wa en inboedelverzekering

Beste Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzeker je alle losse goederen in je woning tegen schade en onvoorziene kosten die hieruit zijn ontstaan. Denk eens aan diefstal van je computer, of een bankstel met waterschade. Wees je ervan bewust dat bijna iedere verzekeringsmaatschappij zijn eigen voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurwoning of koophuis?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële schade aan je eigendommen in en om het huis. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals bijvoorbeeldhuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestgebruikelijke oorzaken van gebreken zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en afsluiten

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdeinboedel van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwhuis zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u simpel eneenvoudig via onze site.

Brand of inbraak is voor heel veelmensen een grote angst. Een brand kan al je(persoonlijke) spullen in een klap verwoesten. Gelukkig kun jeje voor de materiële gebreken verzekeren met een inboedelverzekering. Op onzesite vind je in enkele stappen enmakkelijk de inboedelverzekeringdie het voordeligste bij je past. Je kunt de inboedelverzekering ook meteenafsluiten.

Diverse typen inboedelverzekeringen

Er bestaan diversesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er verscheidenebrede inboedelverzekeringen met verscheideneaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld effecten van schroei- en smeltgebreken ofschade aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ernaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert tevens elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar preciesonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er twee soortendekking van schade:

  1. Extra uitgebreid (eug), vergoedtalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
  2. Allrisk, betaalt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua maandprijs als qua dekking, steedsgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de polisvoorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie ook onze aanwijzingenvoor het aan gaan van een inboedel- en opstalverzekering.

Premiehoogte van inboedelverzekering bepalen

De hoogte van uw inboedelverzekeringwordt over het algemeen berekend doormiddel van je postcode, type woning en uw inboedelwaarde. De premies diehoren bij de verscheidene soortenbescherming zijn hoger naarmate de bescherming uitgebreideris. Ook hangt de maandprijs dustevens af van de waarde van uw inboedel. Naarmate deze waarde hoger is,is tevens de kosten hoger. Om te weten hoeveel u kuntgeld besparen op uwpremie voor de inboedelverzekering,gebruikt u in enkele stappen eneenvoudig de Inboedelverzekeringvergelijker.

Glasverzekering

Een glasverzekering, over het algemeen onderdeel van de woonverzekering, is geenovertollige luxe. Glasgebreken zit per slotvan rekening in een nihil hoekje. Zeker als je naast eenvoetbalveldje woont en een grote kans loopt op een bal door het raam. Of als jeveel duur glas in huis hebt, zoals glas in lood. Er sneuvelen ook nogweleens wat ruiten bij slecht weer.

Bekijk onzekeuzehulp Woonverzekering met ofzonder glasdekking om te zien of hetverstandig is om glas mee te verzekeren.

Bijzonder glas

Kies voor een glasverzekering die het soort ramen of glas betaaltdie jij in huis hebt. Heb je veel glas in lood in huis, kies dan eenverzekering die deze glassoort tevens dekt. De woonhuisverzekering vanFBTO dekt onder andere geen enkelebijzondere glassoort. De Cardif inboedel- en opstalverzekering en verzekeringen van Klaverblad tevensniet. Een aantal andere verzekeringen dekken alleengebogen glas dat veel wordt gebruikt in de erkers van oude huizen.

Douchecabine

Een glazen douchecabine of een glazen gevelversiering vallensoms ook onder je glasverzekering. Ook lichtdoorlatendedakplaten en een terrasdisplay worden soms gedekt. Of die van glas ofkunststof zijn, maakt niet uit. We hebben niet onderzocht welkeverzekeringsmaatschappijen douchecabines, gevelversiering endakplaten betalen, dus let hierop bij het aangaan van een verzekering. overigens kom je alleen voorvergoeding in aanmerking als schade ontstaatdoor een onvoorzienegebeurtenis. Als een dakplaat gaat lekken als gevolg van slijtage kun je ditdus niet claimen.

Glasgebreken en aansprakelijkheid

schade die jij of je gezinsleden aan een andertoebrengen, kun je claimen op de AansprakelijkheidsverzekeringParticulieren (AVP). Dit is een onmisbare verzekering, omdat dezegebreken zo groot kan zijn dat je hem niet zelf kunt dragen.Onder andere, omdat een ander door jouw toedoenernstige fysieke schade oploopt. Als je perongeval het raam van de buren stuk tikt, dan zalde AVP de schade vergoeden. Dit is ookhet situatie als een dakpan door de ruit van de buurman vliegt.Als dit bij storm (windkracht 7 of hoger) gebeurt, zal de burenechter een beroep moeten zijn op zijn eigen woonverzekering. Gooit zoonlief van12 de ruit van buren in? Dan kunt u een beroep doen op de AVP. Dit isechter niet het situatie als een volwassene met opzet een ruit ingooit.Opzet is bij elke verzekering uitgesloten, tenzij de dader jonger is dan 1412 maanden.

Nieuwsgierig welke inboedel- of opstalverzekering (mét of zonder glasdekking) hetvoordeligste bij jou past. Kijk dan in onzevergelijker.

Kostbare collectie

Wie een bijzondere inventaris heeft metonder andere een kostbarecollectieof een huis met een rieten dak, gebrandschilderd glas of een onder architectuuraangelegde tuin, kan beter op zoek naar polissen met gunstigevoorwaarden van de polis voor die situatie.Vraag te allen tijde meerdereoffertes aan.

Heb jij onder andere veel duresieraden of een kostbare muziekinstallatie, vergelijk goed wat hethoogste bedrag is dat deverzekeringsmaatschappij uitkeert bij diefstal. Dat kan variërenvan €2500 tot €20.000.

Verbouwing

Let ook goed op de dekkinggedurende een verbouwing, want daarmee kun je veel gelduitsparen. Een ongelukje zitop de keper beschouwd in een nihil hoekje als je lopende een verbouwingonder meer de restanten verf en afplaktape van een ruitmoet schrapen of een glazen deur eruit haalt om die te schilderen. De meesteverzekeraars sluiten om die reden een verbouwinguit.

Leegstand

Uit angst voor vandalisme beperken de meesteverzekeraars de bescherming bij langdurigeleegstand. Je huis staat onder andere enkele maanden leegomdat je in een nieuwe woning woont maar de oude nog niet hebt verkocht.De dekkingsbeperking verschilt per verzekeraar,tevens de termijn dat de dekkingsbeperking van kracht wordt. Ga bij jeopstalverzekeraar na welke dekkingsbeperkingen (of dekkingsuitsluitingen) ervan toepassing zijn.

Scroll naar boven