inboedelverzekering verplicht

Inboedelverzekering Brand

Met een inboedelverzekering verzeker je alle verplaatsbare goederen in je woonhuis tegen beschadigingen en onkosten die hieruit zijn ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan diefstal van je iPad, of een bankstel met waterschade. Wees je ervan bewust dat vrijwel elke verzekeraar zijn eigen voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurwoning of koopwoning?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële schade aan je spullen binnen enbuiten de woning. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals bijvoorbeeldhuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestvoorkomende oorzaken van schade zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en vinden

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdeinventaris van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’betekent alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u snel enefficiënten simpel via deze site.

Een inboedelverzekeringafsluiten is niet verplicht, maar wel eenverstandigekeuzemogelijkheid. Wanneer jehuis afbrandt is het fijn als je jouw meubels weer kuntaankopen. Tevens wanneer bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,toestel en camera kopen. Brand-,of inbraakgebreken is niet het enige wat een inboedelverzekering uitbetaald. Bekijk op onzedekkingen pagina wanneer je bij je inboedelverzekering terecht kunt.dan ook betaalt de inboedelverzekering geen gebreken aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Verschillende typen inboedelverzekeringen

Er bestaan verschillendesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er diversegrote inboedelverzekeringen met verscheideneaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld effecten van schroei- en smeltschade ofschade aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ernaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert tevens elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 typendekking van gebreken:

  1. Extra uitgebreid (eug), vergoedtalleen voorvallen die in de polisvoorwaarden staan
  2. Allrisk, vergoedt alleschadegevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua kosten als qua dekking, continugroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de polisvoorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie tevens onze tipsvoor het afsluiten van een inboedel- en opstalverzekering.

Premiehoogte van inboedelverzekering bepalen

De hoogte van uw inboedelverzekeringwordt doorgaans berekend doormiddel van je postcode, type woning en uw inboedelwaarde. De premies diehoren bij de verschillende typendekking zijn hoger naarmate de dekking uitgebreideris. Daarnaast hangt de premie dustevens af van de waarde van uw inboedel. Naarmate deze waarde hoger is,is tevens de premie hoger. Om te weten hoeveel u kuntgeld overhouden op uwpremie voor de inboedelverzekering,gebruikt u efficiënt engemakkelijk de Inboedelverzekeringvergelijker.

Glasverzekering

Een glasverzekering, meestal onderdeel van de woonverzekering, is geenovertollige luxe. Glasgebreken zit toch ook in een niet groot hoekje. Zeker als je naast eenvoetbalveldje woont en een grote kans loopt op een bal door het raam. Of als jeveel duur glas in huis hebt, zoals glas in lood. Er sneuvelen ook nogweleens wat ruiten bij slecht weer.

Het is daarom aan te raden niet alleen op demaandprijs te letten, maar tevens op de dekking, wantonderverzekering kun je duur komen te staan. Maar baseer demogelijkheid voor een verzekering nietalleen op de glasdekking. Kijk naar de totale prijs-kwaliteitverhouding van dewoonhuisverzekering. Houd ook rekening met de tenhoogste vergoeding die sommige verzekeringsmaatschappijen rekenen. Dievarieert soms van €250 tot €500. Kijk voor meer informatie inonze vergelijker voor inboedel en opstalverzekering voor advies op maat.

Bijzonder glas

Kies voor een glasverzekering die het soort ramen of glas vergoedtdie jij in huis hebt. Heb je veel glas in lood in huis, kies dan eenverzekering die deze glassoort tevens dekt. De woonhuisverzekering vanFBTO dekt onder meer geen enkelebijzondere glassoort. De Cardif inboedel- en opstalverzekering en verzekeringen van Klaverblad tevensniet. Enkele andere verzekeringen dekken alleengebogen glas dat veel wordt gebruikt in de erkers van oude huizen.

Douchecabine

Een glazen douchecabine of een glazen gevelversiering vallensoms ook onder je glasverzekering. Tevens lichtdoorlatendedakplaten en een terrasdisplay worden soms gedekt. Of die van glas ofkunststof zijn, maakt niet uit. We hebben niet onderzocht welkeverzekeraars douchecabines, gevelversiering endakplaten vergoeden, dus let hierop bij het aangaan van een verzekering. trouwens kom je alleen voorvergoeding in aanmerking als schade ontstaatdoor een onverwachtegebeurtenis. Als een dakplaat gaat lekken als gevolg van slijtage kun je ditdus niet claimen.

Glasgebreken en aansprakelijkheid

schade die jij of je gezinsleden aan een andertoebrengen, kun je claimen op de AansprakelijkheidsverzekeringParticulieren (AVP). Dit is een onmisbare verzekering, omdat dezegebreken zo groot kan zijn dat je hem niet zelf kunt dragen.Onder meer, omdat een ander door je toedoenernstige fysieke schade oploopt. Als je pertegenslag het raam van de buren stuk tikt, dan zalde AVP de gebreken betalen. Dit is tevenshet situatie als een dakpan door de ruit van de buurman vliegt.Als dit bij storm (windkracht 7 of hoger) gebeurt, zal de burenechter een beroep moeten zijn op zijn eigen woonverzekering. Gooit zoonlief van12 de ruit van buren in? Dan kunt u een beroep doen op de AVP. Dit isechter niet het geval als een volwassene met opzet een ruit ingooit.Opzet is bij elke verzekering uitgesloten, tenzij de dader jonger is dan 14kalenderjaar.

Nieuwsgierig welke inboedel- of opstalverzekering (mét of zonder glasdekking) hetgoedkopere bij jou past. Kijk dan in onzevergelijker.

Kostbare collectie

Wie een bijzondere inventaris heeft metonder andere een kostbareverzamelingof een huis met een rieten dak, gebrandschilderd glas of een onder architectuuraangelegde tuin, kan beter op zoek naar polissen met gunstigepolisvoorwaarden voor die situatie.Vraag immer meer dan éénoffertes aan.

Heb jij onder andere veel duresieraden of een kostbare muziekinstallatie, vergelijk goed wat hethoogste bedrag is dat deverzekeraar uitkeert bij diefstal. Dat kan variërenvan €2500 tot €20.000.

Verbouwing

Let tevens goed op de dekkinggedurende een verbouwing, want daarmee kun je veel geldgeld overhouden. Een ongelukje zitop de keper beschouwd in een klein hoekje als je lopende een verbouwingonder meer de restanten verf en afplaktape van een ruitmoet schrapen of een glazen deur eruit haalt om die te schilderen. De meesteverzekeraars sluiten om die reden een verbouwinguit.

Leegstand

Uit angst voor vandalisme beperken de meesteverzekeringsmaatschappijen de bescherming bij langdurigeleegstand. Je huis staat bijvoorbeeld enkele maanden leegomdat je in een nieuwe woning woont maar de oude nog niet hebt verkocht.De dekkingsbeperking verschilt per verzekeringsmaatschappij,tevens de termijn dat de dekkingsbeperking van kracht wordt. Ga bij jeopstalverzekeraar na welke dekkingsbeperkingen (of dekkingsuitsluitingen) ervan toepassing zijn.

Scroll naar boven