Aansprakelijkheidsverzekering Kind

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is cruciaal om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering ten behoeve van uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, ook uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt gebreken of letsel aan anderen veroorzaken.

Watis een WAverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te betalen bij beroepsaansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of zaken. Als dat het geval is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kind kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het spelen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een vader voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor deze gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de schade als jij of je partner per ongeluk de aanstichter is van schade aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je vrouw als privé-persoon maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt bescherming voor schade waar jij ofje vrouwaansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je verzekerd voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,houdt in niet dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestaltevens aansprakelijk voor schadeaangericht door je papegaai.Ook ben jijverantwoordelijk voor gebreken die is voorzaakt door een gebrek aan je woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwhuis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor gebreken waar je volgens de wet aansprakelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: schade door onzorgvuldig handelen.gebreken door opzet en gebreken door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? tevens dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf afsluiten, maar ook voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ookals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor een aantal euro elke maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,5miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren?

Een aansprakelijkheidsverzekering sluit je af om je te beschermen voorgebreken waar je volgens de wetaansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijngebreken die je aandoet aan personen of de spullen van andere mensen.Denk aan de computer van je oomdie je uit je handen laat vallen. Of je broer diestruikelt over een laaghangend touw in jouw woningen zijn enkel breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt bijna allegebreken die jij hebt gemaakt, tevens die vanonder meer je huisdieren. Met eenaansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schade van 1 miljoen euro.

Met een AVP bescherm je niet alleen je eigen portemonnee,maar ook die van degene die je onverhooptgebreken berokkent. Wij helpen bijhet maken van eenkeuzemogelijkheid voor de AVP voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen gebreken aan andere personen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • Een WAverzekering wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren uitgekeerd letselschade en zaakschade
  • schade die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Alleenfinanciële gebreken uit zaken of letsel wordenuitgekeerd door de AVP

Een AVP is een verzekering die schade die jij alsverzekeringnemer aan een anderpersoon of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekering is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsklant schade aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot circa €1.250.000 gedekt pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een WA verzekering verplicht?

In dit land is hetafsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Met name met enthousiaste huisdieren zit eenongeval in een klein hoekje. Dekosten voor het betalen van deschade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met dekking voor het gehelegezin (circa €50 per twaalf maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag ensowieso geen reden om een verzekeringniet af te sluiten. daarnaast ben je als jegeen WAverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat is verzekerd

Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je gedekttot een bedrag van 1.250.000 euro. De aansprakelijkheidsverzekeringheeft een ruime dekking. Als jij voor de wet aansprakelijkbent, kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering.De aansprakelijkheidsverzekering vergoedtniet alleen de gebreken die jij hebt veroorzaakt, maar ook dievan eventuele gezinsleden, uitwonende kinderen (vanwege studie), inwonendeouders en logés. Er zijn maar enkele situatiesdie zijn uitgesloten van de dekking.

Wat is niet verzekerd

De aansprakelijkheidsverzekering geldtniet voor gebreken die zijn veroorzaakt met een motorvoertuig. Wanthiervoor heb je dan een aparte brommer-, motor- of autoverzekering afgesloten. Ook gehuurde spullen,bijvoorbeeld voor een verbouwing of feest, zijn niet verzekerdvia de aansprakelijkheidsverzekering.Maar tevens het jachtbedreiging en schadebij riskante sporten is uitgesloten. gebrekendie je opzettelijk hebt veroorzaakt wordt niet vergoeddoor de aansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost een WA verzekering?

Een WAverzekering kost enkele euro per maand. De exactekosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats enleeftijd. Tevens maakt het tevens uit of je de AVP alleen afsluit of dat je tevens je partneren/of kinderen meeverzekert.

Met een AVP bent u verzekerd wanneer uverantwoordelijk gesteld wordt.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogerekosten die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering met kinderen

Als je kinderen hebt, is het goed om te kijken naar een aansprakelijkheidsverzekering metsport- en spelmodule. Die vergoedt gebrekentijdens onder anderesportwedstrijden. Lang niet elke verzekeringsmaatschappij biedtdie module aan. Als spelende vriendjes of oppassenbij jou thuis iets molesteren, kun je geen beroepdoen op je aansprakelijkheidsverzekering,maar wellicht wel op de AVP van de ouders vanhet vriendje. Maakt je eigen kind iets kapot bij een ander thuis, dan kun jedat laten vergoeden via je eigen aansprakelijkheidsverzekering, mits je een oppasmodule hebtafgesloten.

Spullen lenen van een ander of bij iemandassisteren klussen leidt soms ook totschade. Die is betaalt via respectievelijk deopzichtclausule en de vriendendienstclausule.

Let wel op of kinderen automatisch zijnmeeverzekerd of dat je ze los moet aanmelden als er eenbaby geboren wordt. Dat verschilt per verzekeraar.

Efficiënt overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Scroll naar boven