beste zorgverzekering kiezen 1

Ditzo Zorgverzekering

Een ieder in Nederland moet verplicht een zorgverzekering vinden. Eén maal per twaalf maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Onze website helpt je in een aantal minuten de voordeligste en meest voordelige zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het afzeggen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij deze website kun je meer dan honderd verscheidene zorgverzekeringen vergelijken. En niet onbelangrijk: wij geven duidelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierdiverse zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

 • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgverzekeraarsterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeraar wil dat je naarzorgaanbieders gaat waar zeeen contract mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
 • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Ook hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgprovider een contract heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
 • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeraar heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeraar heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
 • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je jouw laat behandelen. Door dezekeuze vrijheid is eenrestitutiepolis gdebeste zorgverzekering. Je betaalteen hogere premie dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan zie je onmiddellijk terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Goedkoopste zorgverzekering? Hier moet je op letten

Het belangrijkste aan je zorgverzekering is niet de prijs,maar dat je zorgverzekering bij jewensen past. Op de keper beschouwd moet je wel goed naar dekosten van je zorgverzekeringkijken. Om devoordeligste zorgverzekering te vinden diewel voldoende dekking biedt voor jouw wensen, kun je daaromhet goedkopere je zorgverzekering vergelijken.

In gaat de premie vanje zorgverzekering waarschijnlijkflink omhoog. Op zoek naar debeste zorgverzekering? 3hints om de voordeligste zorgverzekeringte vinden:

 • Kijk iedere 12maanden goed naar je zorgwensen en zorg dat je zorgverzekering daarbij past. Goedvergelijken kun je zomaar enkele tientjes permaand schelen!
 • Kijk goed naar debetaling die je krijgt. Zorg er voor dat jetenslotte niet meermaandprijs betaalt dan jevergoed krijgt uit de zorgverzekering.
 • Kijk naar je eigen risico. Is eenfacultatief eigen risico iets voor jou?​

Tip: een collectieve verzekering is niet per definitie de meestvoordelige zorgverzekering.Je krijgt namelijk met een grote groep (collega’s) precies hetzelfdepakket. Daardoor kan het goedkoop zijn, maar de kans is zeerniet groot dat het pakket ook bij je wensen past.Hierdoor verzeker je al in enkele stappenteveel of te weinig. En zo wordt goedkoop per slot vanrekeningduurkoop. Vergelijk je collectieve verzekering altijdmet niet-collectieve verzekeringen. Zo weet je zeker dat je debeste engoedkoopste zorgverzekering hebt.

Wat is een combinatiepolis?

Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt vaak naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Onder meer: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeraarwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jejouw rekening 100% betaald. 

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief vergoed. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

Niet altijd hele rekening betaald

Bij een combinatiepolis kun je er niet zomaar vanuit gaandat je te allen tijde alles betaaldkrijgt. Sommigeverzekeringsmaatschappijen hebben namelijk niet met alle zorgaanbiederseen contract. Als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, krijg jealleen het ‘normale’ tarief uitbetaald. Meestal is dit tarief genoeg om de helerekening te dekken. Het kan toch voorkomen dat dit niet het geval is. Als je vooreen zekere behandeling naar een dure kliniek gaat, krijg je hoogstoverhet algemeen niet je hele behandelingvergoed. Het ‘normale’ tarief is dan lager dan het tariefwat de privékliniek rekent.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt ieder jaar eenflink bedrag bijelkaarsparen op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte maken. Het prettige van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datde beschikbarezorgverzekeraars naast elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt berekenenwat het beste bij je gezin past. Weetje wellicht al dat je het nieuwezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditberekenen in onze filters.

