Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Beperkt Casco

Een aansprakelijkheidsverzekering is van betekenis om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering geldig voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt gebreken of letsel aan andere personen veroorzaken.

Watis een AVP?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij beperkt casco is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of zaken. Als dat het geval is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je dochter kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het volleyballen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor dit type schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten als jij of je vrouw per abuis de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je zoon als particulier maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een WAverzekering biedt bescherming voor gebreken waar jij ofjouw kindaansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldtevens aansprakelijk voor gebrekenaangericht door je hond.Hiernaast ben jijverantwoordelijk voor gebreken die is voorzaakt door een gebrek aan je woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een nihil hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde onkosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een gebreken veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u verantwoordelijk voor deze gebreken. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude schade die hieruit volgt zelf betalen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de kosten omde gebreken te dekken betalen. Het is niet vereistom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel welzo handig zijn. Het hoeft trouwens nietzo te zijn dat u de gebreken zelf veroorzaakt heeft. Een kapottewaterleiding bij de buurman, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buurman. Het kan gebeuren.Ook hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U kuntbij de verzekeringsmaatschappij kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt aan gaan. Dit ligt meestal tussen de €500.000 en €2.500.000 perclaim. U kunt dit terug vinden in uwvoorwaarden van de polis. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Op welkmoment je iets doet dat schade veroorzaakt, ben je er volgens dewet verantwoordelijk voor. Dat houdtin dat je de kosten van de gebreken moet betalen. Spullen kunnen zijn beschadigd, maar jekunt tevens iemand pervergissing verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan ben jij verantwoordelijk voor de gebreken die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de schade uit eigen zak betalen.Een kleine gebreken is meestal niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of hulpbehoevend raakt? Dan looptde schade al eenvoudig op.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • Een WAverzekering wordt ook wel WAverzekering genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoed letselgebreken en zaakschade
  • schade die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Zuivere vermogensgebreken isook uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die schade die jij aan iemand anders of zijn bezittingen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsverzekerde gebreken toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 vergoed perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een WA verzekering verplicht?

In Nederland is hetvinden van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Ook met kleinekinderen zit eenongeval in een klein hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deveroorzaakte schade kan dan enorm hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jebetaalt voor een AVP met gezinsdekking (ongeveer €50 per kalenderjaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog ensowieso geen reden om een verzekeringniet aan te gaan. daarnaast ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren valt schade veroorzaakt door:

Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie vanjoyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zichmet geweld toegang. Heb je als autobezitter de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als derden er met je auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële schade aan spullen van iemand die verzekerd is op jeverzekeringspolis (je partner of kind ondermeer). Als je kind jouw iPad stuk maakt, zal de AVP geen beschermingbieden.

Schade die met voorbedachten rade is veroorzaakt, zoalsvandalisme, maar tevens schade die je veroorzaaktonder invloed van bijvoorbeeld alcohol ofseksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaarbetreft, valt gebreken door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)aansprakelijk worden gehouden voorgebreken die door anderen is veroorzaakt als dieschade werd toegebracht op het moment dat jesamen met die andere personen in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig wasdat een normaal mens zich eigenlijk uit degroep had moeten lopen. In dat situatie zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet uitbetalen.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogerepremie die je maandelijks moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel keuze vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering met kinderen

Als je kinderen hebt, is het goed om te kijken naar een aansprakelijkheidsverzekering metsport- en spelmodule. Die vergoedt schadetijdens bijvoorbeeldsportwedstrijden. Lang niet elke verzekeraar biedtdie module aan. Als spelende vriendjes of au pairsbij jou thuis iets molesteren, kun je geen beroepdoen op je aansprakelijkheidsverzekering,maar wellicht wel op de AVP van de ouders vanhet vriendje. Maakt je eigen kind iets kapot bij een ander thuis, dan kun jedat laten vergoeden via je eigen aansprakelijkheidsverzekering, mits je een oppasmodule hebtafgesloten.

Spullen lenen van een ander of bij iemandhelpen klussen leidt soms tevens totschade. Die is gedekt via respectievelijk deopzichtclausule en de vriendendienstclausule.

Let wel op of kinderen automatisch zijnmeeverzekerd of dat je ze extra moet aanmelden als er eenbaby geboren wordt. Dat verschilt per verzekeraar.

Eenvoudig overstappen WA verzekering

Het klinkt moeilijk om je oude WA verzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor beperkt casco aan gaan.

Scroll naar boven