verzekeringen vergelijken

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Zzp Zorg

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan per slot van rekening interessant zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je gedekt zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet exact voor welke verzekeringsmaatschappij je het goedkopere kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het voordeligste is? In dit artikel vindt je alle informatie die je benodigd alvorens je begint met beroepsaansprakelijkheidsverzekering zzp zorg, en alvorens je er een gaat vinden.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te betalen bij beroepsaansprakelijkheidsverzekering zzp zorg is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of goederen. Als dat het geval is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een tegenslag zit in een nihil hoekje. Je zoon kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het tennissen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een vader voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten als jij of je vrouw per abuis de veroorzaker is van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je zoon als privé-persoon maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een AVP biedt bescherming voor schade waar jij ofjouw partneraansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. ook ben je gedekt voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestalook verantwoordelijk voor gebrekenaangericht door je hond.daarnaast ben jijverantwoordelijk voor gebreken die is voorzaakt door een mankement aan je huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jewoning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor gebreken waar je volgens de wet verantwoordelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: schade door onzorgvuldig handelen.schade door opzet en gebreken door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? tevens dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf aan gaan, maar tevens voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, tevensals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor een aantal euro per maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,vijfmiljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering sluit je af om je te verzekeren voorschades waar je volgens de wetverantwoordelijk voor wordt gehouden. Dit zijnschades die je aandoet aan anderen of de spullen van anderen.Denk aan de boormachine van je oomdie je uit je handen laat vallen. Of je buurman dievalt over een losliggend snoer in jouw huisen zijn schouder breekt. De aansprakelijkheidsverzekering betaalt bijna allegebreken die jij hebt gemaakt, tevens die vanonder meer je logés. Met deAVP binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schade van 1.250.000euro.

Met de AVP bedisplay je naast je eigen portemonnee,maar ook die van degene die je per ongelukgebreken toebrengt. Wij begeleiden bijhet maken van eenoptie voor de aansprakelijkheidsverzekering voor jouw situatie.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen gebreken aan andere mensen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • De AVP uitbetaald letselgebreken en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Zuivere vermogensgebreken istevens uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die gebreken die jij alsverzekerde aan een ander of zijn spullen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rond €1.250.000 gedekt pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een AVP verplicht?

In Holland is hetafsluiten van een AVP niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Vooral met enthousiaste huisdieren zit eenongeluk in een klein hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deveroorzaakte schade kan dan enorm hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jeafdraagt voor een WAverzekering met gezinsdekking (ongeveer €50 per 12maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog enzeker geen reden om zo’n polisniet af te sluiten. daarnaast ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat is verzekerd

Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je gedekttot een bedrag van 1.250.000 euro. De aansprakelijkheidsverzekeringheeft een ruime dekking. Als jij voor de wet aansprakelijkbent, kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering.De aansprakelijkheidsverzekering betaaltniet alleen de schade die jij hebt veroorzaakt, maar ook dievan eventuele gezinsleden, uitwonende kinderen (vanwege studie), inwonendeouders en logés. Er zijn maar een paar gevallendie zijn uitgesloten van de dekking.

Wat is niet verzekerd

De aansprakelijkheidsverzekering geldtniet voor gebreken die zijn veroorzaakt met een motorvoertuig. Wanthiervoor heb je dan een aparte brommer-, motor- of autoverzekering afgesloten. Ook gehuurde spullen,onder meer voor een verbouwing of feest, zijn niet verzekerdvia de aansprakelijkheidsverzekering.Maar ook het jachtbedreiging en gebrekenbij hoogrisico sporten is uitgesloten. schadedie je opzettelijk hebt veroorzaakt wordt niet betaalddoor de aansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering?

Een AVP kost een aantal euro per maand. De exacteonkosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats enleeftijd. Ook maakt het tevens uit of je de WAverzekering alleen aangaat of dat je ook je partneren/of kinderen meeverzekert.

Met een WAverzekering bent u gedekt wanneer uverantwoordelijk gesteld wordt.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenkeuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogerepremie die je maandelijks moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Wat voor soort aansprakelijkheidsverzekering kan ik het voordeligste afsluiten?

Als je aansprakelijkheidsverzekeringenvergelijkt moet je bij de voorwaarden van de polis letten opde diverse modules die gedekt zijn.Ben je alleenstaand, dan vallen alleen jijzelf, eventuele gasten enhuispersoneel onder de dekking. Maar bij een aantalverzekeraars zijn tevens kinderen tot een zekereleeftijd gedekt op een aansprakelijkheidsverzekeringvoor alleenstaanden. Gebreken die veroorzaakt wordt doorhuisdieren kun je ook verhalen op je aansprakelijkheidsverzekering. Gebreken met de auto valtonder de verplichte WA-verzekering voor automobilisten, maar dat is een heleandere verzekering.

De meeste verzekeraars biedeneen pakket aan waar je jouw opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering in onder kunt brengen. De opstalverzekering biedtdekking aan gebreken aan de opstal, de inboedelverzekering betaaltgebreken die je aan de inventaris oploopt.Verzekeraars biedendiverse opties aanom je aansprakelijkheidsverzekering zoveelmogelijk te laten passen bij je gezinssituatie.Ben je alleenstaand, dan hoef je bijvoorbeeld niethetzelfde bedrag te betalen als families met kinderen.

Uitwonende studerende kinderen worden meestal meeverzekerd. Dit geldt ookvoor huisdieren, ouders of opa’s en oma’s die bij je inwonen. Twijfel je welkekeus het bestebij je gezinssamenstelling past, dan kun je te allen tijdecontact opnemen met de verzekeringsmaatschappij naar jouwkeuze. We bieden verdervergelijkingstools voor rechtsbijstandsverzekeringen, inboedelverzekeringen en opstalverzekeringen aan.

Eenvoudig overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor beroepsaansprakelijkheidsverzekering zzp zorg vinden.

Scroll naar boven