Vergelijk Aansprakelijkheidsverzekering

Beste Aansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan per slot van rekening interessant zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet exact voor welke verzekeraar je het voordeligste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het goedkoopste is? In dit artikel vindt je alle kennis die je nodig hebt alvorens je begint met beste aansprakelijkheidsverzekering, en alvorens je er een gaat afsluiten.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Reden voor de verzekering om uit te betalen bij beste aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te verhalen gebreken aan personen of goederen. Als dat het geval is, zijn tevens de schades achteraf gedekt.

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je zoon kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het tennissen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor dit type schade. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de schade als jij of je familielid per ongeluk de veroorzaker is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je familie als particulier maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming voor gebreken waar jij ofje dochterverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,betekent niet dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldtevens verantwoordelijk voor schadeaangericht door je papegaai.Ook ben jijaansprakelijk voor schade die ontstaat door een gebrek aan jouw huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde onkosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een AVP is nietgeboden in ons land, maar wel aan te raden. Als jij of jouwkind ietsdoet waarmee schade ontstaat, kun jeover het algemeen verantwoordelijk worden gesteldvoor de geleden schade. Dat betekent dat de verzekeringnemer opdraait voor deschadeaan spullen, maar ook voor letselschade. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een WA verzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering sluit je af om je te beschermen voorschades waar je wettelijkverantwoordelijk voor bent. Dit zijngebreken die je toebrengt aan anderen of de goederen van andere mensen.Denk aan de boormachine van je broerdie je uit je handen laat vallen. Of je buurman diestruikelt over een laaghangend touw in je huisen zijn been breekt. Een WAverzekering betaalt niet alleen deschade die jij hebt veroorzaakt, tevens die vanbijvoorbeeld je logés. Met deAVP binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schadebedrag van €1.000.000.

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je niet alleen je eigen portemonnee,maar ook die van degene die je onverhooptschade toebrengt. Wij assisteren bijhet kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jouw situatie.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan andere personen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering uitgekeerd letselgebreken en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Financiële schade die niet voortvloeit uiteen schade aan zaken of letselschade wordt niet uitbetaald

Een WAverzekering is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan een anderpersoon of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in de basis bij iedereverzekeraar hetzelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 vergoed pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In ons land is hetafsluiten van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Ook met kleinekinderen zit eenongeval in een klein hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deveroorzaakte schade kan dan enorm hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met dekking voor het gehelegezin (ongeveer €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enzeker geen reden om zo’n polisniet af te sluiten. daarnaast ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerepremie die je elke maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel optie vrijheid in.

WA Verzekering verplicht

Nu is hetzeker niet de bedoeling dat jevoor elke kleinigheid (dubbel) verzekerd bent, maar het kan geen kwaadom je als particulier goed te overwegen of je een verzekering wiltafsluiten als het om aansprakelijkheid gaat. Het is ergvervelend als je per ongeluk een gebeurtenis veroorzaaktwaar je niet de (financiële) verantwoordelijkheid voor kunt dragen.Ernaast is voor een ieder die een voertuig bezit,doorgaans een (personen-)auto,de WA Verzekering verplicht. Deze WA verzekering wordt door veelverzekeringsmaatschappijen dan tevens wel de WA Autoverzekering genoemd. De Nederlandsewetgever neemt de burger daarmee in bescherming. Wanneer de WAAutoverzekering nietvereist was, dan zou na veel aanrijdingenniet alleen het menselijke leed maar ook het financiële leed niet teoverzien zijn.

Eenvoudig overstappen AVP

Het klinkt ingewikkeld om je oude WA verzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor beste aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll naar boven