Wat Is Aansprakelijkheidsverzekering

Goedkoopste Autoverzekering All Risk

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de aangebrachte gebreken niet zelf veroorzaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die watergebreken heeft veroorzaakt bij de buren, is ook gebreken die je niet echt zelf gemaakt hebt. Toch wordt de schade jou op grond van de grondwet wel toegerekend. We hebben het in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij goedkoopste autoverzekering all risk is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te verhalen gebreken aan personen of zaken. Als dat het geval is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je vriendin kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het tennissen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor deze schade. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de schade als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker is van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familielid als particulier maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een AVP biedt dekking voor gebreken waar jij ofjouw vrouwverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. ernaast ben je verzekerd voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,houdt in niet dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook verantwoordelijk voor schadeaangericht door je huisdier.ernaast ben jijverantwoordelijk voor gebreken die ontstaat door een mankement aan jouw huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jewoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor gebreken waar je volgens de wet verantwoordelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: schade door onzorgvuldig handelen.gebreken door opzet en gebreken door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? tevens dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf afsluiten, maar tevens voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ookals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor eenpaar euro elke maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,vijfmiljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een WA verzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren sluit je af om je te beschermen tegengebreken waar je volgens de wetaansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijngebreken die je toebrengt aan anderen of de spullen van personen.Denk aan de boormachine van je collegadie je uit je handen laat vallen. Of je buurman diestruikelt over een losliggend touw in jouw woonkameren zijn enkel breekt. Een WAverzekering betaalt bijna allegebreken die jij hebt gemaakt, ook die vanonder meer je huisdieren. Met deAVP binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een bedrag van 1.250.000euro.

Met een AVP bedisplay je niet alleen je eigen banksaldo,maar ook die van de persoon die je onverhooptschade berokkent. Wij begeleiden bijhet kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen gebreken aan anderen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

  • De AVP wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoed letselschade en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Alleenfinanciële gebreken uit zaken of letsel wordenvergoed door de aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jij alsverzekeringnemer aan een ander of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsconsument gebreken toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot circa €1.250.000 gedekt persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een WA verzekering verplicht?

In dit land is hetaan gaan van een AVP niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Ook met kinderen zit eenongeluk in een niet groot hoekje. Deonkosten voor het betalen van deschade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jebetaalt voor een WAverzekering met gezinsdekking (ongeveer €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog enzeker geen reden om een verzekeringniet af te sluiten. ook ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat is verzekerd

Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je gedekttot een bedrag van 1.250.000 euro. De aansprakelijkheidsverzekeringheeft een ruime dekking. Als jij voor de wet aansprakelijkbent, kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering.De aansprakelijkheidsverzekering dektniet alleen de gebreken die jij hebt veroorzaakt, maar tevens dievan eventuele gezinsleden, uitwonende kinderen (vanwege studie), inwonendeouders en logés. Er zijn maar een paar situatiesdie zijn uitgesloten van de dekking.

Wat is niet verzekerd

De aansprakelijkheidsverzekering geldtniet voor gebreken die zijn veroorzaakt met een motorvoertuig. Wanthiervoor heb je dan een aparte brommer-, motor- of autoverzekering afgesloten. Tevens gehuurde spullen,bijvoorbeeld voor een verbouwing of feest, zijn niet verzekerdvia de aansprakelijkheidsverzekering.Maar ook het jachtdreiging en schadebij riskante sporten is uitgesloten. schadedie je opzettelijk hebt veroorzaakt wordt niet betaalddoor de aansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost een WA verzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren kost een aantal euro per maand. De exacteonkosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats enleeftijd. Ook maakt het ook uit of je de aansprakelijkheidsverzekering alleen afsluit of dat je tevens je partneren/of kinderen meeverzekert.

Met een aansprakelijkheidsverzekering bent u gedekt wanneer uverantwoordelijk gesteld wordt.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogerekosten die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

Voor wie en waarom?

Een aansprakelijkheidsverzekering is er grofweg in 2 soorten: eensingles- of een gezinsdekking.

De typenamen zeggen het al: als jealleenwonend bent, kun je volstaan met een (goedkopere) dekking. Als je een gezinsdekking hebt afgesloten, dan zijn jevrouw of geregistreerd partner en je minderjarigekinderen tevens verzekerd. Dat isook zo als je kinderen niet (meer) thuis wonen. Zelfsinwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de aansprakelijkheidsverzekering gezien als onderdeel van defamilie. En ook bij de alleenstaanden- als bij degezinspolis zijn personeel meeverzekerd.

Gemakkelijk overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor goedkoopste autoverzekering all risk vinden.

Scroll naar boven