt heeft. Een gesprongenwaterleiding bij de buren, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buren. Het kan verkeren.Tevens hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U kuntbij de verzekeraar kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt vinden. Dit ligt in de regel tussen de €500.000 en €2.500.000 pergeval. U kunt dit terug vinden in uwvoorwaarden van de polis. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Op welkmoment je iets doet dat gebreken veroorzaakt, ben je er volgens dewet aanspreekbaar voor. Dat betekent dat je de kosten van de schade moet betalen. Andermanseigendommen kunnen zijn beschadigd, maar jekunt tevens iemand onbedoeld verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan ben jij verantwoordelijk voor de schade die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de schade uit eigen zak betalen.Een kleine schade is in de regel niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of hulpbehoevend raakt? Dan looptde gebreken al simpel op.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • De WAverzekering betaald letselgebreken en zaakschade
  • Opzettelijke schade is nietverzekerd
  • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenvergoed door de AVP

Een WAverzekering is een verzekering die schade die iemand aan iemand anders of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsverzekerde schade toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 gedekt pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een WA verzekering verplicht?

In Holland is hetaan gaan van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Vooral met enthousiaste huisdieren zit eenongeval in een nihil hoekje. Dekosten voor het betalen van deveroorzaakte schade kan dan erg hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jebetaalt voor een AVP met dekking voor het gehelegezin (bij benadering €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enabsoluut geen reden om een verzekeringspolosniet aan te gaan. daarnaast ben je als jeg1 AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de aansprakelijkheidsverzekering valt schade veroorzaakt door:

Vaartuigen, caravans en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval vanjoyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zichmet geweld toegang. Heb je als automobilist de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als een persoon er met jouw auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële schade aan spullen van eenander die meeverzekerd is op jeverzekering (je partner of kind bijvoorbeeld). Als je dochter je iPad stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren geen vergoeding uitbetalen.

Gebreken die met opzet isveroorzaakt, zoalsvandalisme, maar tevens gebreken die je veroorzaaktonder invloed van bijvoorbeeld drugs ofseksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaarbetreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)aansprakelijk worden gesteld voorgebreken die door anderen is veroorzaakt als dieschade werd aangebracht op het moment dat jesamen met die andere personen in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig wasdat een weldenkend mens zich normaal gesproken uit degroep had moeten lopen. In dat situatie zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogerepremie die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keus vrijheid in.

Vergelijk immer de premie bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel eengroot aantal factoren die vaninvloed zullen zijn op de hoogte van depremie en kan de premie daaromook anders uitvallen bij verscheideneverzekeraars. Een vergelijking loont behalve ophet gebied van de premies tevens nog op het gebied van de dekking. Eenlage maandprijs met een dekkingsbedrag per situatie dataan de lage kant ligt, zal wel dure consequentiesmet zich meebrengen op welk moment er schadeclaims worden ingediend.Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet overhet hoofd moet zien bij het vergelijken. Per geval kan dat aardigoplopen en bekijk je dus altijd de mogelijkheidom het eigen risico af te aanschaffen. Dat betekentgewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er tevensverzekerd van dat er in geen geval bijkomende kostenzullen zijn in situatie van eenschadeclaim.

Bekijk bij dezelfdeverzekeringsmaatschappij ook dekeus om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er claims ingediendzullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- enbedrijfsaansprakelijkheid) de meestordinairemethode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Efficiënt overstappen WA verzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor interpolis aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll naar boven