Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Fbto Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor particulieren (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de veroorzaakte schade niet zelf gemaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die watergebreken veroorzaakte bij de buren, is bijvoorbeeld gebreken die je niet echt zelf veroorzaakt hebt. Toch wordt de schade jou volgens de grondwet wel aangerekend. We spreken in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te betalen bij fbto aansprakelijkheidsverzekering is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je partner kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het tennissen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een opa voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor dit type gebreken. Een WA verzekering dekt de kosten van de schade als jij of je zoon per abuis de aanstichter is van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je gezinslid als privé-persoon maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een AVP biedt dekking voor gebreken waar jij ofjouw partneraansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet altijd dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens aansprakelijk voor gebrekenaangericht door je kat.ook ben jijaansprakelijk voor gebreken die ontstaat door een gebrek aan jouw woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jewoning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Tenslotte is het eigenlijk voor vrijwel iedereen een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

De WAverzekering ga je aan om je te beschermen voorschades waar je volgens de wetaansprakelijk voor bent. Dit zijngebreken die je toebrengt aan anderen of de spullen van personen.Denk aan de computer van je broerdie je uit je handen laat vallen. Of je buurman diestruikelt over een losliggend snoer in je schuuren zijn sleutelbeen breekt. De AVP dekt bijna allegebreken die jij hebt gemaakt, ook die vanonder meer je kinderen. Met deAVP binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een schade van 1.250.000euro.

Met de WAverzekering bedisplay je naast je eigen portemonnee,maar tevens die van degene die je per abuisgebreken berokkent. Wij assisteren bijhet maken van eenkeuzemogelijkheid voor de AVP voor jouw situatie.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen gebreken aan andere personen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel WAverzekering genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoed letselgebreken en zaakschade
  • schade die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Financiële schade die niet voortvloeit uiteen gebreken aan zaken of letselschade wordt niet betaald

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan een ander of zijn goederen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsconsument schade aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot circa €1.250.000 vergoed perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In dit land is hetafsluiten van een AVP niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Met name met kleinekinderen zit eenongeluk in een klein hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (circa €50 per 12maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog enabsoluut geen reden om zo’n polisniet af te sluiten. ook ben je als jegeen AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenkeuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerepremie die je per maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel optie vrijheid in.

Wat voor soort aansprakelijkheidsverzekering kan ik het betere aan gaan?

Als je aansprakelijkheidsverzekeringenvergelijkt moet je bij de polisvoorwaarden letten opde verscheidene modules die gedekt zijn.Ben je alleenstaand, dan vallen alleen jijzelf, eventuele logés enhuispersoneel onder de dekking. Maar bij een aantalverzekeraars zijn ook kinderen tot een zekereleeftijd gedekt op een aansprakelijkheidsverzekeringvoor singles. Gebreken die veroorzaakt wordt doorhuisdieren kun je ook verhalen op je aansprakelijkheidsverzekering. Gebreken met de auto valtonder de verplichte WA-verzekering voor automobilisten, maar dat is een heleandere verzekering.

De meeste verzekeringsmaatschappijen biedeneen pakket aan waar je jouw opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering in onder kunt brengen. De opstalverzekering biedtdekking aan schade aan de opstal, de inboedelverzekering dektgebreken die je aan de inboedel oploopt.Verzekeringsmaatschappijen biedendiverse eigenschappen aanom je aansprakelijkheidsverzekering zoveelmogelijk te laten passen bij je gezinssituatie.Ben je alleenstaand, dan hoef je bijvoorbeeld niethetzelfde bedrag te betalen als gezinnen met kinderen.

Uitwonende studerende kinderen worden in de meestegevallen meeverzekerd. Dit geldt ookvoor huisdieren, ouders of opa’s en oma’s die bij je inwonen. Twijfel je welkekeus het beterebij je gezinssamenstelling past, dan kun je te allen tijdecontact opnemen met de verzekeringsmaatschappij naar jekeus. We bieden verdervergelijkingstools voor rechtsbijstandsverzekeringen, inboedelverzekeringen en opstalverzekeringen aan.

Simpel overstappen WA verzekering

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor fbto aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll naar boven