wa en inboedelverzekering

Inboedelverzekering Student Vergelijken

Met een inboedelverzekering verzeker je alle losse spullen in je woning tegen schade en onkosten die hieruit zijn ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan diefstal van je computer, of een meubelstuk met gebreken door water. Wees je ervan bewust dat vrijwel elke verzekeringsmaatschappij zijn eigen voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurhuis of koophuis?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële gebreken aan jouw eigendommen in en om het huis. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals onder anderehuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestvoorkomende oorzaken van schade zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en afsluiten

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdespullen van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u in enkele stappen eneenvoudigen simpel via deze site.

Brand of inbraak is voor heel veelconsumenten een grote angst. Een brand kan al je(persoonlijke) spullen in één klap verwoesten. Gelukkig kun jeje voor de materiële schade verzekeren met een inboedelverzekering. Op onzewebsite vind je snel ensnel de inboedelverzekeringdie het betere bij je past. Je kunt de inboedelverzekering ook meteenvinden.

Diverse soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan diversesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er diversewijde inboedelverzekeringen met verschillendeaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld gevolgen van schroei- en smeltgebreken ofschade aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ook heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert tevens elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar preciesonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeraar.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 soortenbescherming van gebreken:

 1. Extra uitgebreid (eug), betaaltalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
 2. Allrisk, vergoedt alleschadegevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua premie als qua dekking, continugroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie tevens onze tipsvoor het vinden van een inboedel- en opstalverzekering.

Wat is het verschil tussen een opstalverzekering en een inboedelverzekering?

De Consumentenbond adviseert huiseigenaren de opstal- en inboedelverzekering onder te brengenbij dezelfde verzekeringsmaatschappij. Als er schadeontstaat aan je huis en inboedel, onder andere doorbrand, dan krijg je geen gedoe wie welke schadevergoedt.

Wat betaalt een opstalverzekering?

Een opstalverzekering(tevens wel woonhuisverzekering genoemd) vergoedtschade aan spullen die vastzitten in en aan het huis. Daarondervallen ook leidingen, centrale verwarming, de badkamer en het toilet.gebreken aan je huis door bijvoorbeeldaardbevingen, atoomkernreacties en vulkaanuitbarstingen zijn uitgesloten.

Als je een koophuis hebt, stellen hypotheekverstrekkers vereistdat je een opstalverzekeringafsluit. Logisch, want je huis is het onderpand van de lening, en als datafbrandt, is het onderpand tevens weg. Een opstalverzekering keert uit als je huis getroffen wordt door:

 • brand- en of blusschade
 • rook- en roetschade
 • schade door ontploffing
 • wateroverlast (geen dijkdoorbraak)
 • blikseminslag
 • storm
 • neerslag en vorst
 • inbraak en diefstal

De gebreken wordt alleen vergoedals het om een ‘onzeker voorval’ gaat. Stort het dak in door jarenlangachterstallig onderhoud, dan keert de verzekering niet uit. Let op: vrijwel altijd vallen ook de fundamentenvan het huis onder de dekking, maar dat is niet te allen tijdehet geval.

Een inboedelverzekeringdekt schade aan spullen in huis die niet ‘aard-en nagelvast’ zitten. Dus je meubels, maarook kostbare bezittingen als audio- en video-apparatuur.

Een inboedelverzekeringis niet verplicht, maar erg aan te raden. Als je brand of wateroverlast krijgt,of er wordt thuis ingebroken, heb je tenminste iets om op terug te vallen.

Onder de bescherming van een inboedelverzekering valt:

 • brandschade
 • waterschade
 • schade veroorzaakt door eenblikseminslag
 • ontploffing
 • inbraak
 • gewelddadige beroving
 • storm (minimaal windkracht 7)
 • schroeien en smelten

Schade als gevolg van opzet, grove eigen schuldof achterstallig onderhoud is niet gedekt.

Scroll naar boven