inboedelverzekeringen

Goede Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzekert u uw eigendommen. Deze verzekering vergoedt de schade ontstaan door onder andere vuur, diefstal en het weer. De goedkoopste inboedelverzekering vindt u door middel van onze simpele vergelijkingstool voor inboedelverzekeringen. Start nu gelijk met het vergelijken van de verscheidene inboedelverzekeringen en de daarbij horende eigenschappen en sluit de gekozen verzekering via onze site af.

Inboedelverzekering vergelijken en vinden

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdeinboedel van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’betekent alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u simpel enefficiënten simpel via onze site.

Brand of inbraak is voor heel veelmensen een grote angst. Een brand kan al je(persoonlijke) spullen in één klap verwoesten. Gelukkig kun jeje voor de materiële gebreken verzekeren met een inboedelverzekering. Op dezesite vind je in enkele stappen ensimpel de inboedelverzekeringdie het voordeligste bij je past. Je kunt de inboedelverzekering tevens meteenaan gaan.

Verscheidene typen inboedelverzekeringen

Er bestaan verschillendetypen inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er verschillendeuitgebreide inboedelverzekeringen met verschillendeaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld effecten van schroei- en smeltschade ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ook heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar preciesonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er twee soortenbescherming van schade:

 1. Extra uitgebreid (eug), betaaltalleen voorvallen die in de polisvoorwaarden staan
 2. Allrisk, dekt alleschadegevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua kosten als qua dekking, continugroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaardenvan de polis en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie tevens onze hintsvoor het vinden van een inboedel- en opstalverzekering.

Wat is het verschil tussen een opstalverzekering en een inboedelverzekering?

De Consumentenbond adviseert huiseigenaren de opstal- en inboedelverzekering onder te brengenbij dezelfde verzekeraar. Als er schadeontstaat aan je huis en inboedel, bijvoorbeeld doorbrand, dan krijg je geen gedoe wie welke gebrekenvergoedt.

Wat betaalt een opstalverzekering?

Een opstalverzekering(tevens wel woonhuisverzekering genoemd) betaaltgebreken aan spullen die vastzitten in en aan het huis. Daarondervallen tevens leidingen, centrale verwarming, de badkamer en het toilet.gebreken aan je huis door onder andereaardbevingen, atoomkernreacties en vulkaanuitbarstingen zijn uitgesloten.

Als je een koophuis hebt, stellen hypotheekverstrekkers gebodendat je een opstalverzekeringafsluit. Logisch, want je huis is het onderpand van de lening, en als datafbrandt, is het onderpand tevens weg. Een opstalverzekering keert uit als je huis getroffen wordt door:

 • brand- en of blusschade
 • rook- en roetschade
 • gebreken door ontploffing
 • wateroverlast (geen dijkdoorbraak)
 • blikseminslag
 • storm
 • neerslag en vorst
 • inbraak en diefstal

De gebreken wordt alleen uitgekeerdals het om een ‘onzeker voorval’ gaat. Stort het dak in door jarenlangachterstallig onderhoud, dan keert de verzekering niet uit. Let op: meestal vallen tevens de fundamentenvan het huis onder de dekking, maar dat is niet te allen tijdehet geval.

Een inboedelverzekeringbetaalt schade aan spullen in huis die niet ‘aard-en nagelvast’ zitten. Dus je gordijnen, maartevens kostbare bezittingen als audio- en video-apparatuur.

Een inboedelverzekeringis niet verplicht, maar erg aan te raden. Als je brand of wateroverlast krijgt,of er wordt thuis ingebroken, heb je tenminste iets om op terug te vallen.

Onder de bescherming van een inboedelverzekering valt:

 • brandschade
 • waterschade
 • gebreken veroorzaakt door eenblikseminslag
 • ontploffing
 • inbraak
 • gewelddadige beroving
 • storm (nietminder dan windkracht 7)
 • schroeien en smelten

Gebreken als gevolg van opzet, grove eigen schuldof achterstallig onderhoud is niet gedekt.

Scroll naar boven