Zakelijke Aansprakelijkheidsverzekering

Goedkoopste Aansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan toch ook interessant zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je gedekt zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet exact voor welke verzekeraar je het betere kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest goedkope is? In dit artikel vindt je alle kennis die je nodig hebt alvorens je begint met goedkoopste aansprakelijkheidsverzekering, en voorafgaand je er een gaat afsluiten.

Watis een WAverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te betalen bij goedkoopste aansprakelijkheidsverzekering is dat jij verantwoordelijk bent voor de te verhalen gebreken aan personen of goederen. Als dat het geval is, zijn tevens de schades achteraf gedekt.

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je dochter kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het volleyballen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor deze schade. Een WA verzekering vergoedt de schade als jij of je familielid per ongeluk de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je gezinslid als privé-persoon maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een WAverzekering biedt dekking voor schade waar jij ofjouw vrouwaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je gedekt voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,houdt in niet dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook aansprakelijk voor gebrekenaangebracht door je hond.Ook ben jijverantwoordelijk voor schade die ontstaat door een mankement aan je woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een klein hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor gebreken waar je volgens de wet verantwoordelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: schade door onzorgvuldig handelen.gebreken door opzet en schade door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? tevens dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf aan gaan, maar ook voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, tevensals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor enkele euro per maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van maximaal 2,vijfmiljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren?

De AVP sluit je af om je te beschermen voorschades waar je wettelijkaansprakelijk voor bent. Dit zijnschades die je toebrengt aan anderen of de spullen van andere mensen.Denk aan de laptop van je oomdie je uit je handen laat vallen. Of je broer dievalt over een laaghangend snoer in je kameren zijn enkel breekt. Een WAverzekering dekt niet alleen deschade die jij hebt veroorzaakt, tevens die vanbijvoorbeeld je logés. Met deAVP binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een bedrag van 1.250.000euro.

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je niet alleen je eigen banksaldo,maar ook die van de persoon die je onverhooptschade berokkent. Wij helpen bijhet maken van eenmogelijkheid voor de AVP voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen schade aan anderen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering uitbetaald letselschade en zaakschade
  • schade die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Alleenfinanciële gebreken uit zaken of letsel wordenuitgekeerd door een aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan iemand anders of zijn spullen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsverzekerde schade aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot circa €1.250.000 gedekt perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In Nederland is hetvinden van een AVP niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Ook met huisdieren zit eentegenslag in een niet groot hoekje. Deonkosten voor het betalen van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jebetaalt voor een WAverzekering met bescherming voor het gehelegezin (ongeveer €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enabsoluut geen reden om zo’n verzekeringniet aan te gaan. ook ben je als jeg1 WAverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat dekt je AVP?

De aansprakelijkheidsverzekering binnen het instap pakketten heeft eenuitgebreide dekking. Op welk moment je voor eengebreken verantwoordelijk bent kun je beroep doen opje aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Maar de dekking geldt niet alleen voor jou maarook voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar ook voorje huisdieren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogeremaandprijs die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keus vrijheid in.

WA Verzekering verplicht

Nu is hetvanzelfsprekend niet de bedoeling dat jevoor elke kleinigheid (dubbel) gedekt bent, maar het kan geen kwaadom je als particulier goed te overwegen of je een verzekering wiltafsluiten als het om aansprakelijkheid gaat. Het is ergvervelend als je per tegenslag een gebeurtenis veroorzaaktwaar je niet de (financiële) verantwoordelijkheid voor kunt dragen.Ook is voor een ieder die een voertuig bezit,over het algemeen een (personen-)auto,de WA Verzekering verplicht. Deze WA verzekering wordt door veelverzekeraars dan tevens wel de WA Autoverzekering genoemd. De Nederlandsewetgever neemt de burger daarmee in bescherming. Wanneer de WAAutoverzekering nietvereist was, dan zou na veel aanrijdingenniet alleen het menselijke leed maar tevens het financiële leed niet teoverzien zijn.

Eenvoudig overstappen AVP

Het klinkt ingewikkeld om je oude WA verzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor goedkoopste aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll naar boven