opstal en inboedelverzekering

Inboedelverzekering Inbraak

Met een inboedelverzekering verzekert u uw persoonlijke eigendommen. Deze verzekering vergoedt de schade ontstaan door onder andere brand, inbraak en storm. De goedkoopste inboedelverzekering vindt u door middel van onze eenvoudige vergelijkingsmodule voor inboedelverzekeringen. Start nu gelijk met het vergelijken van de verschillende inboedelverzekeringen en de daarbij horende eigenschappen en sluit de best mogelijke verzekering via onze site af.

Inboedelverzekering vergelijken en vinden

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdespullen van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’betekent alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u in enkele stappen enin enkele stappenen simpel via onze website.

Een inboedelverzekeringvinden is niet verplicht, maar wel eengewenstekeuzemogelijkheid. Op welk moment jehuis afbrandt is het fijn als je jouw meubels weer kuntaankopen. Ook wanneer bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,telefoon en camera kopen. Brand-,of inbraakschade is niet het enige wat een inboedelverzekering uitbetaald. Bekijk op onzedekkingen pagina wanneer je bij je inboedelverzekering terecht kunt.trouwens vergoedt de inboedelverzekering geen schade aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Verscheidene soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan verschillendetypen inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er diversewijde inboedelverzekeringen met verschillendeaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld gevolgen van schroei- en smeltschade ofschade aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Daarnaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeraar.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 typenbescherming van gebreken:

 1. Extra uitgebreid (eug), vergoedtalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
 2. Allrisk, vergoedt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua premie als qua dekking, telkensgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaardenvan de polis en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie ook onze aanwijzingenvoor het aan gaan van een inboedel- en opstalverzekering.

Wat is het verschil tussen een opstalverzekering en een inboedelverzekering?

De Consumentenbond adviseert huiseigenaren de opstal- en inboedelverzekering onder te brengenbij dezelfde verzekeringsmaatschappij. Als er gebrekenontstaat aan je huis en inboedel, onder andere doorbrand, dan krijg je geen gedoe wie welke schadevergoedt.

Wat betaalt een opstalverzekering?

Een opstalverzekering(ook wel woonhuisverzekering genoemd) dektgebreken aan spullen die vastzitten in en aan het huis. Daarondervallen tevens leidingen, centrale verwarming, de badkamer en het toilet.gebreken aan je huis door bijvoorbeeldaardbevingen, atoomkernreacties en vulkaanuitbarstingen zijn uitgesloten.

Als je een koophuis hebt, stellen hypotheekverstrekkers voorgeschrevendat je een opstalverzekeringafsluit. Logisch, want je huis is het onderpand van de lening, en als datafbrandt, is het onderpand ook weg. Een opstalverzekering keert uit als jouw huis getroffen wordt door:

 • brand- en of blusschade
 • rook- en roetschade
 • schade door ontploffing
 • wateroverlast (geen dijkdoorbraak)
 • blikseminslag
 • storm
 • neerslag en vorst
 • inbraak en diefstal

De schade wordt alleen betaaldals het om een ‘onzeker voorval’ gaat. Stort het dak in door jarenlangachterstallig onderhoud, dan keert de verzekering niet uit. Let op: inde regel vallen tevens de fundamentenvan het huis onder de dekking, maar dat is niet altijdhet geval.

Een inboedelverzekeringdekt gebreken aan spullen in huis die niet ‘aard-en nagelvast’ zitten. Dus je zwevende parketvloer, maarook kostbare bezittingen als sieraden.

Een inboedelverzekeringis niet verplicht, maar erg aan te raden. Als je brand of wateroverlast krijgt,of er wordt thuis ingebroken, heb je tenminste iets om op terug te vallen.

Onder de dekking van een inboedelverzekering valt:

 • brandschade
 • waterschade
 • schade veroorzaakt door eenblikseminslag
 • ontploffing
 • inbraak
 • gewelddadige beroving
 • storm (minimaal windkracht 7)
 • schroeien en smelten

Schade als gevolg van opzet, grove eigen schuldof achterstallig onderhoud is niet gedekt.

Scroll naar boven