iedereen in Holland is vereist een zorgverzekering af te sluiten. Daarom is het belangrijk dat je goed nadenkt over jouw wensen voordat je een zorgverzekering gaat zoeken. Je kunt toch ook , meestal, niet tussendoor overstappen. Dit kan maar 1 keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel afwijkingen. Onder andere als je volwassen wordt, als je gaat trouwen of als je uit het buitenland komt. Bij enkele zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een uitzondering. Bijvoorbeeld bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een jaar geleden één maal je zorgverzekering gedurende het jaar met bepaalde redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 typenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is de afwijking? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorggevers, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over dedrie typen soorten die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietiedere zorgverzekeraar biedt een budgetpolis. Een aantal populaire zorgverzekeraarswel. Normaal gesproken is bij dezepolis de maandprijs hetgoedkoopst, maar het aantalzorgaanbieders waaruit je kan kiezen beperkter.Het nare van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgbedrijven gaat, jeveel meer moet bijbetalen voor de zorg. De vastelasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus het overdenken waard om dezorgpolis door te nemen voordat je een budgetpolis afsluit in jebasisverzekering. Het prettige is wel dat dezepolis voordelig is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgbedrijf

Naturapolis: Alsje een naturapolis afsluitword je zorg in ieder geval door dezorgverzekeraar vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgaanbieder voor planbare zorg. Er is eenzeer uitgebreid aanbod aanzorgbedrijf. Check welte allen tijde even de polisvoorwaarden en of jouw zorgverlenererbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenbetaald. De naturapolisis in verhouding iets duurder dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgverlenersvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgspecialistterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeraar geen contract metde zorgbedrijf, je kuntaltijd overal terecht en de kostenworden meestal betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel voorkomen dat je soms in eerste instantie de uitgavenzelf moet betalen en dat je daarna jeuitgaven terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Daarentegen is het geen voordelige zorgverzekering wantje betaalt de hoogste kosten van de drietypen polissen.

Maak je geen zorgen: wat voor type polisje ook aangaat, je kunt altijd bijalle zorgverleners terecht. Deuitgaven worden soms niet immer vergoed. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgverlenersterecht zonder plotsekosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtcompleet aan jouw situatie. Nietalle klanten hebben een uitgebreide verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, omdat aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De extra verzekering is invergelijking met de basisverzekering nietverplicht. Als je weet dat je komend zorgtwaalf maanden kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetover het algemeen welslim een aanvullende verzekering hiervoor bijte sluiten. Zo ben je voor de meesteuitgaven ingedekt. Kijk van tevorengoed voor je gezinsleden na of deschadeloosstellingen afwegen tegen dekosten die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico is erook een vrijwilligeigen risico. Het vereist eigen risicowordt jaarlijks opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg nodighebt kan het zijn dat eenaantal onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetvereist eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18kalenderjaar of ouder. Je kunt naast hetvoorgeschreven eigen risico tevens kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jepremie moet afdragen.

Je eigen risico geldt voor een aantalpunten. Deze worden dus niet volledig uitbetaald door je basisverzekering:

 • Ambulancevervoer
 • Bloed prikken
 • Medicamenten
 • Ziekenhuisopnames
 • Operaties
 • Fysiotherapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Derekening van de huisarts
 • Zorgkosten voor verloskunde
 • Tandardskosten bij minderjarigen
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • tegemoetkomingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Geleende hulpmiddelen
 • Zorg van bepaalde chronische ziekten

Waarom is het belangrijk je zorgverzekering jaarlijks te vergelijken?

Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer 2 maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering door te nemen en wellichtte kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter passende dekking. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je op zoek naar de beste zorgverzekeringpassend bij jouw situatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande eigenschappen:

 • Prijs
 • dekking (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies devoordeligste zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

Omdat je niet elk jaar dezelfde zorgvraag hebt is hetinteressant je zorgverzekeringelke 12 maanden nogmaals onder de loep tenemen. Ben je onder meer van plan in het nieuwe jaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is van betekenis ieder twaalf maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het voordeel vanieder 12 maanden opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • in de regelinteressanter dan via je werkgever
 •  snel en simpel vergelijken op kostprijs éndekking
 • veertien dagen bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven