inboedelverzekeringen

Goedkoopste Inboedelverzekering Zonder Eigen Risico

Met een inboedelverzekering verzekert u uw goederen. Deze verzekering vergoedt de schade ontstaan door bijvoorbeeld vuur, diefstal en het weer. De beste inboedelverzekering selecteert u met behulp van onze simpele vergelijkingstool voor inboedelverzekeringen. Start onmiddellijk met het vergelijken van de verschillende inboedelverzekeringen en bijbehorende eenvoudige voorwaarden en sluit de betaalbare verzekering online af.

Inboedelverzekering vergelijken en vinden

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdespullen van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’betekent alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwhuis zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u simpel eneenvoudig via deze site.

Een inboedelverzekeringvinden is niet verplicht, maar wel eengewenstemogelijkheid. Op welk moment jehuis afbrandt is het fijn als je jouw meubels weer kuntkopen. Tevens op welk moment bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,telefoon en camera aankopen. Brand-,of inbraakschade is niet het enige wat een inboedelverzekering vergoed. Bekijk op onzebeschermingen pagina op welk moment je bij je inboedelverzekering terecht kunt.overigens betaalt de inboedelverzekering geen gebreken aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Verscheidene soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan verschillendesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er verscheidenegrote inboedelverzekeringen met verscheideneaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld gevolgen van schroei- en smeltschade ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ook heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeraar.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er twee soortendekking van gebreken:

 1. Extra uitgebreid (eug), betaaltalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
 2. Allrisk, betaalt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua premie als qua dekking, steedsgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de polisvoorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie ook onze hintsvoor het afsluiten van een inboedel- en opstalverzekering.

Wat is het verschil tussen een opstalverzekering en een inboedelverzekering?

De Consumentenbond adviseert huiseigenaren de opstal- en inboedelverzekering onder te brengenbij dezelfde verzekeringsmaatschappij. Als er schadeontstaat aan je huis en inboedel, onder meer doorbrand, dan krijg je geen gedoe wie welke gebrekenuitbetaaldt.

Wat dekt een opstalverzekering?

Een opstalverzekering(tevens wel woonhuisverzekering genoemd) vergoedtgebreken aan spullen die vastzitten in en aan het huis. Daarondervallen tevens leidingen, centrale verwarming, de badkamer en het toilet.schade aan je huis door onder andereaardbevingen, atoomkernreacties en vulkaanuitbarstingen zijn uitgesloten.

Als je een koophuis hebt, stellen hypotheekverstrekkers verplichtdat je een opstalverzekeringafsluit. Logisch, want je huis is het onderpand van de lening, en als datafbrandt, is het onderpand tevens weg. Een opstalverzekering keert uit als jouw huis getroffen wordt door:

 • brand- en of blusschade
 • rook- en roetschade
 • schade door ontploffing
 • wateroverlast (geen dijkdoorbraak)
 • blikseminslag
 • storm
 • neerslag en vorst
 • inbraak en diefstal

De schade wordt alleen vergoedals het om een ‘onzeker voorval’ gaat. Stort het dak in door jarenlangachterstallig onderhoud, dan keert de verzekering niet uit. Let op: inde regel vallen ook de fundamentenvan het huis onder de dekking, maar dat is niet altijdhet geval.

Een inboedelverzekeringdekt gebreken aan spullen in huis die niet ‘aard-en nagelvast’ zitten. Dus je zwevende parketvloer, maartevens kostbare bezittingen als audio- en video-apparatuur.

Een inboedelverzekeringis niet verplicht, maar erg aan te raden. Als je brand of wateroverlast krijgt,of er wordt thuis ingebroken, heb je tenminste iets om op terug te vallen.

Onder de dekking van een inboedelverzekering valt:

 • brandschade
 • waterschade
 • gebreken veroorzaakt door eenblikseminslag
 • ontploffing
 • inbraak
 • gewelddadige beroving
 • storm (ten minste windkracht 7)
 • schroeien en smelten

Gebreken als gevolg van opzet, grove eigen schuldof achterstallig onderhoud is niet gedekt.

Scroll naar boven