beste zorgverzekering 1

Bewuzt

Een ieder in ons land moet geboden een zorgverzekering afsluiten. Eén keer per twaalf maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Hier helpt je in een paar minuten de slimste en meest goedkope zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het afzeggen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij hier kun je meer dan 100 verscheidene zorgverzekeringen vergelijken. En ook belangrijk: wij geven handig aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Zorgverzekering vergelijken en tijd geld besparen

Bij onze website vind jeeenvoudig en gemakkelijk de bestpassende zorgverzekering bij jouw wensen. Hoe dat werkt? Heeleenvoudig: we stellen je enkele vragen over je geval en wat jijcruciaalvindt. Onder meer of je kosten verwacht voorde tandarts of fysiotherapeut. En of je het cruciaal vindt dat je bijbepaalde zorgverleners terecht kunt zonder bij te betalen. Zo kunnenwij voor jou de zorgverzekeringvergelijken en selecteren die exact bij je wensen past. In onsoverzicht zie je vervolgens welke verzekeringen dat zijn. Je kuntze easy met elkaar vergelijken, naast elkaar zetten of dieper in devoorwaarden van de polis van de bescherming duiken. Meestal kunnen we jetevens nog een betere prijs geven dan de andere prijsvergelijkers van zorgverzekeringen. Degoedkoopste en bestpassende zorgverzekering gevonden? Dan kun je dieacuut via ons afsluiten. Binnen 10 minuten is alles online geregeld voor je nieuweziektekostenverzekering.

Laat ons je begeleiden bij het overstappen en zorgverzekeringen vergelijken

De bescherming van de basisverzekering verandertjaarlijks: dit bepaalt het kabinet. Het kan tevens zijn dat dedekking van je aanvullende verzekering verandert, je zorgkostenhoger wordt of dat je wensen voor komend twaalfmaanden veranderen. Ga je op zoek naar een nieuwe zorgverzekering voor volgend jaar? Dan ben je bij deze website aan het juiste adres. Wijassisteren je met het vergelijken van zorgverzekeringen en zorgverzekeraars.

Ga je overstappen per 1 januari? Denk dan aan de volgendedingen:

 • Pas op dat je niet overgedekt bent
 • kijk goed naar de gecontracteerde zorgverleners;
 • denk na over de hoogte van je eigen risico.

  Hoe meestal betaal je het eigen risico?

  Het totale eigen risico betaal je maar 1 keer per12 maanden. Dit kan in 1 grotebetaling zijn, maar ook in meer dan één kleine.Het hangt helemaal af van wat voor kosten jemaakt. In beide gevallen start op 1 januari van het twaalf maanden erop de teller weer opnieuw. 

  Rekening van zorgverzekeraar soms later

  Je betaalt nooit onverwijld in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van jezorgverzekeraar. In niet alle gevallen kandit best lang duren. Je zorgverzekeraar isnamelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent.Als ze er onder andere in het ziekenhuis lang over doenom de rekening naar de verzekeringsmaatschappij te sturen, duurthet tevens lang voorafgaand deverzekeringsmaatschappij de rekening naar jou stuurt. Dit kansoms wel een 12 maanden duren.

  Wat als ik het eigen risico niet kan betalen?

  Je bent vereist het eigenrisico te betalen als je kosten maakt die daaronder vallen. Hier kunje niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeringsmaatschappijeen betalingsregeling vragen. Bij niet allezorgverzekeraars kun je tevens vantevoren een betalingsregeling afspreken. Als je bijvoorbeeldmedicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je jouw eigen risico op gaatmaken, kan dit handig zijn. Het eigen risico afkopenof meeverzekeren kan helaas niet.

  Het vrijwillig eigen risico

  Naast het voorgeschreven eigenrisico is er tevens een vrijwillig eigen risico. Als jehiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je vereisteigen risico. Je kunt je eigen risico hiermee facultatief verhogentot ten hoogste 875 euro. In ruil hiervoor krijg je korting op jepremie. 

  Let op! Als je voor een vrijwillig eigenrisico kiest, betaal je wel meer als je gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering.Denk hier dus goed over na.

  Waarvoor geldt het vrijwillig eigen risico?

  Het facultatief eigen risico geldt voordezelfde zorgkosten als het voorgeschreven eigenrisico. Dus alleen voor onkosten die onder de basisverzekering vallen.Tevens bij het facultatief eigen risico heb je niets met deaanvullende verzekering te maken.

  Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

  Je kunt regelmatig eenaardig bedrag besparen op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte doen. Het belangrijke van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datalle beschikbarezorgverzekeringsmaatschappijen door elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt bedenkenwat het ideale bij je gezinssituatie past. Weetje wellicht al dat je het nieuwejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditberekenen in onze filters.

  een ieder in ons land is geboden een zorgverzekering af te sluiten. Daarom is het verstandig dat je goed nadenkt over jouw behoeften voordat je een zorgverzekering gaat afsluiten. Je kunt tenslotte , meestal, niet gedurende het lopende jaar overstappen. Dit kan maar 1 maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitsluitingen. Onder meer als je meerderjaarig wordt, als je uit elkaar gaat of als je uit het buitenland komt. Bij sommige zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een afwijking. Bijvoorbeeld bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een jaar geleden één maal je zorgverzekering tussentijds met zekere redenen wijzigen.

  Welke polis moet je kiezen in ?

  Er bestaan momenteel drie verschillendezorgpolissen in de basisverzekering:

  1. Budgetpolis
  2. Naturapolis
  3. Restitutiepolis

  Maar wat is het contrast? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgverleners, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over de3 soorten verschillende die in je basispakketzitten.

  Polissen in het basispakket

  Budgetpolis: Nietelkezorgverzekeraar biedt een budgetpolis. Een aantal populaire zorgverzekeraarswel. Meestal is bij dezepolis de premie hetkleinst, maar het aantalzorgaanbieders waaruit je kan kiezen beperkter.Het vervelende van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgbedrijven gaat, jeextra moet bijbetalen voor de zorg. De vastelasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus het overdenken waard om dezorgpolis door te nemen voordat je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het mooie is wel dat dezepolis niet duur is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgspecialist

  Naturapolis: Alsje een naturapolis kiestword je zorg gelijk door dezorgverzekeringsmaatschappij vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgspecialist voor planbare zorg. Er is eenzeer uitgebreid aanbod aanzorgspecialist. Check welte allen tijde even de voorwaarden van depolis en of je zorgaanbiedererbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenvergoed. De naturapolisis in verhouding iets duurder dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgverlenersvoor terug.

  Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgaanbiederterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeraar geen contract metde zorgspecialist, je kuntimmer overal terecht en de zorgkostenworden in de meeste gevallen vergoed (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je af entoe in eerste instantie de zorgkostenzelf moet betalen en dat je daarna jeuitgaven terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Daarentegen is het geen voordelige zorgverzekering wantje betaalt de hoogste kosten van de 3typen polissen.

  Maak je niet dik: wat voor type polisje ook bestelt, je kunt altijd bijalle zorgbedrijven terecht. Dekosten worden alleen niet immer terug betaald. Heb je eerste hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt altijd bijieder ziekenhuis en zorgspecialistterecht zonder niet verwachteonkosten bij een restitutiepolis.

  Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

  Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtvolledig aan je gezinssituatie. Nietalle zieken hebben een uitgebreide verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, omdat aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De uitgebreide verzekering is invergelijking met de basisverzekering nietverplicht. Als je voelt dat je volgens zorg12maanden kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetvaak welverstandig een aanvullende verzekering hiervoor af te sluiten. Zo ben je voor de meesteuitgaven beschermd. Kijk voorafgoed voor je gezinsleden na of devergoedingen afwegen tegen depremie die je ervoor gaat afdragen.

  Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

  Naast het verplichte eigen risico bestaat ertevens een facultatiefeigen risico. Het verplicht eigen risicowordt jaarlijks opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg wilt hebben kan het zijn dat eenaantal kosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetvereist eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekeringnemern vanaf 18jaar of ouder. Je kunt naast hetvoorgeschreven eigen risico tevens kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jepremie moet afdragen.

  Je eigen risico geldt voor meerderepunten. Deze worden dus niet volledig uitbetaald door je basisverzekering:

  • Met ambulancenaar ziekenhuis
  • Bloed prikken
  • Medicamenten
  • Opname in het ziekenhuis
  • Operatie door eenchirurg of arts
  • Fysiotherapie

  Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

  • Huisartsbezoeken
  • Zorgkosten voor verloskunde
  • Tandartskostenonder de 18 jaar
  • Verzekerden onder de 18 jaar
  • schadeloosstellingenvanuit de aanvullende verzekering
  • Wijkverpleging
  • Geleende hulpmiddelen
  • Zorg van zekere chronische ziekten

  Waarom is het interessant je zorgverzekering jaarlijks te vergelijken?

  Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer 2 maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenieder twaalf maanden het moment omje huidige zorgverzekering door telichten en wellichtte kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter pakket. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je overstappen op een betere zorgverzekeringpassend bij jouw gezinssituatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

  • Prijs
  • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
  • Voorwaarden
  • Vrije- of beperkte zorgkeuze
  • Gecontracteerde zorg

  Kies debetere zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

  Omdat je niet elk twaalf maanden dezelfde zorgbehoefte hebt is hetslim je zorgverzekeringieder jaar opnieuw onder de loep tenemen. Ben je bijvoorbeeld van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is van betekenis ieder 12 maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder kalenderjaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

  • meestalinteressanter dan via je werkgever
  •  easy vergelijken op prijs éndekking
  • twee weken bedenktijd
  • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven