rechtsbijstandverzekering

Beste Rechtsbijstandverzekering 2015

Of u nou een consument bent bent of een bedrijfheeft. Het kan te allen tijde voorkomen dat u in een juridischprobleem betrokken raakt. Veel klantenhebben geen ervaring met het verloop van het juridische proces en daarom isprofessionele ondersteuning noodzakelijk. Dit kanin enkele stappenen simpel in de papieren lopen. Het is daarominteressant om u te verzekeren tegen deonkosten van rechtshulp. Hier komt een rechtsbijstandverzekering om de hoek kijken, hoe dit werkt leest uop onze website.

Rechtsbijstandverzekering: verschillende dekkingen

Bij een rechtsbijstandverzekeringkun je kiezen uit verscheidene dekkingen:

Consument: denk aan een conflict bijaanschaffen of huren, of bijvoorbeeldeen probleem met je interneprovider.

Inkomen: Wonen: denk aan een conflict met de verhuurder van jehuis of ruwweg de aankoop vaneen huis. Meestal valt eenconflict met de buurman ook onder dezedekking.

Wonen: Hiermee verzeker je je voorconflicten over je huur- of koopwoning.Onder meer een conflict rond hethuren of kopen van een huis, of over een verbouwing. Inde meeste gevallen ben je ook gedekt voor eenmeningsverschil met je buren.

Verkeer: Je verzekert je voorproblemen die in het verkeer ontstaan.Bijvoorbeeld als je het oneens bent over deschadeafhandeling na een tegenslag in hetverkeer.

De voor- en nadelen van een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringheeft ten opzichte van andere juridische adviseurs meerderevoor- en nadelen. Ga voor uzelf goed na welke van onderstaande punten voor uwpersoonlijke geval vanbelang zijnalvorens u besluit om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten.

Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeraar. U kunthierbij kiezen uit vijf verschillende soorten dekkingen, namelijk: wonen, verkeer en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van problemen bij hetaanschaffen of huren van consumentengoederen, een probleemmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn opzich gemakkelijk op te lossenconflicten.

Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander geschil met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw inkomen. De dekking voor geschillen met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

Een derde mogelijkheid die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op problemen met een verhuurdervan een woning. Ook geschillen die u met uw buurmanof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om geschillen diebetrekking hebben op uw woning.

De verkeerdekking beschermt u tegen de hogeonkosten voor juridisch advies bijconflicten die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om problemen die ontstaan zijn bij hetvervoer per auto, maar ook om geschillenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op conflicten op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een conflictverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden dekosten voor juridische hulp verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeraarsaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll naar boven