Zakelijke Aansprakelijkheidsverzekering

Beperkt Casco Dekking

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan uiteindelijk interessant zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je gedekt zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet exact voor welke verzekeraar je het goedkopere kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest goedkope is? In dit artikel vindt je alle gegevens die je benodigd voordat je begint met beperkt casco dekking, en voordat je er een gaat vinden.

Watis een AVP?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij beperkt casco dekking is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan mensen of goederen. Als dat het geval is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je vrouw kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het spelen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oom voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor deze schade. Een WA verzekering vergoedt de kosten als jij of je kind per abuis de veroorzaker is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je familielid als particulier maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor schade waar jij ofjouw vriendinaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. ernaast ben je gedekt voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet altijd dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldtevens aansprakelijk voor gebrekenaangebracht door je kat.Hiernaast ben jijaansprakelijk voor gebreken die isontstaan door een gebrek aan jouw woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jehuis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een WA verzekering is nietverplicht voorNederlanders, maar wel aan te raden. Als jij of jouwzoon ietsdoet waarmee gebreken wordt veroorzaakt, kun jeover het algemeen aansprakelijk worden gesteldvoor de geleden gebreken. Dat houdtin dat jij opdraait voor demateriële schade, maar tevens voor letselschade. Zeker die letselschade kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren sluit je af om je te verzekeren tegenschades waar je volgens de wetaansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijngebreken die je aandoet aan anderemensen of de spullen van anderen.Denk aan de computer van je buurmandie je uit je handen laat vallen. Of je broer dievalt over een laaghangend snoer in je schuuren zijn enkel breekt. De aansprakelijkheidsverzekering particulieren betaalt niet alleen degebreken die jij hebt gemaakt, ook die vanonder andere je logés. Met deaansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een schade van €1.000.000.

Met de AVP bescherm je niet alleen je eigen banksaldo,maar tevens die van de persoon die je per abuisgebreken berokkent. Wij begeleiden bijhet kiezen van de beste AVP voor jouw situatie.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan andere mensen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • De AVP wordt ook wel WAverzekering genoemd
  • Een WAverzekering uitbetaald letselgebreken en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenbetaald door een WA verzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die schade die iemand aan een ander of zijn spullen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsconsument gebreken aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 vergoed persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In Nederland is hetaan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Ook met kinderen zit eenongeval in een niet groot hoekje. Dekosten voor het betalen van deveroorzaakte schade kan dan enorm hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jebetaalt voor een AVP met gezinsdekking (ongeveer €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog enabsoluut geen reden om een polisniet aan te gaan. ook ben je als jegéén AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat is verzekerd

Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerdtot een bedrag van 1.250.000 euro. De aansprakelijkheidsverzekeringheeft een ruime dekking. Als jij voor de wet verantwoordelijkbent, kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering.De aansprakelijkheidsverzekering betaaltniet alleen de gebreken die jij hebt veroorzaakt, maar tevens dievan eventuele gezinsleden, uitwonende kinderen (vanwege studie), inwonendeouders en logés. Er zijn maar een paar gevallendie zijn uitgesloten van de dekking.

Wat is niet verzekerd

De aansprakelijkheidsverzekering geldtniet voor schades die zijn veroorzaakt met een motorvoertuig. Wanthiervoor heb je dan een aparte brommer-, motor- of autoverzekering afgesloten. Tevens gehuurde spullen,bijvoorbeeld voor een verbouwing of feest, zijn niet gedektvia de aansprakelijkheidsverzekering.Maar ook het jachtbedreiging en schadebij hoogrisico sporten is uitgesloten. schadedie je opzettelijk hebt veroorzaakt wordt niet vergoeddoor de aansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering?

Een AVP kost enkele euro per maand. De exactekosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats enleeftijd. Ook maakt het ook uit of je de WAverzekering alleen aangaat of dat je tevens je partneren/of kinderen meeverzekert.

Met een aansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd op welk moment uaansprakelijk gesteld wordt.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerekosten die je per maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel keus vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering met kinderen

Als je kinderen hebt, is het goed om te kijken naar een aansprakelijkheidsverzekering metsport- en spelmodule. Die betaalt gebrekengedurende onder anderesportwedstrijden. Lang niet elke verzekeringsmaatschappij biedtdie module aan. Als spelende vriendjes of au pairsbij jou thuis iets molesteren, kun je geen beroepdoen op je aansprakelijkheidsverzekering,maar soms wel op de AVP van de ouders vanhet vriendje. Maakt je eigen kind iets kapot bij een ander thuis, dan kun jedat laten uitbetalen via je eigen aansprakelijkheidsverzekering, mits je een oppasmodule hebtafgesloten.

Spullen lenen van een ander of bij iemandassisteren klussen leidt soms ook totgebreken. Die is betaalt via respectievelijk deopzichtclausule en de vriendendienstclausule.

Let wel op of kinderen automatisch zijngedekt of dat je ze apart moet aanmelden als er eenbaby geboren wordt. Dat verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Gemakkelijk overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt moeilijk om je oude WA verzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor beperkt casco dekking vinden.

Scroll naar boven