Beste Aansprakelijkheidsverzekering

Casco Verzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is van betekenis om af te sluiten. Het wordt tevens wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering geldig voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt gebreken of letsel aan andere personen veroorzaken.

Watis een AVP?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij casco verzekering is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of goederen. Als dat het geval is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je partner kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het spelen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor dit type schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten van de schade als jij of je familielid per abuis de veroorzaker is van schade aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je zoon als privé-persoon maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een WAverzekering biedt bescherming voor schade waar jij ofje kindverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. ernaast ben je gedekt voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,betekent niet dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook aansprakelijk voor gebrekenaangebracht door je hond.Ook ben jijverantwoordelijk voor schade die is voorzaakt door een mankement aan jouw woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwhuis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Toch ook is het inderdaad voor vrijwel iedereen een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U wilt niette hoog verzekerd zijn en tevens nietvoor elk gevalletje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering iswaarschijnlijk geenoverbodige luxe. U acht de kans over hetalgemeen klein, maar u zitmeestalper slot van rekening watontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die schade aanricht bij de buren voor u financieelgeen gevolgen heeft. Een ongeval zit helaas ineen klein hoekje en komt immer opeen moment dat het u niet goed uitkomt, met name financieel niet.

De kostenkunnen nogal eenvoudig oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage maandprijs elke maand kunt u ditperikel al afdekken. Voor zo’n €34 perkalenderjaar bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel AVP genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering betaald letselschade en zaakschade
  • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
  • Alleenfinanciële gebreken uit zaken of letsel wordenuitbetaald door de WA verzekering

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die iemand aan iemand anders of zijn spullen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 vergoed pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een WA verzekering verplicht?

In Holland is hetvinden van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Vooral met kinderen zit eenongeluk in een nihil hoekje. Dekosten voor het terug betalen van deschade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (circa €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog enabsoluut geen reden om zo’n polisniet aan te gaan. Ook ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering valt schade veroorzaakt door:

Caravans, boten en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval vanjoyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zichmet geweld toegang. Heb je als autobezitter de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als iemand er met je auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van iemand die meeverzekerd is op jeverzekeringspolis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als jouw zoon je iPad stuk maakt, zal de AVP geen beschermingbieden.

Schade die met opzet isveroorzaakt, zoalsvandalisme, maar ook gebreken die je veroorzaaktonder invloed van onder andere drugs ofseksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaarbetreft, valt gebreken door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)aansprakelijk worden gesteld voorgebreken die door andere personen is veroorzaakt als dieschade werd aangebracht terwijl jesamen met die andere groepsleden in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig wasdat een normaal mens zich eigenlijk uit degroep had moeten terugtrekken. In dat situatie zal de AVP niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogerekosten die je maandelijks moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel optie vrijheid in.

Voor wie en waarom?

Een AVP is er ruwweg in twee soorten: eensingles- of een gezinsdekking.

De typenamen zeggen het al: als jealleenstaand bent, heb jegenoeg aan een (goedkopere) dekking. Als je een beschermingvoor het hele gezin hebt afgesloten, dan zijn jeechtgenoot/echtegenote of geregistreerd partner en je minderjarigezoon(s) en dochter(s) meeverzekerd. Dat istevens zo als je kinderen niet (meer) thuis wonen. Zelfsinwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren gezien als onderdeel van het gezin. En ook bij de alleenstaanden- als bij degezinspolis zijn logés meeverzekerd.

Inenkele stappen overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude WA verzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor casco verzekering vinden.

Scroll naar boven