inboedelverzekering

Inboedelverzekering Berekenen

Met een inboedelverzekering verzekert u uw spullen. Deze verzekering vergoedt de schade als gevolg van bijvoorbeeld brand, diefstal en storm. De goedkoopste inboedelverzekering vindt u door middel van onze gemakkelijke vergelijkingstool voor inboedelverzekeringen. Start direct met het vergelijken van de verscheidene inboedelverzekeringen en bijbehorende ordinaire voorwaarden en sluit de best passende verzekering via onze site af.

Inboedelverzekering vergelijken en afsluiten

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdeinventaris van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’betekent alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwhuis zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u eenvoudig eneasy via deze website.

Brand of inbraak is voor heel veelklanten een grote angst. Een brand kan al je(persoonlijke) spullen in één klap verwoesten. Gelukkig kun jeje voor de materiële gebreken verzekeren met een inboedelverzekering. Op dezewebsite vind je eenvoudig ensnel de inboedelverzekeringdie het voordeligste bij je past. Je kunt de inboedelverzekering tevens meteenaan gaan.

Diverse typen inboedelverzekeringen

Er bestaan diversetypen inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er verschillendewijde inboedelverzekeringen met verscheideneaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan ondermeer effecten van schroei- en smeltgebreken ofschade aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ook heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert tevens elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeraar.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 typenbescherming van schade:

  1. Extra uitgebreid (eug), dektalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
  2. Allrisk, betaalt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua maandprijs als qua dekking, steedsgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie tevens onze aanwijzingenvoor het aan gaan van een inboedel- en opstalverzekering.

Premiehoogte van inboedelverzekering bepalen

De hoogte van uw inboedelverzekeringwordt in de regel berekend doormiddel van je postcode, type woning en uw inboedelwaarde. De premies diehoren bij de verscheidene soortenbescherming zijn hoger naarmate de bescherming uitgebreideris. Daarnaast hangt de premie dustevens af van de waarde van uw inboedel. Naarmate deze waarde hoger is,is tevens de maandprijs hoger. Om te weten hoeveel u kuntgeld besparen op uwkosten voor de inboedelverzekering,gebruikt u in enkele stappen eneenvoudigen simpel de Inboedelverzekeringvergelijker.

Glasverzekering

Een glasverzekering, over het algemeen onderdeel van de woonverzekering, is geenovertollige luxe. Glasschade zit welbeschouwd in een niet groot hoekje. Zeker als je naast eenvoetbalveldje woont en een grote kans loopt op een bal door het raam. Of als jeveel duur glas in huis hebt, zoals glas in lood. Er sneuvelen ook nogweleens wat ruiten bij slecht weer.

De meeste klanten zijn daaromgedekt voor glasgebreken via een losse module in hunwoonhuisverzekering. anderen zijnstandaardvoor glas gedekt via hun woningbouwcorporatie ofbewonersvereniging. Het luistert soms vrij nauw wat wel en niet isverzekerd. Bij de ene verzekering zijn bijzondere glassoorten, zoals glas inlood en gebogen glas wel meeverzekerd en bij de andere niet.

Bijzonder glas

Kies voor een glasverzekering die het soort ramen of glas dektdie jij in huis hebt. Heb je veel glas in lood in huis, kies dan eenverzekering die deze glassoort ook dekt. De woonhuisverzekering vanFBTO betaalt onder andere geen enkelebijzondere glassoort. De Cardif inboedel- en opstalverzekering en verzekeringen van Klaverblad tevensniet. Enkele andere verzekeringen dekken alleengebogen glas dat veel wordt gebruikt in de erkers van oude huizen.

Douchecabine

Een glazen douchecabine of een glazen gevelversiering vallensoms tevens onder je glasverzekering. Tevens lichtdoorlatendedakplaten en een terrasscherm worden soms gedekt. Of die van glas ofkunststof zijn, maakt niet uit. We hebben niet onderzocht welkeverzekeringsmaatschappijen douchecabines, gevelversiering endakplaten uitbetalen, dus let hierop bij het vinden van een verzekering. dan ook kom je alleen voorvergoeding in aanmerking als gebreken ontstaatdoor een niet verwachtegebeurtenis. Als een dakplaat gaat lekken als gevolg van slijtage kun je ditdus niet claimen.

Glasschade en aansprakelijkheid

schade die jij of je gezinsleden aan een andertoebrengen, kun je claimen op de AansprakelijkheidsverzekeringParticulieren (AVP). Dit is een onmisbare verzekering, omdat dezeschade zo groot kan zijn dat je hem niet zelf kunt dragen.Onder andere, omdat een ander door je toedoenernstige fysieke gebreken oploopt. Als je perongeluk het raam van de buurman stuk tikt, dan zalde AVP de schade betalen. Dit is tevenshet situatie als een dakpan door de ruit van de buurman vliegt.Als dit bij storm (windkracht 7 of hoger) gebeurt, zal de burenechter een beroep moeten zijn op zijn eigen woonverzekering. Gooit zoonlief van12 de ruit van buurman in? Dan kunt u een beroep doen op de AVP. Dit isechter niet het geval als een volwassene met opzet een ruit ingooit.Opzet is bij elke verzekering uitgesloten, tenzij de dader jonger is dan 14kalenderjaar.

Nieuwsgierig welke inboedel- of opstalverzekering (mét of zonder glasdekking) hetbetere bij jou past. Kijk dan in onzevergelijker.

Kostbare collectie

Wie een bijzondere inventaris heeft metonder meer een kostbarebundelof een huis met een rieten dak, gebrandschilderd glas of een onder architectuuraangelegde tuin, kan beter op zoek naar polissen met gunstigevoorwaarden van de polis voor die situatie.Vraag altijd meerdereoffertes aan.

Heb jij bijvoorbeeld veel duresieraden of een kostbare muziekinstallatie, vergelijk goed wat hetuiterste bedrag is dat deverzekeraar uitkeert bij diefstal. Dat kan variërenvan €2500 tot €20.000.

Verbouwing

Let ook goed op de dekkinggedurende een verbouwing, want daarmee kun je veel gelduitsparen. Een ongelukje zitper slot van rekening in een nietgroot hoekje als je lopende een verbouwingonder meer de restanten verf en afplaktape van een ruitmoet schrapen of een glazen deur eruit haalt om die te schilderen. De meesteverzekeringsmaatschappijen sluiten om die reden een verbouwinguit.

Leegstand

Uit angst voor vandalisme beperken de meesteverzekeringsmaatschappijen de bescherming bij langdurigeleegstand. Je huis staat onder meer enkele maanden leegomdat je in een nieuwe woning woont maar de oude nog niet hebt verkocht.De dekkingsbeperking verschilt per verzekeringsmaatschappij,ook de termijn dat de dekkingsbeperking van kracht wordt. Ga bij jeopstalverzekeraar na welke dekkingsbeperkingen (of dekkingsuitsluitingen) ervan toepassing zijn.

Scroll naar boven