beste en goedkoopste zorgverzekering

Cz Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel volledig bij uw situatie past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken gedektbent, waar u volledig geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél maandprijs voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat in de regel uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Kies de bescherming die bij je past

De goedkoopste zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de prijs is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en bescherming biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let tevens op ook dat je je niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke bescherming jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

 • Basisverzekering. Dit is voor eenieder wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle onkosten vooronmiddellijk noodzakelijke geneeskundige hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder twaalf maandenverandert de bescherming van de basisverzekering.
 • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje onder meer fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering aangaan. Let wel goed op dat de extra premie die jebetaalt opweegt tegen kosten die je ongetwijfeld gaat maken.

Ben je op zoek naar eenbepaalde betaling?Bekijk dan ons overzicht tegemoetkomingen .

Laat ons je assisteren bij het overstappen en zorgverzekeringen vergelijken

De bescherming van de basisverzekering verandertjaarlijks: dit bepaalt het kabinet. Het kan tevens zijn dat debescherming van je aanvullende verzekering verandert, je zorgmaandprijshoger wordt of dat je wensen voor komend twaalfmaanden veranderen. Ga je op zoek naar een nieuwe zorgverzekering voor volgend jaar? Dan ben je bij onzewebsite aan het juiste adres. Wijhelpen je met het vergelijken van zorgverzekeringen en zorgverzekeraars.

Ga je overstappen per 1 januari? Denk dan aan de volgendedingen:

 • Pas op dat je niet oververzekerd bent
 • kijk goed naar de gecontracteerde zorgverleners;
 • denk na over de hoogte van je eigen risico.

  Wat is een naturapolis?

  Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeringsmaatschappij met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je bijvoorbeeld naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, vergoedt deverzekeringsmaatschappij de rekening niet helemaal.In de regel moet je dan 20% van deonkosten zelf betalen. verzekeringsmaatschappijen meteen naturapolis hebben gelukkig vaak eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

  Nadelen naturapolis

  Nadeel van een naturapolis is dat je gebonden bent aan de zorgverzekeringsmaatschappijenwaar je verzekeraar een overeenkomstmee heeft afgesloten. Als je onder meer naar een anderziekenhuis wilt gaan dan moet je een deel van de kosten zelfbetalen, bij een ziekenhuisopname kan dit bedrag flink oplopen. Dit geldt nietvoor spoedeisende hulp, dan kun je wel altijd naar hetziekenhuis van je optie.

  In onze vergelijking geven wij aan of je vrije zorgkeuzehebt. Wanneer bij de verzekeringsmaatschappijvan je optie een kruisje ziet staandan betekent dit dat je niet te allen tijde naar hetziekenhuis van je mogelijkheid kan. Kijkdan verder bij de details om te zien welke zorgaanbiedersgecontracteerd zijn en welke niet. 

  Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

  Je kunt jaarlijks eenaardig geldbedrag opzij zetten op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte maken. Het fijne van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datalle aanwezigezorgverzekeraars met elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt aangevenwat het ideale bij jouw gezinssituatie past. Weetje misschien al dat je het aanstaandejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditaanvinken in onze filters.

  een ieder in Holland is geboden een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het verstandig dat je goed kijkt naar jouw behoeften alvorens je een zorgverzekering gaat vergelijken. Je kunt namelijk, meestal, niet tussentijds overstappen. Dit kan maar één maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel afwijkingen. Onder meer als je volwassen wordt, als je uit elkaar gaat of als je uit het buitenland komt. Bij sommige zorgverzekeraars geldt een uitzondering. Onder meer bij OHRA en Delta Lloyd kon je in enkele jaren geleden 1 maal je zorgverzekering gedurende het jaar met zekere redenen wijzigen.

  Welke polis moet je kiezen in ?

  Er bestaan momenteel 3 soortenzorgpolissen in de basisverzekering:

  1. Budgetpolis
  2. Naturapolis
  3. Restitutiepolis

  Maar wat is dediscrepantie? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorggevers, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over dedrie soorten verschillende die in je basispakketzitten.

