Goedkoopste Aansprakelijkheidsverzekering

Centraal Beheer Aansprakelijkheidsverzekering

Met een AVP voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de aangebrachte schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die waterschade veroorzaakt bij de buren, is ook schade die je niet direct zelf veroorzaakt hebt. Op de keper beschouwd wordt de schade jou op grond van de wet wel aangerekend. We noemen het in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een WAverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te betalen bij centraal beheer aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen schade aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een ongeluk zit in een nihil hoekje. Je vrouw kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten als jij of je familie per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je gezinslid als privé-persoon maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt bescherming voor gebreken waar jij ofjouw dochteraansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,houdt in niet altijd dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens verantwoordelijk voor gebrekenaangebracht door je papegaai.Hiernaast ben jijaansprakelijk voor gebreken die ontstaat door een mankement aan je huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jewoning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een klein hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde kosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor gebreken waar je volgens de wet verantwoordelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: schade door onzorgvuldig handelen.gebreken door opzet en schade door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf vinden, maar tevens voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ookals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor enkele euro maandelijks kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,5miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U kuntbij de verzekeraar kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt vinden. Dit ligt normaalgesproken tussen de €500.000 en €2.500.000 perclaim. U kunt dit terug vinden in uwvoorwaarden. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Wanneer je iets doet dat schade veroorzaakt, ben je er volgens dewet verantwoordelijk voor. Dat betekent dat je de onkosten van de schade moet betalen. Eigendommen van een ander kunnen zijn beschadigd, maar jekunt tevens iemand onbedoeld verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan is de ouder verantwoordelijk voor de gebreken die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de schade uit eigen zak betalen.Een kleine gebreken is meestal niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of hulpbehoevend raakt? Dan looptde schade al in enkele stappen op.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering vergoed letselschade en zaakschade
  • Opzettelijke schade is nietverzekerd
  • Zuivere vermogensgebreken isook uitgesloten

Een AVP is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan een ander of zijn spullen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een AVP verplicht?

In ons land is hetvinden van een AVP niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Vooral met kinderen zit eentegenslag in een niet groot hoekje. Dekosten voor het betalen van deveroorzaakte gebreken kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met bescherming voor het gehelegezin (circa €50 per kalenderjaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag ensowieso geen reden om een polisniet aan te gaan. ook ben je als jegeen aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogeremaandprijs die je per maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel keuze vrijheid in.

WA Verzekering verplicht

Nu is hetallicht niet de bedoeling dat jevoor elke kleinigheid (dubbel) gedekt bent, maar het kan geen kwaadom je als particulier goed te overwegen of je een verzekering wiltafsluiten als het om aansprakelijkheid gaat. Het is ergvervelend als je per ongeval een gebeurtenis veroorzaaktwaar je niet de (financiële) verantwoordelijkheid voor kunt dragen.Ook is voor een ieder die een voertuig bezit,over het algemeen een (personen-)auto,de WA Verzekering verplicht. Deze WA verzekering wordt door veelverzekeringsmaatschappijen dan tevens wel de WA Autoverzekering genoemd. De Nederlandsewetgever neemt de burger daarmee in bescherming. Op welk moment de WAAutoverzekering nietgeboden was, dan zou na veel aanrijdingenniet alleen het menselijke leed maar tevens het financiële leed niet teoverzien zijn.

Inenkele stappen overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor centraal beheer aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll naar boven