Zakelijke Aansprakelijkheidsverzekering

Independer Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is van belang om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering geldig voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, ook uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt gebreken of letsel aan derden veroorzaken.

Watis een WAverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren bij independer aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of zaken. Als dat het geval is, zijn tevens de schades achteraf gedekt.

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je vriendin kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het tennissen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een opa voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor dit type gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de schade als jij of je familie per ongeluk de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je familielid als privé-persoon maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade waar jij ofje zoonverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je verzekerd voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,betekent niet dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook verantwoordelijk voor gebrekenaangericht door je hond.Ook ben jijverantwoordelijk voor schade die is voorzaakt door een gebrek aan je woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een nihil hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Toch ook is het welbeschouwd voor vrijwel een ieder een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U kuntbij de verzekeraar kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt aan gaan. Dit ligt vrijwel altijd tussen de €500.000 en €2.500.000 perclaim. U kunt dit terug vinden in uwpolisvoorwaarden. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Op welkmoment je iets doet dat gebreken veroorzaakt, ben je er volgens dewet aanspreekbaar voor. Dat betekent dat je de onkosten van de gebreken moet betalen. Artikelen kunnen zijn beschadigd, maar jekunt ook iemand per abuis verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan is de ouder verantwoordelijk voor de gebreken die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de gebreken met eigen middelen betalen.Een kleine gebreken is in de regel niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of hulpbehoevend raakt? Dan looptde gebreken al snel op.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • Een WAverzekering vergoed letselgebreken en zaakschade
  • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
  • Financiële schade die niet voortvloeit uiteen gebreken aan zaken of letselgebreken wordt niet uitbetaald

Een AVP is een verzekering die gebreken die iemand aan een anderpersoon of zijn spullen aanbrengt. Depolis is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 vergoed perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een WA verzekering verplicht?

In Holland is hetvinden van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Vooral met huisdieren zit eenongeluk in een niet groot hoekje. Deonkosten voor het betalen van deschade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met dekking voor het gehelegezin (circa €50 per twaalf maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag ensowieso geen reden om zo’n polisniet aan te gaan. Ook ben je als jegeen WAverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenkeuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerekosten die je maandelijks moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keuze vrijheid in.

Voor wie en waarom?

Een aansprakelijkheidsverzekering is er grofweg in twee soorten: eenalleenstaanden- of een gezinsdekking.

De typenamen zeggen het al: als jealleenwonend bent, heb jevoldoende aan een (goedkopere) dekking. Als je een beschermingvoor het hele gezin hebt afgesloten, dan zijn jeechtgenoot/echtegenote of geregistreerd partner en je minderjarigezoon(s) en dochter(s) meeverzekerd. Dat istevens zo als je kinderen niet (meer) thuis wonen. Zelfsinwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren gezien als onderdeel van het gezin. En ook bij de alleenstaanden- als bij degezinspolis zijn huisdieren meeverzekerd.

Efficiënt overstappen WA verzekering

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor independer aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll naar boven