  Polissen in het basispakket

  Budgetpolis: Nietallezorgverzekeraars bieden een budgetpolis. Enkele populaire zorgverzekeraarswel. Over het algemeen is bij dezepolis de kosten hetgoedkoopst, maar het aantalzorgaanbieders waaruit je kan kiezen beperkter.Het nare van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgaanbieders gaat, jenog meer moet bijbetalen voor de zorg. De vastelasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus verstandig om dezorgpolis door te nemen voorafgaand je een budgetpolis afsluit in jebasisverzekering. Het goede is wel dat dezepolis voordelig is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgaanbieder

  Naturapolis: Alsje een naturapolis zoektword je zorg direct door dezorgverzekeringsmaatschappij betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgbedrijf voor planbare zorg. Er is eenmooi uitgebreid aanbod aanzorgverleners. Check welimmer even de voorwaarden van depolis en of je zorgbedrijferbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenuitbetaald. De naturapolisis in verhouding iets duurder dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgbedrijvenvoor terug.

  Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgspecialistterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen overeenkomst metde zorgbedrijf, je kuntimmer overal terecht en de kostenworden in de meeste gevallen terug betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je af entoe in 1ste instantie de kostenzelf moet betalen en dat je daarna jekosten terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Daarentegen is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste maandprijs van de driesoorten polissen.

  Maak je niet dik: wat voor soort polisje tevens afsluit, je kunt te allen tijde bijalle zorgspecialisten terecht. Deuitgaven worden soms niet te allentijde terug betaald. Heb je eerste hulp nodig? Dangeldt deze regeling niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgaanbiederterecht zonder onverwachteonkosten bij een restitutiepolis.

  Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

  Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtcompleet aan je situatie. Nieteenieder heeft een extra verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, omdat aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De aanvullende verzekering is incontrast met de basisverzekering nietverplicht. Als je denkt dat je aankomend zorgjaar onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetmeestal welgoed een aanvullende verzekering hiervoor aan te gaan. Zo ben je voor de meesteplotselingekosten beschermd. Kijk voorafgoed voor je gezin na of detegemoetkomingen afwegen tegen dekosten die je ervoor gaat afdragen.

  Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

  Naast het verplichte eigen risico bestaat ertevens een facultatiefeigen risico. Het geboden eigen risicowordt altijd in september opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg moet hebben kan het zijn dat eenaantal kosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetverplicht eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 1812 maanden of ouder. Je kunt naast hetvoorgeschreven eigen risico tevens kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jepremie moet afdragen.

  Je eigen risico geldt voor enkelezorgposten. Deze worden dus niet volledig betaald door je basisverzekering:

  • Rit in ambulance
  • Bloed prikken
  • Medicamenten
  • Nacht in hetziekenhuis
  • Operatie door eenchirurg of arts
  • Fysio bij(sport)blessures

  Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

  • Derekening van de huisarts
  • Kraamzorg
  • Tandartskostenonder de 18 jaar
  • Verzekerden onder de 18 jaar
  • tegemoetkomingenvanuit de aanvullende verzekering
  • Wijkverpleging
  • Geleende hulpmiddelen
  • Zorg van zekere chronische ziekten

  Waarom is het belangrijk je zorgverzekering elk jaar te vergelijken?

  Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer 2 maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenieder jaar het moment omje huidige zorgverzekering door telichten en misschiente kiezen voor een zorgverzekeringmet een andere bescherming van dekosten. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je kijken naar devoorwaarden van eenvoordeligere zorgverzekeringpassend bij jouw gezinssituatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

  • Prijs
  • dekking (van bijv. fysiotherapie)
  • Voorwaarden
  • Vrije- of beperkte zorgkeuze
  • Gecontracteerde zorg

  Kies debeste zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

  Omdat je niet ieder twaalf maanden dezelfde zorgvraag hebt is hetslim je zorgverzekeringieder jaar eens onder de loep tenemen. Ben je onder meer van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is cruciaal ieder kalenderjaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder jaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

  • in de regelinteressanter dan via je werkgever
  •  eenvoudig vergelijken op kosten éndekking
  • twee weken bedenktijd
  • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven