verzekeringen vergelijken

Ing Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor burgers (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de veroorzaakte schade niet zelf gemaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die watergebreken veroorzaakt bij de buren, is wel gebreken die je niet echt zelf gemaakt hebt. Toch wordt de gebreken jou op grond van de grondwet wel aangerekend. We praten in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij ing aansprakelijkheidsverzekering is dat jij verantwoordelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je partner kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het tennissen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor dit type schade. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de kosten als jij of je gezinslid per ongeluk de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je vrouw als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt bescherming voor schade waar jij ofje zoonverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je gedekt voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,betekent niet dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook aansprakelijk voor schadeaangebracht door je papegaai.Hiernaast ben jijverantwoordelijk voor gebreken die isontstaan door een gebrek aan jouw huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een klein hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een gebreken veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u verantwoordelijk voor deze gebreken. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude schade die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de kosten omde schade te dekken betalen. Het is niet gebodenom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel verstandig zijn. Het hoeft overigens nietzo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een kapottewaterleiding bij de buren, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buren. Het kan verkeren.Ook hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U kuntbij de verzekeraar kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt afsluiten. Dit ligt vrijwel altijd tussen de €500.000 en €2.500.000 perclaim. U kunt dit terug vinden in uwvoorwaarden. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Op welkmoment je iets doet dat gebreken veroorzaakt, ben je er volgens dewet aansprakelijk voor. Dat betekent dat je de kosten van de schade moet betalen. Artikelen kunnen zijn beschadigd, maar jekunt tevens iemand onbedoeld verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan is de ouder verantwoordelijk voor de gebreken die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de schade uit eigen zak betalen.Een kleine gebreken is vrijwelaltijd niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of gehandicapt raakt? Dan looptde schade al in enkele stappen op.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

 • De AVP wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
 • Een AVP uitbetaald letselschade en zaakschade
 • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
 • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenvergoed door een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Een AVP is een verzekering die gebreken die jij aan een anderpersoon of zijn spullen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsconsument schade toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 gedekt pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In Holland is hetafsluiten van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Met name met enthousiaste huisdieren zit eenongeluk in een nihil hoekje. Dekosten voor het terug betalen van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met bescherming voor het gehelegezin (circa €50 per kalenderjaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog enzeker geen reden om een verzekeringniet aan te gaan. Ook ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren betaalt niet:

 • schade die met opzet veroorzaakt is
 • schade veroorzaakt door motorrijtuigen, luchtvaartuigen of vaartuigen
 • gebreken aan gehuurde of geleasede zaken

  Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogeremaandprijs die je elke maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

  Voor wie en waarom?

  Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is er grofweg in twee typen: eensingles- of een gezinsdekking.

  De typenamen zeggen het al: als jealleenstaand bent, kun je volstaan met een (goedkopere) dekking. Als je een dekkingvoor het hele gezin hebt afgesloten, dan zijn jevrouw of geregistreerd partner en je minderjarigezoon(s) en dochter(s) meeverzekerd. Dat istevens zo als je kroost niet (meer) thuis wonen. Zelfsinwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de WA verzekering gezien als onderdeel van het gezin. En ook bij de singles- als bij degezinspolis zijn huisdieren meeverzekerd.

  Easy overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

  Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor ing aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll naar boven