wa en inboedelverzekering

Inboedelverzekering Aanvragen

Met een inboedelverzekering verzeker je alle losse eigendommen in je huis tegen beschadigingen en onvoorziene kosten die hieruit zijn ontstaan. Denk eens aan het wegnemen van je iPad, of een meubelstuk met waterschade. Wees je ervan bewust dat vrijwel elke verzekeringsmaatschappij zijn eigen eenvoudige voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurhuis of koophuis?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële gebreken aan jouw eigendommen in en om de woning. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals bijvoorbeeldhuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestgebruikelijke oorzaken van gebreken zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en afsluiten

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdeinboedel van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’betekent alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwhuis zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u snel ensimpel via deze site.

Een inboedelverzekeringaan gaan is niet verplicht, maar wel eenslimmekeus. Wanneer jehuis afbrandt is het fijn als je je meubels weer kuntaanschaffen. Tevens wanneer bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,telefoon en camera kopen. Brand-,of inbraakschade is niet het enige wat een inboedelverzekering betaald. Bekijk op onzedekkingen pagina wanneer je bij je inboedelverzekering terecht kunt.trouwens dekt de inboedelverzekering geen gebreken aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Verschillende typen inboedelverzekeringen

Er bestaan verschillendetypen inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er diverseveelomvattende inboedelverzekeringen met diverseaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan ondermeer effecten van schroei- en smeltschade ofschade aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Daarnaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeraar.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er twee soortendekking van gebreken:

 1. Extra uitgebreid (eug), betaaltalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
 2. Allrisk, dekt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua maandprijs als qua dekking, steedsgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaardenvan de polis en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood ondermeer). Zie ook onze tipsvoor het afsluiten van een inboedel- en opstalverzekering.

Wat is het verschil tussen een opstalverzekering en een inboedelverzekering?

De Consumentenbond adviseert huiseigenaren de opstal- en inboedelverzekering onder te brengenbij dezelfde verzekeringsmaatschappij. Als er schadeontstaat aan je huis en inboedel, onder meer doorbrand, dan krijg je geen gedoe wie welke schadeuitbetaaldt.

Wat dekt een opstalverzekering?

Een opstalverzekering(ook wel woonhuisverzekering genoemd) vergoedtschade aan spullen die vastzitten in en aan het huis. Daarondervallen tevens leidingen, centrale verwarming, de badkamer en het toilet.gebreken aan je huis door onder andereaardbevingen, atoomkernreacties en vulkaanuitbarstingen zijn uitgesloten.

Als je een koophuis hebt, stellen hypotheekverstrekkers voorgeschrevendat je een opstalverzekeringafsluit. Logisch, want je huis is het onderpand van de lening, en als datafbrandt, is het onderpand ook weg. Een opstalverzekering keert uit als jouw huis getroffen wordt door:

 • brand- en of blusschade
 • rook- en roetschade
 • schade door ontploffing
 • wateroverlast (geen dijkdoorbraak)
 • blikseminslag
 • storm
 • neerslag en vorst
 • inbraak en diefstal

De gebreken wordt alleen uitgekeerdals het om een ‘onzeker voorval’ gaat. Stort het dak in door jarenlangachterstallig onderhoud, dan keert de verzekering niet uit. Let op: inde regel vallen tevens de fundamentenvan het huis onder de dekking, maar dat is niet te allen tijdehet geval.

Een inboedelverzekeringdekt schade aan spullen in huis die niet ‘aard-en nagelvast’ zitten. Dus je meubels, maarook kostbare bezittingen als sieraden.

Een inboedelverzekeringis niet verplicht, maar erg aan te raden. Als je brand of wateroverlast krijgt,of er wordt thuis ingebroken, heb je tenminste iets om op terug te vallen.

Onder de bescherming van een inboedelverzekering valt:

 • brandschade
 • waterschade
 • gebreken veroorzaakt door eenblikseminslag
 • ontploffing
 • inbraak
 • gewelddadige beroving
 • storm (op zijn minst windkracht 7)
 • schroeien en smelten

Gebreken als gevolg van opzet, grove eigen schuldof achterstallig onderhoud is niet gedekt.

Scroll naar boven